"Szybka ścieżka" MŚP na dofinansowanie projektów w ramach Poddziałania 1.1.1 "Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa"

 

           W związku z głoszeniem przez NARODOWE CENTRUM BADAŃ I ROZWOJU konkursu 1/1.1.1/2018 program sektorowy „Szybka ścieżka" MŚP na dofinansowanie projektów w ramach Poddziałania 1.1.1 „Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa", I oś priorytetowa: „Wsparcie prowadzenia prac B+R przez przedsiębiorstwa" Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020. Wydział Strategii Rozwoju Powiatu i Inwestycji zawiadamia, że wnioski będzie można składać elektronicznie w systemie informatycznym IP do którego logowanie będzie możliwe po wejściu na stronę internetową od 1 marca do 30 maja 2018 r. (do godz. 16:00).

Miejsce składania wniosków

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju

ul. Nowogrodzka 47a

00-695 Warszawa

Kto może składać wnioski?

MŚP

Na co można otrzymać dofinansowanie?

Projekt, który obejmuje badania przemysłowe i  prace rozwojowe albo prace rozwojowe (projekt, w którym nie przewidziano prac rozwojowych, nie może uzyskać dofinansowania). Elementem projektu mogą być prace przedwdrożeniowe.

Kryteria wyboru projektów

Kryteria wyboru projektów sa dostępne na stronie NCBR.

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu

Dofinansowanie nie może przekroczyć dla przedsiębiorstwa na jeden projekt:

  • 20 mln euro - jeżeli projekt obejmuje gł. badania przemysłowe;
  • 15 mln euro - jeżeli projekt obejmuje gł. eksperymentalne prace rozwojowe;
  • 200 000 euro na prace przedwdrożeniowe - pomoc de minimis (wartość brutto pomocy łącznie z wartością innej pomocy de minimis przyznanej w okresie 3 lat podatkowych;
  • 2 mln euro na prace przedwdrożeniowe - usługi doradcze dla MŚP.

Całkowita wartość kosztów kwalifikowalnych projektu - maksymalnie 50 mln euro.

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów to 700 000 000 PLN (wyłącznie z kategorii regionów słabiej rozwiniętych)

 

Kontakt z pracownikiem Wydziału Strategii Rozwoju Powiatu i Inwestycji:

pan Damian Michalak

tel. 62 501-42-88

KONTAKT

ul. 11 Listopada 10

62 - 872 Godziesze Małe

gm. Godziesze Wielkie, pow. kaliski

tel.: 62 7611158

tel.: 62 7611089

e-mail: godziesze-wi@zgwrp.org.pl

GMINA KORZYSTA ZE ŚRODKÓW FINANSOWYCH POCHODZĄCYCH Z UNII EUROPEJSKIEJ
Program Rozwoji Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013
LGD - Kraina Nocy i dni
Kapitał Ludzki - Narodowa Strategia Spójności
ProgramRegionalny - Narodowa Strategia Spójności
Copyright Godziesze Wielkie © 2011