XXIV sesja Rady Gminy Godziesze Wielkie odbędzie się w zdalnym trybie obradowania – korespondencyjnie 24 listopada 2020 roku

        Na podstawie art.20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 roku, poz. 713) oraz art. 15zzx ust. 1 ustawy z dnia 02 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 374 ze zm.) zwołuję w zdalnym trybie obradowania – korespondencyjnie XXIV sesję Rady Gminy Godziesze Wielkie na dzień:

 

24 listopada 2020 roku o godz. 1300

w „Domu Tradycji” ul. 11 Listopada 1 w Godzieszach Wielkich

 

Tematem obrad będzie:

  1. Rozpatrzenie projektów uchwał i podjęcie uchwał w sprawie:

a) zmieniająca uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia w sprawie wspólnej realizacji projektu pn. „Program edukacji zdrowotnej, wykrywania, zakażeń HBV i HCV oraz szczepień przeciwko WZW typu B na terenie Aglomeracji Kalisko – Ostrowskiej”,

b) zmieniająca uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości pomiędzy Gminą Godziesze Wielkie, a osobą fizyczną,

c) zmieniająca uchwałę w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Kaliskiemu,

d) zmian w budżecie Gminy Godziesze Wielkie na 2020 rok.

 

 Sesja odbędzie się bez udziału sołtysów, mieszkańców, przedstawicieli mediów.

 

          Informuję, że wspólne posiedzenie Komisji Rady Gminy Godziesze Wielkie, na którym będą opiniowane projekty uchwał odbędzie się w zdalnym trybie obradowania – korespondencyjnie 23 listopada 2020 roku o godz. 1300 w „Domu Tradycji” ul. 11 Listopada 1 w Godzieszach Wielkich

 

Projekty uchwał zamieszczono na stronie: http://godzieszewielkie.esesja.pl/.

 

„Klub Sołtysa” nie odbędzie się.

 

Wnioski, zapytania, sprawy, które chcielibyście Państwo zgłosić można przesłać na adres email urzędu gminy: godziesze-wi@zgwrp.org.pl lub pocztą tradycyjną.

 

                                                              Przewodnicząca Rady Gminy Godziesze Wielkie
                                                                                Mirosława Kobyłka