Stypendium Starosty Kaliskiego oraz Marszałka Województwa Wielkopolskiego za rok szkolny / akademicki 2016/2017

   

Starostwo Powiatowe w Kaliszu informuje o możliwości ubiegania się o stypendium Starosty Kaliskiego za rok szkolny/akademicki  2016/2017.

    

                Na podstawie przyjętych uchwał Rada Powiatu Kaliskiego określiła Warunki i tryb udzielania stypendiów Starosty Kaliskiego dla uczniów i studentów z terenu powiatu kaliskiego.

Stypendium Starosty Kaliskiego skierowane jest dla uzdolnionych  uczniów szkół gimnazjalnych, ponadgimnazjalnych oraz studentów z terenu powiatu kaliskiego zgodnie z przyjętym „Powiatowym programem wsparcia edukacji uzdolnionych uczniów z terenu powiatu kaliskiego".

O przyznanie stypendium mogą ubiegać się osoby, które spełniają następujące kryteria :

1. Stypendium może otrzymać  uzdolniony uczeń szkoły gimnazjalnej, ponadgimnazjalnej oraz student, który zamieszkuje na terenie powiatu kaliskiego.

2. Stypendium przysługuje uczniowi lub studentowi za wyniki w nauce tylko w danej placówce, do której uczęszcza  z zastrzeżeniem ust.3.

3. Stypendium nie przysługuje za wyniki w nauce, w ostatniej klasie gimnazjum,  w ostatniej klasie szkoły ponadgimnazjalnej i za ostatni rok kształcenia na studiach wyższych.

4. O przyznanie stypendium mogą się ubiegać osoby spełniające łącznie następujące kryteria:

1) uczą się lub studiują w trybie dziennym,

2) uzyskały za poprzedni rok nauki średnią (arytmetyczną) ocen z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku od:

a)  5,50 - uczniowie szkół gimnazjalnych,

b)  5,10 - uczniowie szkół ponadgimnazjalnych,

c)  4,60 -  studenci,

3) nie  przekroczyły 28 roku życia.

5. Stypendium przysługuje uczniom i studentom tylko w czasie trwania nauki.

6. Stypendium jest przyznawane jednorazowo za poprzedni rok nauki.

7. W przypadku, gdy o stypendium ubiega się więcej osób z taką samą średnią ocen, jako kryteria dodatkowe będą brane pod uwagę:

     1) uczniowie - uzyskanie tytułu laureata lub finalisty olimpiad i konkursów na szczeblu powiatowym, wojewódzkim i ogólnopolskim,

     2) studenci -  uzyskanie tytułu laureata lub finalisty olimpiad i konkursów krajowych  i międzynarodowych, udział w pracach naukowo-badawczych, publikacje naukowe.

8. Wysokość stypendium nie może przekroczyć kwoty:

    1)  350 zł  dla uczniów szkół gimnazjalnych,

    2)  400 zł dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych,

    3)  500 dla studentów.

    

Nabór wniosków  stypendialnych:

1. Wnioski o przyznanie stypendium z pełną dokumentacją należy składać w Starostwie Powiatowym w Kaliszu w terminie do 30 października każdego roku według wzorów wniosków stanowiących odpowiednio załączniki nr 1 i 2 do Warunków i trybu udzielania stypendiów Starosty Kaliskiego dla uczniów i studentów z terenu powiatu kaliskiego.

2. Do wniosku o przyznanie stypendium należy dołączyć:

  1) zaświadczenie ze szkoły/uczelni o obecnym statusie ucznia/studenta,

  2) zaświadczenie ze szkoły lub uczelni o wysokości średniej ocen (arytmetycznej) w nauce z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku za poprzedni rok szkolny/akademicki uzyskanej przez wnioskującego,

  3) dokument poświadczający o stałym zamieszkaniu na terenie powiatu kaliskiego,

  4) dokumenty potwierdzające uzyskanie tytułu laureata lub finalisty konkursów lub olimpiad albo potwierdzające inne osiągnięcia naukowe o których mowa w § 2  ust. 7 za poprzedni rok szkolny lub akademicki,

3. Wnioskodawca jest zobowiązany na żądanie Starosty Kaliskiego przedłożyć inne dokumenty w celu weryfikacji złożonego wniosku.

