10.12.2019r. - Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na "Przebudowę dróg powiatowych na terenie Gminy Godziesze Wielkie"

Ogłoszenie nr 510269999-N-2019 z dnia 10-12-2019 r.

 

Gmina Godziesze Wielkie: Przebudowa dróg powiatowych na terenie Gminy Godziesze Wielkie

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

 

Zamieszczanie ogłoszenia:

obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy:

zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

nie

Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:

tak
Numer ogłoszenia: 614415-N-2019

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:

nie

 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

 

I. 1) NAZWA I ADRES:

Gmina Godziesze Wielkie, Krajowy numer identyfikacyjny 25085516200000, ul. ul. 11 Listopada  10, 62-872  Godziesze Wielkie, woj. wielkopolskie, państwo Polska, tel. 627 611 089, e-mail godziesze-wi@zgwrp.org.pl, faks 627 611 053.
Adres strony internetowej (url): www.godzieszewielkie.pl

I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

Administracja samorządowa

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

Przebudowa dróg powiatowych na terenie Gminy Godziesze Wielkie

Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):

IK.U.271.14.2019

II.2) Rodzaj zamówienia:

Roboty budowlane

II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie przebudowy dróg powiatowych w miejscowościach: Skrzatki, Żydów oraz Wolica. Zamawiający podzielił przedmiot zamówienia na zadania: 1. Zakres rzeczowy przedmiotu zamówienia dla Zadania oznaczonego Nr 1 pn.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 4631P w miejscowości Skrzatki w zakresie poszerzenia jezdni o pobocze utwardzone” obejmuje: - roboty pomiarowe – 0,300 km, - przesunięcie rowu – 180m3, - wykonanie przepustów pod zjazdami o średnicy 40 cm ze ściankami czołowymi – 8 szt, - podbudowa z KŁSM, grubość warstwy po zagęszczeniu 25 cm – 480m2, - warstwa ścieralna nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych, grubość warstwy po zagęszczeniu 4 cm– 450m2, - oznakowanie poziome. Przebudowa drogi powiatowej nr 4631P w miejscowości Skrzatki w zakresie poszerzenia jezdni o pobocze utwardzone nie wpłynie na dotychczasowy sposób odwodnienia drogi. 2. Zakres rzeczowy przedmiotu zamówienia dla Zadania oznaczonego Nr 2 pn.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 4630P w miejscowości Żydów w zakresie poszerzenia jezdni o pobocze utwardzone” obejmuje: - roboty pomiarowe – 0,375 km, - przesunięcie rowu – 225m3, - podbudowa z KŁSM, grubość warstwy po zagęszczeniu 25 cm – 600m2, - warstwa ścieralna nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych, grubość warstwy po zagęszczeniu 4 cm– 562,5m2, - oznakowanie poziome – elementy odblaskowe typu V-24 – 63 szt, - warstwa wzmacniająca pod chodnik, grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm – 20 m2, - chodnik z kostki brukowej betonowej szarej gr. 6 cm - 20 m2, - podbudowa z destruktu, grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm – 265,6 m2, - powierzchniowe utrwalenie nawierzchni - 249 m2, Przebudowa drogi powiatowej nr 4630P w miejscowości Żydów w zakresie poszerzenia jezdni o pobocze utwardzone nie wpłynie na dotychczasowy sposób odwodnienia drogi. 3. Zakres rzeczowy przedmiotu zamówienia dla Zadania oznaczonego Nr 3 pn.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 4627P w miejscowości Wolica w zakresie chodnika” obejmuje: - roboty pomiarowe – 0,507 km, - podbudowa pod chodnik z gruntobetonu Rm = 5 MPa, grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm – 732 m2, - chodnik z kostki brukowej betonowej szarej gr. 6 cm - 732 m2, - podbudowa pod wjazdy z gruntobetonu Rm = 5 MPa, grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm – 282 m2, - podbudowa pod wjazdy z KŁSM, grubość warstwy po zagęszczeniu 20 cm – 282 m2, - wjazdy z kostki brukowej betonowej kolorowej gr. 8 cm – 282 m2, Przebudowa drogi powiatowej nr 4627P w miejscowości Wolica w zakresie chodnika nie wpłynie na dotychczasowy sposób odwodnienia drogi. Zakres robót dla Zadania Nr 1 przedstawia Kosztorys ofertowy, który stanowi załącznik nr 1 do SIWZ, Zakres robót dla Zadania Nr 2 przedstawia Kosztorys ofertowy, który stanowi załącznik nr 2 do SIWZ, Zakres robót dla Zadania Nr 3 przedstawia Kosztorys ofertowy, który stanowi załącznik nr 3 do SIWZ, Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie wszelkich robót budowlanych i czynności niezbędnych do prawidłowego zrealizowania przedmiotu zamówienia w zakresie rzeczowo-ilościowym określonym w SIWZ. W ramach realizacji przedmiotu zamówienia Wykonawca zobowiązany jest oznakować prowadzone roboty, zgodnie z zasadą bezpieczeństwa na drodze. Wykonawca zobowiązany jest do wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej oraz obowiązującymi przepisami prawa.

