XXIII sesja Rady Gminy Godziesze Wielkie odbędzie się w zdalnym trybie obradowania 30 października 2020 roku

             Na podstawie art.20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 roku, poz. 713) oraz art. 15zzx ust. 1 ustawy z dnia 02 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 374 ze zm.) zwołuję w zdalnym trybie obradowania XXIII sesję Rady Gminy Godziesze Wielkie na dzień:

 

30 października 2020 roku o godz. 900

w „Domu Tradycji” ul. 11 Listopada 1 w Godzieszach Wielkich

 

Tematem obrad będzie:

1. Rozpatrzenie projektów uchwał i podjęcie uchwał w sprawie:

a) określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na rok 2021,

b) określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na rok 2021 na terenie Gminy Godziesze Wielkie,

c) wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości pomiędzy Gminą Godziesze Wielkie, a osobą fizyczną,

d) zmian w budżecie Gminy Godziesze Wielkie na 2020 rok.

 

Sesja odbędzie się bez udziału sołtysów, mieszkańców, przedstawicieli mediów, wszystkich zainteresowanych zapraszamy do obejrzenia transmisji on-line na stronie www.godzieszewielkie.pl.

 

Informuję, że wspólne posiedzenie Komisji Rady Gminy Godziesze Wielkie, na którym będą opiniowane projekty uchwał odbędzie się w zdalnym trybie obradowania – korespondencyjnie 28 października 2020 roku o godz. 900 w „Domu Tradycji”, ul. 11 Listopada 1 w Godzieszach Wielkich.

 

Projekty uchwał zamieszczono na stronie: http://godzieszewielkie.esesja.pl/.

 

„Klub Sołtysa” nie odbędzie się.

Wnioski, zapytania, sprawy, które chcielibyście Państwo zgłosić można przesłać na adres email urzędu gminy: godziesze-wi@zgwrp.org.pl lub pocztą tradycyjną.

 

                                                       Przewodnicząca Rady Gminy Godziesze Wielkie
                                                                                 Mirosława Kobyłka