III sesja Rady Gminy Godziesze Wielkie odbędzie się w piątek, 21 grudnia 2018 roku o godz. 9.00 w świetlicy „Stara Gmina" ul. Rynek 7 w Godzieszach Wielkich

 

           Zapraszam do wzięcia udziału w III sesji Rady Gminy Godziesze Wielkie, która odbędzie się w piątek, 21 grudnia 2018 roku  o  godz. 900 w świetlicy „Stara Gmina"       ul. Rynek 7 w Godzieszach Wielkich.

 

Tematem obrad będzie:

1.      Rozpatrzenie projektów uchwał i podjęcie uchwał w sprawie:

a)      Gminnego Programu Wspierania Rodziny w Godzieszach Wielkich na lata 2019-2021,

b)      uchwalenia Gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii w Gminie Godziesze Wielkie na 2019 r.,

c)      regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Godziesze Wielkie,

d)     nadania nazwy ulicy w miejscowości Stobno Siódme,

e)      powierzenia reprezentowania Gminy Godziesze Wielkie w Zgromadzeniu Związku Komunalnego Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina",

f)       zmian w budżecie Gminy Godziesze Wielkie na 2018 rok,

g)      zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Godziesze Wielkie na lata 2018-2027,

h)      Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Godziesze Wielkie na lata 2019-2029.

2.      Uchwalenie budżetu Gminy Godziesze Wielkie na 2019 rok

a)      odczytanie projektu uchwały budżetowej wraz z uzasadnieniem,

b)      odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu,

c)      odczytanie zbiorczej opinii stałych komisji Rady,

d)     przedstawienie stanowiska Wójta do wniosków zawartych w zbiorczej opinii komisji,

e)      wniesienie propozycji autopoprawek Wójta do projektu uchwały budżetowej,

f)       dyskusja nad projektem uchwały budżetowej,

g)      głosowanie wniesionych propozycji autopoprawek Wójta,

h)      głosowanie uchwały budżetowej.

 

                               Przewodnicząca Rady Gminy Godziesze Wielkie
                                                    Mirosława Kobyłka

   

KONTAKT

ul. 11 Listopada 10

62 - 872 Godziesze Małe

gm. Godziesze Wielkie, pow. kaliski

tel.: 62 7611158

tel.: 62 7611089

e-mail: godziesze-wi@zgwrp.org.pl

GMINA KORZYSTA ZE ŚRODKÓW FINANSOWYCH POCHODZĄCYCH Z UNII EUROPEJSKIEJ
Program Rozwoji Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013
LGD - Kraina Nocy i dni
Kapitał Ludzki - Narodowa Strategia Spójności
ProgramRegionalny - Narodowa Strategia Spójności
Copyright Godziesze Wielkie © 2011