24.09.2012 - Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na "Budowę sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w Godzieszach Małych, Gmina Godziesze Wielkie"

 

Godziesze Wielkie: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w Godzieszach Małych, Gmina Godziesze Wielkie
Numer ogłoszenia: 361510 - 2012; data zamieszczenia: 24.09.2012
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Godziesze Wielkie , ul. 11 Listopada 10, 62-872 Godziesze Wielkie, woj. wielkopolskie, tel. 062 7611089, faks 062 7611053.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w Godzieszach Małych, Gmina Godziesze Wielkie.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest: Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej. Sieć kanalizacji sanitarnej w miejscowości Godziesze Małe zaprojektowano jako grawitacyjną składającą się z dwóch zlewni obejmujących: 1. ulicę Ostrowską (droga powiatowa) - kolektor grawitacyjny PCWØ 315 klasy S o długości L = 1 330,50 mb - kolektor grawitacyjny PCWØ 200 klasy S o długości L = 1 694,60 mb 2. ulicę Zadowicką (droga gminna) - kolektor grawitacyjny PCWØ 200 klasy S o długości L = 2 086,60 mb Łączna długość kanałów grawitacyjnych wynosi: 5 111,70 mb W ramach niniejszego zadania zaprojektowano zaślepione odgałęzienia PWCØ160od projektowanych kanałów sanitarnych do granic prywatnych posesji, wychodzące poza obszar pasa drogowego, w celu ułatwienia późniejszego podłączania się wszystkim zainteresowanym mieszkańcom posesji oraz w celu uniknięcia ponownego rozkopywania zagęszczonego i odtworzonego pobocza pasa drogowego. Odgałęzienia od kanału ulicznego do granic prywatnych posesji: 1. ulica Ostrowska (droga powiatowa) - odgałęzienia z rur PCWØ 160 klasy S (73 szt.) o długości L = 499,20 mb 2. ulica Zadowicka (droga gminna) - odgałęzienia z rur PCWØ 160 klasy S (49 szt.) o długości L = 297,70 mb Łączna ilość i długość odgałęzień wynosi: (122 szt.) 796,90 mb Budowa sieci wodociągowej. Sieć wodociągową w drodze gminnej w miejscowości Godziesze Małe zaprojektowano jako sieć rozdzielczą o długości całkowitej 922,00 mb. Sieć wodociągową zaprojektowano z rur ciśnieniowych z nieplastyfikowano polichlorku winylu PVCØ90 PN10 o łącznej długości 920,50 m. Sieć wodociągowa PVCØ90 zostanie włączona jednostronnie w węźle W-1 do istniejącej gminnej sieci wodociągowej PVCØ90 przebiegającej w poboczu drogi powiatowej - ulicy Ostrowskiej..

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.00.00.00-7, 45.23.00.00-8, 45.23.24.23-3.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 30.09.2014.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Przystępując do niniejszego postępowania każdy Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości - 30.000,00 zł (słownie: trzydzieści tysięcy zł 00/100). Wykonawca może wnieść wadium w jednej lub kilku formach przewidzianych w art.45 ust.6 ustawy, tj.: 1) pieniądzu, 2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, 3) gwarancjach bankowych, 4) gwarancjach ubezpieczeniowych, 5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art.6 b ust.5 pkt.2 ustawy z dna 9 listopada 2000r., o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. Nr z 2007 Nr 42, poz. 275, z 2008r. Nr 116, poz. 730 i 732, i Nr 227, poz. 1505 oraz z 2010r. Nr 96, poz.620). Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium przed upływem terminu składania ofert.

