XLI sesja Rady Gminy Godziesze Wielkie odbędzie się 3 listopada 2017 roku

 

         Zapraszam do wzięcia udziału w XLI sesji Rady Gminy Godziesze Wielkie, która odbędzie się w piątek 03 listopada 2017 roku o godz. 900 w świetlicy „Stara Gmina"     ul. Rynek 7 w Godzieszach Wielkich.

 

Tematem obrad będzie:

1.Rozpatrzenie i podjęcie uchwał w sprawie:

a) określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2018 rok,

b) określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2018 rok,

c) zmiany uchwały nr XXXIII/201/2017 Rady Gminy Godziesze Wielkie z dnia 26 maja 2017 roku w sprawie uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Godziesze Wielkie,

d) określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości położonych na obszarze Gminy Godziesze Wielkie,

e) rodzajów dodatkowych usług świadczonych przez Gminę Godziesze Wielkie w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów oraz wysokości cen za te usługi,

f) wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Godziesze Wielkie,

g) zmiany uchwały nr XII/82/2015 Rady Gminy Godziesze Wielkie z dnia 6 listopada 2015 roku w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty,

h) wprowadzenia częściowego zwolnienia z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie Gminy Godziesze Wielkie,

i) określenia górnych stawek opłat za 1m3 nieczystości ciekłych dowożonych do gminnej oczyszczalni ścieków Gminy Godziesze Wielkie,

j) zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków,

k) stwierdzenia przekształcenia Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Godzieszach Wielkich,

l) stwierdzenia przekształcenia Szkoły Podstawowej w Woli Droszewskiej,

m) stwierdzenia przekształcenia Szkoły Podstawowej im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Stobnie Siódmym,

n) stwierdzenia przekształcenia Szkoły Podstawowej w Starej Kakawie,

o) stwierdzenia przekształcenia Szkoły Podstawowej im. księdza Jana Twardowskiego w Żydowie,

p) zmian w budżecie Gminy Godziesze Wielkie na 2017 rok,

q) rozpatrzenia ponownej skargi na działalność Wójta Gminy Godziesze Wielkie,

r) zlecenia Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Godziesze Wielkie zbadania zasadności skargi na działalność Wójta,

s) zmiany uchwały nr IV/23/2015 Rady Gminy Godziesze Wielkie z dnia 13 lutego 2015 roku w sprawie uchwalenia regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Godziesze Wielkie,

t) przekazania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu skargi Prokuratora Okręgowego w Ostrowie Wielkopolskim na uchwałę Rady Gminy Godziesze Wielkie nr IV/23/2015 z dnia 13 lutego 2015 roku w sprawie uchwalenia regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Godziesze Wielkie,

u) zmiany uchwały nr XXXIX/229/2017 Rady Gminy Godziesze Wielkie z dnia 29 września 2017 roku w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz szkół prowadzonych na terenie Gminy Godziesze Wielkie przez inne niż Gmina, osoby prawne i osoby fizyczne, trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystywania oraz terminu i sposobu rozliczania udzielonej dotacji.

  

 

                                                      Przewodnicząca Rady Gminy Godziesze Wielkie
                                                                              Mirosława Kobyłka

 

KONTAKT

ul. 11 Listopada 10

62 - 872 Godziesze Małe

gm. Godziesze Wielkie, pow. kaliski

tel.: 62 7611158

tel.: 62 7611089

e-mail: godziesze-wi@zgwrp.org.pl

GMINA KORZYSTA ZE ŚRODKÓW FINANSOWYCH POCHODZĄCYCH Z UNII EUROPEJSKIEJ
Program Rozwoji Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013
LGD - Kraina Nocy i dni
Kapitał Ludzki - Narodowa Strategia Spójności
ProgramRegionalny - Narodowa Strategia Spójności
Copyright Godziesze Wielkie © 2011