09.03.2011 - Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym o wartości powyżej 14 000 euro na "Naprawę dróg gminnych gruntowych na terenie Gminy Godziesze Wielkie w celu wzmocnienia istniejącej nawie

Godziesze Wielkie: Naprawa dróg gminnych gruntowych na terenie Gminy Godziesze Wielkie w celu wzmocnienia istniejącej nawierzchni na powierzchni 21 480 m2
Numer ogłoszenia: 78197 - 2011; data zamieszczenia: 09.03.2011
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Godziesze Wielkie , ul. 11 Listopada 10, 62-872 Godziesze Wielkie, woj. wielkopolskie, tel. 062 7611089, faks 062 7611053.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Naprawa dróg gminnych gruntowych na terenie Gminy Godziesze Wielkie w celu wzmocnienia istniejącej nawierzchni na powierzchni 21 480 m2.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Wykonanie naprawy następujących dróg gminnych gruntowych na terenie Gminy Godziesze Wielkie w celu wzmocnienia istniejącej nawierzchni: 1. Nr 675912P w miejscowości Takomyśle na powierzchni 1280 m2, 2. Nr 675912P w miejscowości Saczyn na powierzchni 3400 m2, 3. Nr 675938P w miejscowości Stara Kakawa na powierzchni 1200 m2, 4. Nr 675928P w miejscowości Stobno Siódme na powierzchni 1200 m2, 5. Droga dojazdowa w miejscowości Stobno Wieś na powierzchni 2000 m2, 6. Nr 675910P w miejscowości Rafałów na powierzchni 6400 m2, 7. Droga dojazdowa w miejscowości Zadowice na powierzchni 1600 m2, 8. Nr 675953P w miejscowości Godziesze Małe na powierzchni 2000 m2, 9. Droga dojazdowa w miejscowości Kol. Kakawa - Nowa Kakawa na powierzchni 2400 m2..

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.31.42-6.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 9.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: tak.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 30.06.2011.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: nie

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://pgodzieszew.wokiss.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy w Godzieszach Wielkich, ul. 11 listopada 10, 62-872 Godziesze Małe.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 24.03.2011 godzina 09:00, miejsce: Urząd Gminy w Godzieszach Wielkich, ul. 11 listopada 10, 62-872 Godziesze Małe, pokój nr 5.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

 

                                                                          Wójt Gminy Godziesze Wielkie

                                                                                 /-/ Józef Podłużny

DOKUMENTY DO POBRANIA

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia z załącznikami