Wiadomość dla przedsiębiorstw

                

            W związku z planowanym ogłoszeniem przez Polską Agencje Rozwoju Przedsiębiorczości konkursu na dofinansowanie projektów w ramach Działania 2.3 „Proinnowacyjne usługi dla przedsiębiorstw" Poddziałania 2.3.4„ Ochrona własności przemysłowej", Wydział Strategii Rozwoju Powiatu i Inwestycji zawiadamia, że wniosek o dofinansowanie projektu należy złożyć za pośrednictwem Generatora Wniosków opracowanego przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości. Generator Wniosków dla działania 2.3.4 działa od dnia rozpoczęcia naboru wniosków o dofinansowanie, tj. od 16 maja 2017 r.

Kto może składać wnioski?

Mikroprzedsiębiorcy, mali i średni przedsiębiorcy.

Na co można otrzymać dofinansowanie?

Dofinansowaniu będą podlegać projekty dotyczące:

  • uzyskania prawa ochrony własności przemysłowej (tj.: patentów, praw ochronnych na wzory użytkowe oraz praw z rejestracji na wzory przemysłowe) z możliwością wsparcia przygotowania procesu komercjalizacji przedmiotu zgłoszenia poprzez zakup usługi doradczej

albo

  • realizacji ochrony prawa własności przemysłowej, gdy wnioskodawca we wszczętym postępowaniu występuje w roli podmiotu broniącego posiadanych praw, a postępowanie dotyczy unieważnienia patentu, prawa ochronnego na wzór użytkowy albo prawa z rejestracji wzoru przemysłowego lub stwierdzenia wygaśnięcia patentu, prawa ochronnego na wzór użytkowy albo prawa z rejestracji wzoru przemysłowego.

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu

Do 50% kosztów kwalifikowalnych projektu

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

Kwota przeznaczona na dofinansowanie projektów: 1) zlokalizowanych w województwie mazowieckim wynosi 4 440 000,00 zł 2) zlokalizowanych w województwie innym niż mazowieckie wynosi 45 560 000,00 zł.

Dokumentacja konkursowa dostępna jest na stronie Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości pod adresem http://www.poir.parp.gov.pl/

  

Kontakt z pracownikiem Wydziału Strategii Rozwoju Powiatu i Inwestycji:

pan Damian Michalak

tel. 62 501-42-88

  

Załącznik:

Regulamin konkursu w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020.

  

KONTAKT

ul. 11 Listopada 10

62 - 872 Godziesze Małe

gm. Godziesze Wielkie, pow. kaliski

tel.: 62 7611158

tel.: 62 7611089

e-mail: godziesze-wi@zgwrp.org.pl

GMINA KORZYSTA ZE ŚRODKÓW FINANSOWYCH POCHODZĄCYCH Z UNII EUROPEJSKIEJ
Program Rozwoji Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013
LGD - Kraina Nocy i dni
Kapitał Ludzki - Narodowa Strategia Spójności
ProgramRegionalny - Narodowa Strategia Spójności
Copyright Godziesze Wielkie © 2011