Deklaracja dostępności

 

Deklaracja dostępności cyfrowej

 

Oświadczenie w sprawie dostępności

Gmina Godziesze Wielkie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej bip.godzieszewielkie.pl zgodnie z Ustawą z dnia 4 kwietnia 2019r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych (Dz. U. 2019r. poz. 848) oraz Decyzją wykonawczą Komisji (UE) 2018/1523 z dnia 11 października 2018r. ustanawiającą wzór oświadczenia w sprawie dostępności zgodnie z dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/2102 w sprawie dostępności stron internetowych i mobilnych aplikacji organów sektora publicznego.

W Gminie Godziesze Wielkie bip.godzieszewielkie.pl przeprowadzono samocenę dostępności dla osób niepełnosprawnych oraz skorzystano z dostępnego narzędzia do oceny strony: Test - European Internet Inclusion Initiative, (http://checkers.eiii.eu/ ), z którego wynika, że strona internetowa bip.wokiss.pl spełnia wymagania w 91,72 %.

 

Status pod względem zgodności

Strona internetowa dostępna jest częściowo zgodna z wytycznymi dla dostępności treści internetowych w zakresie dostępności dla osób niepełnosprawnych (załącznik do ustawy z dnia 4 kwietnia 2019r. poz. 848), z powodu niezgodności wymienionych poniżej:

 1. Brak opisów zdjęć, tekstu alternatywnego oraz elementu na pierwszej stronie (przesuwane zdjęcia, tzw. slider) dla czytników obsługiwanych przez osoby niepełnosprawne.
 2. Brak opisu tekstowego modułu wyszukiwania informacji dla osób niepełnosprawnych.
 3. Linki prowadzące do materiałów na innych stronach/podstronach nie zawierają treści tekstowej, którą mogą odczytać programy dla niepełnosprawnych.
 4. Brak tytułu w zagnieżdżonych ramkach tzw. frame i iframe.

 

Informacje dodatkowe.

 1. Publikacja strony bip.godzieszewielkie.pl    19. 11. 2014r
 2. Osobą odpowiedzialną za dostępność cyfrową strony jest:  Mirosława Kubacka
 3. Kontakt z osobą odpowiedzialną za dostępność cyfrową strony: Urząd Gminy Godziesze Wielkie, ul. 11 Listopada 10, 62-872 Godziesze Małe, Mirosława Kubacka
 4. Kontakt z osobą odpowiedzialną za dostępność cyfrową strony:  email: miroslawa.kubacka@godzieszewielkie.pl
 1. Strona aktualizowana na bieżąco.
 2. Gmina dołoży wszelkich starań, aby dostępność i użyteczność strony internetowe, była na poziomie WCAG 2.0.
 3. W menu ˃ Kontakt zawarte są dane teleadresowe instytucji

 

Dostępność architektoniczna obiektów Urzędu Gminy

Budynek, przy ul. 11 Listopada 10 w Godzieszach Wielkich w którym siedzibę ma Urząd Gminy jest częściowo przystosowany dla osób z niepełnosprawnością ruchową, jest zlokalizowany w budynku dwupiętrowym, posiada windę na zewnątrz budynku umożliwiającą dostęp na I piętro Urzędu.

Do budynku prowadzi  jedno wejście po schodach (obok schodów zamontowana jest winda).

Nad wejściem nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące.

W budynku brak toalety dla osób niepełnosprawnych.

Przed budynkiem wyznaczono jedno miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych.

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

W budynku nie ma pętli indukcyjnych.

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

 

Informacja o dostępności tłumacza języka migowego:

W sprawie realizacji uprawnienia wynikającego z ustawy o języku migowym i innych środkach komunikowania się 1 kwietnia 2012 roku weszła w życie ustawa o języku migowym i innych środkach komunikowania się (Dz. U. z 2011 r. Nr 209, poz. 1243), która daje osobom niesłyszącym i doświadczającym trwale lub okresowo trudności w komunikowaniu się prawo do skorzystania z usług tłumacza języka migowego przy załatwianiu spraw w urzędzie.

W związku z powyższym osoba uprawniona, która zamierza skorzystać z powyższych usług w Urzędzie Gminy Godziesze Wielkie, zobowiązana jest zgłosić ten fakt w sekretariacie urzędu, w terminie co najmniej na 3 dni robocze przed tym zdarzeniem.

Zgłoszenie powinno być dokonane w jednej z następujących form:

e-mail na adres:  godziesze-wi@zgwrp.org.pl

drogą pocztową na adres:  Urząd Gminy Godziesze Wielkie, Godziesze Wielkie ul. 11 Listopada 10, 62-872 Godziesze Małe

W trosce o dobro i dostępność do usług osób głuchych w sprawach związanych z Covid-19, na stronie gov.pl: https://www.gov.pl/web/koronawirus/kontakt zamieszczono informacje i kontakt do tłumaczy języka migowego pracujących w systemie 24/7.

 

 

Informacja dla użykowników niepełnosprawnych

 

Procedura wnioskowa-skargowa

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich:
al. Solidarności 77
00-090 Warszawa
telefon (22) 55 17 700
e-mail: biurorzecznika@brpo.gov.pl
https://www.rpo.gov.pl

 

Wójt Gminy Godziesze Wielkie podaje dane kontaktowe osób pełniących funkcję koordynatora do spraw dostępności:

1) wymiar architektoniczny
Damian Januszkiewicz
adres email: damian.januszkiewicz@godzieszewielkie.pl,
tel. 62 7611089 wew. 28;

2) wymiar cyfrowy i informacyjno – komunikacyjny
Mirosława Kubacka
adres email: miroslawa.kubacka@godzieszewielkie.pl
tel. 62 7611089 wew. 22

 

Data sporządzenia Deklaracji Dostępności 2020-01-24

Data aktualizacji strony 2021-03-26

 

Raport o stanie zapewnienia dostępności podmiotu publicznego - stan w dniu 01.01.2021 roku