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

III.5) INFORMACJA O DOKUMENTACH POTWIERDZAJĄCYCH, ŻE OFEROWANE DOSTAWY , USŁUGI LUB ROBOTY BUDOWLANE ODPOWIADAJĄ OKREŚLONYM WYMAGANIOM

W zakresie potwierdzenia, że oferowane dostawy, usługi lub roboty budowlane odpowiadają określonym wymaganiom należy przedłożyć:

Pisemne zobowiazanie innych podmiotów do udostępnienia osób wskazanych w wykazie, o których mowa w pkt. 10.8. SIWZ - w przypadku gdy Wykonawca nie dysponuje takimi osobami

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Na podstawie art. 144 ust. 1 ustawy Pzp Zamawiajacy przewiduje mozliwość dokonania zmian zawartej umowy w stosunku do tresci oferty. Poza przypadkami okreslonymi w umowie, zmiany umowy będą mogły nastąpić w następujących przypadkach: wystąpienia istotnych wad dokumentacji projektowej skutkujących koniecznością dokonania poprawek lub uzupełnień, jeżeli uniemożliwia to lub istotnie wstrzymuje realizację określonego rodzaju robót mających wpływ na zmianę terminu realizacji - zmianie ulegnie odpowiednio termin realizacji zamówienia; zaistnienia okoliczności leżących po stronie Zamawiającego, w szczególności spowodowanych sytuacją finansową, zdolnościami płatniczymi lub warunkami organizacyjnymi lub okolicznościami, które nie były możliwe do przewidzenia w chwili zawarcia umowy - zmianie może ulec termin realizacji umowy oraz terminy wynikające z harmonogramu; gdy zaistnieje inna, niemożliwa do przewidzenia w momencie zawarcia umowy okoliczność prawna lub ekonomiczna (dot. zmiany podatku VAT) za którą żadna ze stron nie ponosi odpowiedzialności, skutkująca brakiem możliwości należytego wykonania, zgodnie ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia - zamawiający dopuszcza możliwość zmiany umowy.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.godzieszewielkie.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy w Godzieszach Wielkich Godziesze Wielkie, ul. 11 listopada 10 62-872 Godziesze Małe pokój nr 12.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 18.10.2012 godzina 09:00, miejsce: Urząd Gminy w Godzieszach Wielkich Godziesze Wielkie, ul. 11 listopada 10 62-872 Godziesze Małe pokój nr 5.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Niniejsze zadanie jest współfinansowane z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach: Priorytetu III Środowisko Przyrodnicze, Działania 3.4 Gospodarka wodno-ściekowa, Schematu 1 Budowa systemów kanalizacji zbiorczej Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 - 2013.

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: tak

DOKUMENTY DO POBRANIA

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia z załącznikami

 

Budowa sieci wodociągowej

Przedmiar robót

Opis techniczny

Opis techniczny do projektu zagospodarowania terenu

STWiOR sieć wodociągowa

Plan zagospodarowania terenu - rysunek nr 1

Plan zagospodarowania terenu - rysunek nr 2

Profil podłużny wodociągu

Schemat wykopu dla przewodów wodociągowych

Schemat zabezpieczenia kolizji

Schematy węzłów montażowych

Bloki oporowe

Zespoły oporowe do wykopów ziemnych

Wykaz działek w trasie projektowanej sieci wodociągowej

 

Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej

Przedmiar robót

STWiOR

Opis techniczny

Opis techniczny do projektu zadospodarowania terenu  

Profil kanalizacji sanitarnej 1

Profil kanalizacji sanitarnej 2

Profil podłużny

Plan zagospodarowania terenu - rysunek nr 1

Plan zagospodarowania terenu - rysunek nr 2

Plan zagospodarowania terenu - rysunek nr 3

Plan zagospodarowania terenu - rysunek nr 4

Plan zagospodarowania terenu - rysunek nr 5

Plan zagospodarowania terenu - rysunek nr 6

Plan zagospodarowania terenu - rysunek nr 7

Plan zagospodarowania terenu - rysunek nr 8

Plan zagospodarowania terenu - rysunek nr 9

Schemat składania rysunków

Studnia rewizyjna

Studzienka inspekcyjna

Schemat wykopu do przewodów kanalizacyjnych

Szczegół włączenia kanału sanitarnego do projektowanej studni rewizyjnej

Zespoły oporowe do wykopów ziemnych

Wykaz odgałęzień kanalizacji sanitarnej

Szczegół zabezpieczenia na wykopie