II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:

tak

II.5) Główny Kod CPV: 45111200-0

 

Dodatkowe kody CPV: 45233140-2

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

Przetarg nieograniczony

III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów

nie

III.3) Informacje dodatkowe:

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

CZĘŚĆ NR: 1   

NAZWA: Przebudowa drogi powiatowej nr 4631P w miejscowości Skrzatki w zakresie poszerzenia jezdni o pobocze utwardzone

 

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 21/11/2019
IV.2) Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT 72582.57
Waluta PLN

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH

Liczba otrzymanych ofert:  5
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  5
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 1

IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:

nie

 

Nazwa wykonawcy: DROKAL Wojciech Grygielski
Email wykonawcy: drokal.grygielski@gmail.com
Adres pocztowy: ul. Torowa 9
Kod pocztowy: 62-800
Miejscowość: Kalisz
Kraj/woj.: wielkopolskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:

tak

Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:

nie

Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:

nie

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM

Cena wybranej oferty/wartość umowy 103618.35
Oferta z najniższą ceną/kosztem 89939.53
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 127175.67
Waluta: PLN

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa

Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom

nie


Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:

IV.8) Informacje dodatkowe:

 

CZĘŚĆ NR: 2   

NAZWA: Przebudowa drogi powiatowej nr 4630P w miejscowości Żydów w zakresie poszerzenia jezdni o pobocze utwardzone

 

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 21/11/2019
IV.2) Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT 92857.08
Waluta PLN

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH

Liczba otrzymanych ofert:  2
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  2
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0

IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:

nie

 

Nazwa wykonawcy: DROKAL Wojciech Grygielski
Email wykonawcy: drokal.grygielski@gmail.com
Adres pocztowy: ul. Torowa 9
Kod pocztowy: 62-800
Miejscowość: Kalisz
Kraj/woj.: wielkopolskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:

tak

Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:

nie

Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:

nie

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM

Cena wybranej oferty/wartość umowy 141433.96
Oferta z najniższą ceną/kosztem 141433.96
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 170504.69
Waluta: PLN

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa

Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom

nie


Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:

IV.8) Informacje dodatkowe:

 

CZĘŚĆ NR: 3   

NAZWA: Przebudowa drogi powiatowej nr 4627P w miejscowości Wolica w zakresie chodnika

 

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 21/11/2019
IV.2) Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT 103570.95
Waluta PLN

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH

Liczba otrzymanych ofert:  3
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  3
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0

IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:

nie

 

Nazwa wykonawcy: Zakład Posadzkarsko-Brukarski i Utrzymania Zieleni Miejskiej Andrzej Szablewski
Email wykonawcy: zpb1@op.pl
Adres pocztowy: ul. Kaliska 38A
Kod pocztowy: 63-460
Miejscowość: Nowe Skalmierzyce
Kraj/woj.: wielkopolskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:

tak

Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:

nie

Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:

nie

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM

Cena wybranej oferty/wartość umowy 156024.86
Oferta z najniższą ceną/kosztem 156024.86
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 172132.89
Waluta: PLN

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa

Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom

nie


Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:

IV.8) Informacje dodatkowe:

 

IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ

 

IV.9.1) Podstawa prawna

Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp.

IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu

Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.

 

                                                                                             Wójt Gminy Godziesze Wielkie

                                                                                                       /-/ Józef Podłużny