05.04.2012 - Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na "Remont dróg w Gminie Godziesze Wielkie w 2012 roku"

 

Godziesze Wielkie: Remont dróg w Gminie Godziesze Wielkie w 2012 roku
Numer ogłoszenia: 108430 - 2012; data zamieszczenia: 05.04.2012
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Godziesze Wielkie , ul. 11 Listopada 10, 62-872 Godziesze Wielkie, woj. wielkopolskie, tel. 062 7611089, faks 062 7611053.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Remont dróg w Gminie Godziesze Wielkie w 2012 roku.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest Remont dróg gminnych w sołectwach Gminy Godziesze Wielkie w 2012 roku w następujących zakresach: 1. Biała - droga nr 675939P - 268 m x 3,0 m = 804 m2, 2. Godzieszki - droga nr 675952P - 230 m x 3,5 m = 805 m2, 3. Zajączki Bankowe - droga dojazdowa Wygon - 184 m x 3,0 m = 552 m2, 4. Borek, ul. Wodna - 222 m x 3,0 m= 666 m2, 5. Kąpie - droga dojazdowa do lasu - 131 m x 4,0 m = 524 m2, 6. Końska Wieś - za kapliczką 70 m x 4,0 m = 280 m2, 7. Stara Kakawa - droga, tzw. kozi rynek - 200 m x 3,5 m = 700 m2, 8. Saczyn - dorga do szkoły - 550 m x 3,0 m = 1 650 m2, 9. Takomyśle - droga nr 675907P - 250 m x 3,0 m = 750 m2. Wykonawca w ramach przedmiotu zamówienia skalkuluje w cenie ofertowej i bez dodatkowego wynagrodzenia zobowiązuje się do: - oznakowania i właściwego zabezpieczenia terenu budowy, - zapewnienia dostępu (dojścia i dojazdu) do posesji ich mieszkańcom i użytkownikom podczas prowadzenia robót, - uporządkowania terenu budowy po zakończeniu robót, - odtworzenia znaków geodezyjnych (kamieni granicznych) w przypadku ich naruszenia, - naprawy uszkodzonych urządzeń uzbrojenia podziemnego i nadziemnego - naprawy ogrodzeń oraz innych uszkodzeń istniejących obiektów i elementów zagospodarowania terenu spowodowanych prowadzonymi robotami budowlanymi, - innych prac, których wykonanie będzie niezbędne dla prawidłowej realizacji i funkcjonowania przedmiotu zamówienia. Wskazane jest dokonanie wizji lokalnej w miejscu budowy celem sprawdzenia i uzyskania wszelkich dodatkowych informacji koniecznych do prawidłowej wyceny robót. Szczegółowy opis robót zawierają: 1) przedmiar robót 2) specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych..

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.31.42-6.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w miesiącach: 2.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Zamawiający przewiduje wprowadzenie zmian w umowie w następujących okolicznościach: a) jeżeli wystąpi konieczność wykonania robót dodatkowych nie ujętych w przedmiarze. b) zmianę terminów realizacji zamówienia z przyczyn niezależnych od Wykonawcy lub Zamawiającego, które to przyczyny każda ze Stron musi udokumentować. c) możliwa jest zmiana umowy w zakresie podwykonawstwa, za uprzednią zgodą Zamawiającego Warunkiem wprowadzenia zmiany postanowień zawartej umowy będzie stwierdzenie zaistniałych okoliczności przez powołaną przez Zamawiającego komisję techniczną i inspektora nadzoru w formie opisowej i właściwie umotywowanej.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.godzieszewielkie.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy w Godzieszach Wielkich Godziesze Wielkie, ul. 11 listopada 10 62-872 Godziesze Małe pokój nr 12.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 20.04.2012 godzina 10:00, miejsce: Urząd Gminy w Godzieszach Wielkich Godziesze Wielkie, ul. 11 listopada 10 62-872 Godziesze Małe pokój nr 5 - sekretariat.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

DOKUMENTY DO POBRANIA:

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Załączniki 1-5 do SIWZ

Załącznik 6 - Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych