Nabór na wolne stanowisko pracy w Urzędzie Gminy w Godzieszach Wielkich

   

OGŁOSZENIE

z dnia 30 czerwca 2011 roku

Wójt Gminy Godziesze Wielkie

o g ł a s z a

nabór na wolne stanowisko pracy w Urzędzie Gminy

w Godzieszach Wielkich, ul 11 listopada 10

ds. księgowości budżetowej - ½ etatu

 

Do obowiązków pracownika na tym stanowisku należeć będzie m.in.:

- obsługa finansowo-księgowa budżetu gminy,

- sporządzanie sprawozdań z wykonania budżetu do RIO,

- sporządzanie sprawozdań finansowych z realizacji budżetu gminy,

- analiza kont księgowych budżetu,

- sporządzanie przelewów , itp..

  

Wymagania niezbędne:

Wymagania dodatkowe:

   

Oferty zawierające CV, list motywacyjny, kserokopia dyplomu lub zaświadczenie z uczelni oraz kwestionariusz personalny i podpisane oświadczenia o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz o korzystaniu w pełni praw publicznych, o niekaralności oprosimy przesyłać na adres: Urząd Gminy w Godzieszach Wielkich, ul. 11 Listopada 10, 62-872 Godziesze Małe, lub dostarczyć do sekretariatu Urzędu, pokój nr 5 w nieprzekraczalnym terminie do  20 lipca 2011 roku.

Szczegółowych informacji udziela Sekretariat Urzędu Gminy, tel. (062) 7611158; 7611089.

Niniejsze ogłoszenie umieszczono także w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Godziesze Wielkie www.godzieszewielkie.pl , oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Godziesze Wielkie.

 Do wysyłanych dokumentów prosimy dopisać klauzulę: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych, Dz. U. Nr 133 poz. 883)"

                                                                  Wójt Gminy Godziesze Wielkie

                                                                      Józef Podłużny                                        

 

Dokumenty do pobrania: