Informacja na temat naboru wniosków PROSUMENT dla osób fizycznych i wspólnot mieszkaniowych

W związku z prowadzonymi przez Powiat Kaliski działaniami wspierającymi wykorzystanie czystej odnawialnej energii, Wydział Strategii Rozwoju Powiatu i Inwestycji zawiadamia, że od dnia 16 października 2017 roku rozpoczyna się nabór wniosków w ramach programu PROSUMENT na który można otrzymać nawet 30% dotacje ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW).

W nowym programie Prosument, wdrażanym przez Bank Ochrony Środowiska (BOŚ) na podstawie umowy z NFOŚiGW, finansowaniem może być objęte do 100% kosztów kwalifikowanych inwestycji na zakup i montaż m.in. instalacji fotowoltaicznych, kolektorów słonecznych, pomp ciepła czy kotłów na biomasą.

Oferta skierowana jest do:

  • osób fizycznych posiadających prawo do dysponowania budynkiem mieszkalnym,

  • wspólnot mieszkaniowych i spółdzielni mieszkaniowych zarządzających budynkami mieszkalnymi wielorodzinnymi.

Przez „dysponowanie” nieruchomością należy rozumieć:
a) prawo własności (w tym współwłasność),
b) użytkowanie wieczyste,
c) spółdzielcze własnościowe prawo do domu jednorodzinnego.

Przez budynek mieszkalny, w tym wielorodzinny, należy rozumieć, istniejący lub będący w budowie, budynek wolnostojący albo samodzielną część domu bliźniaczego albo szeregowego, przeznaczony i wykorzystywany na cele mieszkaniowe co najmniej w połowie powierzchni całkowitej.

Wsparciem finansowym objęte są przedsięwzięcia polegające na zakupie i montażu:

a) małych instalacji lub mikroinstalacji odnawialnych źródeł do produkcji energii elektrycznej lub ciepła, na potrzeby istniejących lub będących w budowie budynków mieszkalnych:

  • źródła ciepła opalane biomasą - o zainstalowanej mocy cieplnej do 300 kWt,

  • pompy ciepła - o zainstalowanej mocy cieplnej do 300 kWt,

  • kolektory słoneczne - o zainstalowanej mocy cieplnej do 300 kWt,

  • systemy fotowoltaiczne - o zainstalowanej mocy elektrycznej do 40 kWp,

  • małe elektrownie wiatrowe - o zainstalowanej mocy elektrycznej do 40 kWe,

  • mikrokogeneracja - o zainstalowanej mocy elektrycznej do 40 kWe.

b) instalacji równolegle wykorzystującej więcej niż jedno odnawialne źródło energii elektrycznej lub ciepła, wymienione powyżej, przeznaczonej dla jednego budynku mieszkalnego, o ile jest to technicznie i ekonomicznie uzasadnione.


Dopuszcza się zakup i montaż instalacji równolegle wykorzystującej:

  • więcej niż jedno odnawialne źródło energii elektrycznej lub

  • więcej niż jedno odnawialne źródło ciepła o ile jest to technicznie i ekonomicznie uzasadnione.


Więcej informacji o warunkach uzyskania dofinansowania w programie „Prosument” na 
stronie www.nfosigw.gov.pl.


Kontakt z pracownikiem Wydziału Strategii Rozwoju Powiatu i Inwestycji:

pan Damian Michalak

tel. 62 501-42-88

KONTAKT

ul. 11 Listopada 10

62 - 872 Godziesze Małe

gm. Godziesze Wielkie, pow. kaliski

tel.: 62 7611158

tel.: 62 7611089

e-mail: godziesze-wi@zgwrp.org.pl

GMINA KORZYSTA ZE ŚRODKÓW FINANSOWYCH POCHODZĄCYCH Z UNII EUROPEJSKIEJ
Program Rozwoji Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013
LGD - Kraina Nocy i dni
Kapitał Ludzki - Narodowa Strategia Spójności
ProgramRegionalny - Narodowa Strategia Spójności
Copyright Godziesze Wielkie © 2011