Informacja Biura Rozwoju Powiatu: Nabór wniosków o dofinansowanie projektów na „Poprawę efektywności energetycznej w budynkach szkolnych”

            Biuro Rozwoju Powiatu zawiadamia, że Minister Klimatu jako Operator Program „Środowisko, Energia i Zmiany Klimatu” ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie projektów na „Poprawę efektywności energetycznej w budynkach szkolnych”, finansowanych ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2014-2021 na kwotę 20 000 000 euro, tj. 86 318 000 zł.

1. Cel naboru

Celem głównym naboru, którego dotyczy dofinansowanie projektów w ramach obszaru programowego: Energia odnawialna, efektywność energetyczna, bezpieczeństwo energetyczne jest poprawa efektywności energetycznej w budynkach szkolnych, w których prowadzona jest działalność oświatowo-wychowawcza poprzez wsparcie kompleksowych działań inwestycyjnych polegających na głębokiej termomodernizacji i podjętych w celu doprowadzenia budynków szkolnych do standardu energetycznego „pasywnego” lub „prawie zeroemisyjnego”

2. Rodzaj projektów

Do dofinansowania kwalifikują się projekty polegające na:

Przez źródła ciepła lub energii elektrycznej wykorzystujące energię ze źródeł odnawialnych, należy rozumieć: 

Wszelkie obiekty budowlane, źródła ciepła lub energii elektrycznej, węzły cieplne, instalacje, maszyny lub urządzenia będące przedmiotem realizacji projektu muszą być własnością lub we władaniu tego samego beneficjenta, co termomodernizowane budynki.

3. Podmioty kwalifikowalne

O dofinansowanie w ramach naboru wniosków może się ubiegać:

4. Projekty partnerskie

Zgodnie z art. 7.2.2 Regulacji partnerem może być każdy podmiot publiczny lub prywatny, komercyjny lub niekomercyjny, jak również organizacje pozarządowe, ustanowione jako podmiot prawa w Państwach – Darczyńcach, Państwach – Beneficjentach lub w państwie spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego (dalej: EOG), które ma wspólną granicę z Polską, lub każda organizacja międzynarodowa, jej organ lub agencje, aktywnie zaangażowane i przyczyniające się do wdrażania Programu.

Projekty złożone w partnerstwie z podmiotem z Państw-Darczyńców (Norwegia, Islandia, Liechtenstein) otrzymają dodatkowe punkty, zgodnie z kryteriami merytorycznymi.

W przypadku projektu złożonego w partnerstwie z podmiotem z Państw-Darczyńców wymagane jest na etapie składania wniosku o dofinansowanie złożenie listu intencyjnego, umowy partnerskiej lub innego potwierdzenia współpracy z Partnerem Projektu z Państw Darczyńców. Przed zawarciem umowy w sprawie realizacji projektu złożonego w partnerstwie z podmiotem z Państw-Darczyńców wymagane będzie przedstawienie podpisanej umowy partnerskiej w języku angielskim i jej tłumaczenia na język polski.

W celu wsparcia procesu nawiązywania partnerstw z partnerami pochodzącymi z Państw Darczyńców, Operator Programu zachęca do zapoznania się z informacjami zamieszczonymi na stronie internetowej Funduszy EOG oraz w Podręczniku dot. zawierania partnerstw, który jest załącznikiem do niniejszego ogłoszenia.

5. Kwota środków przeznaczona na nabór

20 000 000 euro, tj. 86 318 000 zł

6. Poziom dofinansowania

Poziom dopuszczalnego wnioskowanego dofinansowania projektu wynosi 70% kosztów kwalifikowalnych.

7. Minimalna kwota dofinansowania

500 000 euro tj. 2 157 950 zł

8. Maksymalna kwota dofinansowania  

5 000 000 euro tj. 21 579 500 zł

9. Okres kwalifikowalności kosztów

Początek okresu kwalifikowalności kosztów w ramach projektów rozpoczyna się w dniu podjęcia decyzji o przyznaniu dofinansowania dla projektu przez Operatora Programu (Ministerstwo Klimatu).

Okres kwalifikowalności kosztów kończy się 30 kwietnia 2024 r.

Źródło: http://nfosigw.gov.pl/oferta-finansowania/srodki-norweskie/nabory/art,27,energia-odnawialna-efektywnosc-energetyczna-bezpieczenstwo-energetyczne-poprawa-efektywnosci-energetycznej-w-bud-szkolnych.html

Kontakt z pracownikiem Biura Rozwoju Powiatu:
Damian Michalak
tel. 62 501-43-31