Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Godziesze Wielkie za 2011 rok.

 

Sprawozdanie Wójta Gminy Godziesze Wielkie z wykonania budżetu Gminy Godziesze Wielkie za 2011 rok.

Wykonanie budżetu - dochody

Wykonanie budżetu - wydatki

Zadania inwestycyjne w 2011 roku

Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Godziesze Wielkie

Zestawienie stanu środków trwałych