Uchwały związane z utrzymaniem czystości i porządku w gminach

 

Uchwała nr XXVI/135/2012 Rady Gminy Godziesze Wielkie z dnia 10 grudnia 2012 roku w sprawie uchwalenia regulaminu czystości i porządku na terenie Gminy Godziesze Wielkie

Załącznik do uchwały

 

Uchwała nr XXVI/136/2012 Rady Gminy Godziesze Wielkie z dnia 10 grudnia 2012 roku w sprawie sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów

Uchwała nr XXVI/137/2012 Rady Gminy Godziesze Wielkie z dnia 10 grudnia 2012 roku w sprawie metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty

Uchwała nr XXVI/138/2012 Rady Gminy Godziesze Wielkie z dnia 10 grudnia 2012 roku w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Uchwała nr XXVI/139/2012 Rady Gminy Godziesze Wielkie z dnia 10 grudnia 2012 roku w sprawie dodatkowych usług świadczonych przez gminę w zakresiue odbnierania odpadów komunalnych i zagospodarowania tych odpadów od właścicieli nieruchomości na których zamieszkują mieszkańcy

Uchwała nr XXVI/140/2012 Rady Gminy Godziesze Wielkie z dnia 10  grudnia 2012 roku w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości

Uchwała nr XXVII/147/2012 Rady Gminy Godziesze Wielkie w sprawie zmiany uchwały nr XXVI/139/2012 Rady Gminy Godziesze Wielkie z dnia 10 grudnia 2012 roku w sprawie dodatkowych usług świadczonych przez gminę w zakresiue odbnierania odpadów komunalnych i zagospodarowania tych odpadów od właścicieli nieruchomości na których zamieszkują mieszkańcy