27.06.2011 - ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na "Przebudowę nawierzchni dróg gminnych na terenie Gminy Godziesze Wielkie polegającą na wykonaniu nawierzchni asfaltowej na istniejącej p

 

Godziesze Wielkie: Przebudowa nawierzchni dróg gminnych na terenie Gminy Godziesze Wielkie polegająca na wykonaniu nawierzchni asfaltowej na istniejącej podbudowie

Numer ogłoszenia: 172376 - 2011; data zamieszczenia: 27.06.2011
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Godziesze Wielkie , ul. 11 Listopada 10, 62-872 Godziesze Wielkie, woj. wielkopolskie, tel. 062 7611089, faks 062 7611053.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Przebudowa nawierzchni dróg gminnych na terenie Gminy Godziesze Wielkie polegająca na wykonaniu nawierzchni asfaltowej na istniejącej podbudowie.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1. Przebudowa nawierzchni drogi gminnej nr 675943P w miejscowości Bałdoń od 0+000 do 0+400 km. Opis przedmiotu zamówienia: - roboty przygotowawcze - 0,400 km - wykonanie podbudowa - 1 201,000 m2 - wykonanie nawierzchni - 1 201,000 m2 - wykonanie poboczy - 400,000 m2 Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych. 2. Przebudowa nawierzchni drogi gminnej nr 675900P w m. Józefów od km 0+000 do km 0+780 km. Opis przedmiotu zamówienia: - roboty przygotowawcze - 0,780 km - wykonanie podbudowy - 3 270,000 m2 - wykonanie nawierzchni - 3 270,000 m2 -wykonanie poboczy - 787,000 m2 Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych. 3. Przebudowa nawierzchni drogi gminnej nr 675946P w miejscowości Stobno Siódme od km 0+000 do km 0+450. Opis przedmiotu zamówienia: - roboty przygotowawcze - 0,450 km - wykonanie podbudowy - 1 363,000 m2 - wykonanie nawierzchni - 1 363,000 m2 -wykonanie poboczy - 787,000 m2 Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych. 4. Przebudowa nawierzchni drogi gminnej nr 675926P w miejscowości Borek ul. Polna od km 0+000 do km 0+ 300. Opis przedmiotu zamówienia: - roboty przygotowawcze - 0,300 km - wykonanie podbudowy - 913 000 m2 - wykonanie nawierzchni - 913 000 m2 -wykonanie poboczy - 301,000 m2 - wykonanie przepustów, czyszczenie rowów. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych. 5. Przebudowa nawierzchni drogi gminnej nr 675929P w miejscowości Borek ul. Słoneczna od km 0+000 do km 0+313. Opis przedmiotu zamówienia: - roboty przygotowawcze - 0,313 km - wykonanie podbudowy - 1 253 000 m2 - wykonanie nawierzchni - 1 253 000 m2 -wykonanie poboczy - 312 000 m2 - wykonanie przepustów, czyszczenie rowów. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych. 6. Przebudowa nawierzchni drogi gminnej nr 675939P w miejscowości Wola Droszewska od km 0+000 do km 0+575. Opis przedmiotu zamówienia: - roboty przygotowawcze - 0,575 km - wykonanie podbudowy - 2 017 000 m2 - wykonanie nawierzchni - 2 017 000 m2 -wykonanie poboczy - 576 000 m2 Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych. 7. Przebudowa nawierzchni drogi gminnej nr 675903P w miejscowości Krzemionka od km 0+000 do km 0+562. Opis przedmiotu zamówienia: - roboty przygotowawcze - 50 000 m2 - wykonanie podbudowy - 2 810 000 m2 - wykonanie nawierzchni - 2 810 000 m2 Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych. 8. Przebudowa nawierzchni drogi gminnej nr 675913P w miejscowości Godzieszki od km 0+000 do km 0+533. Opis przedmiotu zamówienia: - roboty przygotowawcze - 0,533 km - wykonanie podbudowy - 2 132 000 m2 - wykonanie nawierzchni - 2 132 000 m2 -wykonanie poboczy - 532 000 m2 Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych. 9. Przebudowa nawierzchni drogi gminnej nr 675911P w miejscowości Końska Wieś od km 0+000 do km 0+550. Opis przedmiotu zamówienia: - roboty przygotowawcze - 0,550 km - wykonanie podbudowy - 2 200 000 m2 - wykonanie nawierzchni - 2 200 000 m2 -wykonanie poboczy - 550 000 m2 Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych. Szczegółową informację o przedmiotach zamówień na poszczególne drogi można uzyskać w siedzibie Zamawiającego w godzinach 8.00-15.00 oraz w zamieszczonych na stronie internetowej dokumentach. Każdy oferent może złożyć ofertę na wybrane przez siebie zadanie lub zadania wymienione w pkt. III SIWZ..

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.31.24-4.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 12.10.2011.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

III.5) INFORMACJA O DOKUMENTACH POTWIERDZAJĄCYCH, ŻE OFEROWANE DOSTAWY , USŁUGI LUB ROBOTY BUDOWLANE ODPOWIADAJĄ OKREŚLONYM WYMAGANIOM

W zakresie potwierdzenia, że oferowane dostawy, usługi lub roboty budowlane odpowiadają określonym wymaganiom należy przedłożyć:

oświadczenie o spełnianiu warunków technicznych dotyczacych masy asfaltowej

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

referencje, proptokoły odbioru końcowego potwierdzające że roboty te zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: nie

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.godzieszewielkie.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy w Godzieszach Wielkich Godziesze Wielkie, ul. 11 listopada 10 62-872 Godziesze Małe pokój nr 12.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 12.07.2011 godzina 09:00, miejsce: Urząd Gminy w Godzieszach Wielkich Godziesze Wielkie, ul. 11 listopada 10 62-872 Godziesze Małe pokój nr 5.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

DOKUMENTY DO POBRANIA:

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia z załącznikami

Załączniki do drogi nr:

1). 675943P w miejscowości Bałdoń

     orientacja              plan sytuacyjny            informacja BIOZ

     opis techniczny      kosztorys ofertowy        SST

2). 675900P w miejscowości Józefów

     orientacja              plan sytuacyjny            informacja BIOZ

     opis techniczny      kosztorys ofertowy        SST

3). 675946P w miejscowości Stobno Siódme

     orientacja              plan sytuacyjny            informacja BIOZ

     opis techniczny      kosztorys ofertowy        SST

4). 675926P w miejscowości Borek ul. Polna

     orientacja              plan sytuacyjny            informacja BIOZ

     opis techniczny      kosztorys ofertowy        SST

5). 675929P w miejscowości Borek ul. Słoneczna

     orientacja              plan sytuacyjny            informacja BIOZ

     opis techniczny      kosztorys ofertowy        SST

6). 675939P w miejscowości Wola Droszewska

     orientacja              plan sytuacyjny            informacja BIOZ

     opis techniczny      kosztorys ofertowy        SST

7). 675903P w miejscowości Krzemionka

     orientacja              plan sytuacyjny            informacja BIOZ

     opis techniczny      kosztorys ofertowy        SST

8). 675913P w miejscowości Godzieszki

     orientacja              plan sytuacyjny            informacja BIOZ

     opis techniczny      kosztorys ofertowy        SST

9). 675911P w miejscowości Końska Wieś

     orientacja              plan sytuacyjny            informacja BIOZ

     opis techniczny      kosztorys ofertowy        SST