    

Rozpatrywanie wniosków o przyznanie stypendiów:

  1. Właściwa w sprawach oświaty komórka organizacyjna Starostwa Powiatowego w Kaliszu sprawdza poprawność formalną złożonych wniosków i  przekazuje Zarządowi Powiatu Kaliskiego.
  2. Decyzję o liczbie i wysokości przyznanych stypendiów, uwzględniając wysokość środków przeznaczonych na ten cel w uchwale budżetowej, podejmuje Zarząd Powiatu Kaliskiego, w terminie do 15 grudnia każdego roku.
  3. Informację o przyznanych stypendiach ogłasza się w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na stronie internetowej Starostwa Powiatowego w Kaliszu do dnia 25 grudnia każdego roku.
  4. Decyzja Zarządu Powiatu Kaliskiego o której mowa w ust. 2 jest ostateczna.

UWAGA

Wnioski niekompletne oraz złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

Złożenie wniosku o stypendium nie jest jednoznaczne z jego otrzymaniem.

Informacje o stypendiach Starosty Kaliskiego można uzyskać w Biurze Oświaty, Zdrowia Sportu i Kultury Starostwa Powiatowego  w Kaliszu, tel (62) 501 42 34.

 

Więcej informacji na stronie:   http://www.bip.powiat.kalisz.pl/bipkod/15273904 

 

**************************************************************************************** 

            Starostwo Powiatowe w Kaliszu informuje o możliwości ubiegania się na rok szkolny/akademicki 2017/2018 o stypendium Marszałka Województwa Wielkopolskiego.

Stypendium Marszałka Województwa Wielkopolskiego stwarza możliwość uzyskania pomocy materialnej uczniom szkół ponadgimnazjalnych, słuchaczy zakładów kształcenia nauczycieli, kolegiów pracowników służb społecznych oraz studentom I i II stopnia i jednolitych magisterskich uczelni publicznych zameldowanych na stałe na terenie województwa wielkopolskiego.

Szczegółowe informacje na temat przyznawania stypendiów można znaleźć w Regulaminie udzielania stypendium Marszałka Województwa Wielkopolskiego.

O przyznanie stypendium mogą ubiegać się osoby, które spełniają następujące kryteria:
1) uczą się lub studiują w trybie dziennym,
2) uzyskały za poprzedni rok nauki średnią ocen nie mniejszą niż: 4,21 - uczniowie, 4,01 - słuchacze i studenci,
3) znajdują się w trudnej sytuacji materialnej - średni miesięczny dochód netto uzyskany na jednego członka rodziny osoby wnioskującej o stypendium za poprzedni rok kalendarzowy nie przekroczył 650 zł netto (w przypadku osób samotnie wychowujących dzieci dochód nie może przekroczyć 740 zł netto).

Nabór wniosków stypendialnych:
- uczniowie szkół ponadgimnazjalnych zameldowani na stałe na terenie powiatu kaliskiego składają wnioski wraz z odpowiednimi załącznikami w Starostwie Powiatowym w Kaliszu, Biuro Oświaty, Zdrowia, Sportu i Kultury - w terminie do 25 września 2017 roku.
- słuchacze i studenci zameldowani na stałe na terenie powiatu kaliskiego składają wnioski wraz z odpowiednimi załącznikami w Starostwie Powiatowym w Kaliszu, Biuro Oświaty, Zdrowia, Sportu i Kultury - w terminie do 20 października 2017 roku.

    

UWAGA!

Wnioski złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

Złożenie wniosku nie jest równoznaczne z przyznaniem stypendium.

Informacje o stypendiach Marszałka można uzyskać w Biurze Oświaty, Zdrowia, Sportu i Kultury Starostwa Powiatowego w Kaliszu, tel. 62 501-42-34.

Uczniowie/studenci którzy otrzymają stypendium są zobowiązani zgodnie z § 7 ust. 1 pkt 4 Regulaminu udzielania stypendium Marszałka Województwa Wielkopolskiego do dostarczeniu zaświadczenia o kontynuacji nauki w II półroczu/semestrze do Departamentu Edukacji i Nauki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego ( 61-714 Poznań,  al. Niepodległości 34) do dnia: - uczniowie do 20 lutego 2018r., - studenci do 20 marca 2018r.

  

Więcej informacji na stronie:    http://www.bip.powiat.kalisz.pl/bipkod/15273904

 

 

KONTAKT

ul. 11 Listopada 10

62 - 872 Godziesze Małe

gm. Godziesze Wielkie, pow. kaliski

tel.: 62 7611158

tel.: 62 7611089

e-mail: godziesze-wi@zgwrp.org.pl

GMINA KORZYSTA ZE ŚRODKÓW FINANSOWYCH POCHODZĄCYCH Z UNII EUROPEJSKIEJ
Program Rozwoji Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013
LGD - Kraina Nocy i dni
Kapitał Ludzki - Narodowa Strategia Spójności
ProgramRegionalny - Narodowa Strategia Spójności
Copyright Godziesze Wielkie © 2011