27.08.2012 - Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na "Przeprowadzenie warsztatów i szkoleń w ramach projektu Krok w przód"

 

Godziesze Wielkie: Przeprowadzenie warsztatów i szkoleń w ramach projektu Krok w przód
Numer ogłoszenia: 315460 - 2012; data zamieszczenia: 27.08.2012
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Godziesze Wielkie , ul. 11 Listopada 10, 62-872 Godziesze Wielkie, woj. wielkopolskie, tel. 062 7611089, faks 062 7611053.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Przeprowadzenie warsztatów i szkoleń w ramach projektu Krok w przód.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie warsztatów i szkoleń w ramach projektu systemowego Krok w przód współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Priorytet VII, Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej. W przypadku, gdy wystąpi okoliczność, że zbędnym lub niemożliwym stanie się przeprowadzenie szkolenia dla liczby osób wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, Zamawiający zastrzega sobie prawo zmniejszenia lub zwiększenia liczby osób skierowanych na szkolenie. Zamawiający zastrzega sobie ,że w przypadku rezygnacji przez wszystkich uczestników z danego szkolenia - szkolenie nie odbędzie się. 1. Organizacja i przeprowadzenie Warsztatów Aktywnego Poszukiwania Pracy rozwijających umiejętności psycho - społeczne oraz przeprowadzenie indywidualnych konsultacji psychologicznych dla 12 osób - 10 godzin dydaktycznych warsztatów motywacji i komunikacji społecznej warsztaty powinny uwzględniać tematykę dotyczącą równości szans kobiet i mężczyzn w życiu społecznym i zawodowym - zajęcia grupowe; - 10 godzin dydaktycznych treningu rozwoju osobistego- zajęcia grupowe; - 12 godzin zegarowych indywidualnych konsultacji psychologicznych (1 godzina x 12 osób), 2. Organizacja i przeprowadzenie Warsztatów Aktywnego Poszukiwania Pracy z zakresu doradztwa zawodowego oraz indywidualne poradnictwo doradcy zawodowego * Warsztaty z zakresu doradztwa zawodowego 20 godzin dydaktycznych dla 12 osób; * Indywidualne porady doradcy zawodowego w zakresie analizy potrzeb uczestników projektu, pomoc w przygotowaniu do rozmowy kwalifikacyjnej, przygotowanie dokumentów aplikacyjnych i wyszukiwanie odpowiednich ofert pracy- 12 godzin dla 12 uczestników po 1 godzinie dla każdego 3. Organizacja i przeprowadzenie kursu komputerowego na poziomie podstawowym - dla 12 osób 4.Organizacja i przeprowadzenie kursu obsługi kasy fiskalnej - dla 5 osób 5.Organizacja i przeprowadzenie kursu kosmetyki i wizażu - dla 3 osób 6.Organizacja i przeprowadzenie kursu florystycznego - dla 4 osób 7.Organizacja i przeprowadzenie kursu gastronomicznego - dla 1 osoby 8.Organizacja i przeprowadzenie kursu prawa jazdy kat. B - dla 6 osób 9.Organizacja i przeprowadzenie kursu na uprawnienia do pracy z koparko - ładowarką - 2 osoby 10.Organizacja i przeprowadzenie kursu na wózki widłowe wraz z wymianą butli gazowej - dla 3 osób 11.Organizacja i przeprowadzenie kursu sekretarka - asystentka szefa - dla 1 osoby.

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 80.50.00.00-9, 80.50.00.00-8, 80.53.31.00-0.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.12.2012.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

Wpis do ewidencji instytucji szkoleniowych Wojewódzkiego Urzedu Pracy w Poznaniu.

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: nie

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.godzieszewielkie.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Godzieszach Wielkich Godziesze Wielkie, ul. 11 listopada 10 62-872 Godziesze.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 07.09.2012 godzina 09:00, miejsce: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Godzieszach Wielkich Godziesze Wielkie, ul. 11 listopada 10 62-872 Godziesze.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Zadanie realizowane w ramach projektu systemowego Krok w przód współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Priorytet VII, Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej..

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

 

DOKUMENTY DO POBRANIA:

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Formularz ofertowy - załącznik nr 1 do SIWZ

Oświadczenie art. 22 - załącznik nr 2 do SIWZ

Oświadczenie o niezaleganiu - załącznik nr 3 do SIWZ

Wykaz kadry dydaktycznej - załącznik nr 4 do SIWZ

Wykaz podwykonawców - załącznik nr 5 do SIWZ

Oświadczenie o zaangażowaniu - załącznik nr 6 do SIWZ

Wzór umowy - załącznik nr 7 do SIWZ

Karta zadań personelu - załącznik do umowy

Oświadczenie personelu projektu - załącznik nr 8 do SIWZ