LIII sesja Rady Gminy Godziesze Wielkie odbędzie się we wtorek, 06 listopada 2018 roku o godz. 9.00 w świetlicy „Stara Gmina" ul. Rynek 7 w Godzieszach Wielkich

 

                Zapraszam do wzięcia udziału w LIII sesji Rady Gminy Godziesze Wielkie, która odbędzie się we wtorek, 06 listopada 2018 roku o godz. 900 w świetlicy „Stara Gmina" ul. Rynek 7 w Godzieszach Wielkich.

 

Tematem obrad będzie:

Rozpatrzenie i podjęcie uchwał w sprawie:

1)      określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2019 rok,

2)      określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2019 rok,

3)      przyjęcia wieloletniego programu współpracy Gminy Godziesze Wielkie z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami o których mowa w art. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 20018 r, poz. 450 z późn. zm.) na lata 2019-2022,

4)      nadania nazwy ulicy w miejscowości Borek,

5)      nadania nazwy ulicy w miejscowości Bałdoń,

6)      nadania nazwy ulicy w miejscowości Saczyn,

7)      zmieniająca uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia o partnerstwie z Powiatem Kaliskim,

8)      zmieniająca uchwałę w sprawie udzielenia pomocy finansowej przez Gminę Godziesze Wielkie Powiatowi Kaliskiemu,

9)      zmian w budżecie Gminy Godziesze Wielkie na 2018 rok.

 

                                      Przewodnicząca Rady Gminy Godziesze Wielkie
                                                        Mirosława Kobyłka

 

 

 

KONTAKT

ul. 11 Listopada 10

62 - 872 Godziesze Małe

gm. Godziesze Wielkie, pow. kaliski

tel.: 62 7611158

tel.: 62 7611089

e-mail: godziesze-wi@zgwrp.org.pl

GMINA KORZYSTA ZE ŚRODKÓW FINANSOWYCH POCHODZĄCYCH Z UNII EUROPEJSKIEJ
Program Rozwoji Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013
LGD - Kraina Nocy i dni
Kapitał Ludzki - Narodowa Strategia Spójności
ProgramRegionalny - Narodowa Strategia Spójności
Copyright Godziesze Wielkie © 2011