XLVIII sesja Rady Gminy Godziesze Wielkie odbędzie się w czwartek, 21 czerwca 2018 roku o godz. 9.00 w świetlicy „Stara Gmina" ul. Rynek 7 w Godzieszach Wielkich

 

               Zapraszam do wzięcia udziału w XLVIII sesji Rady Gminy Godziesze Wielkie, która odbędzie się w czwartek, 21 czerwca 2018 roku o godz. 900 w świetlicy „Stara Gmina" ul. Rynek 7 w Godzieszach Wielkich.

 

1. Rozpatrzenie i dyskusja nad:

a) sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2017 rok,

b) informacją o stanie mienia Gminy,

c) sprawozdaniem finansowym za 2017 rok,

d) opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu w sprawie wyrażenia opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Godziesze Wielkie sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy za 2017 rok wraz z informacją o stanie mienia,

e) stanowiskiem Komisji Rewizyjnej w sprawie wniosku o udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy Godziesze Wielkie za 2017 rok.

2. Rozpatrzenie i podjęcie uchwał w sprawie:

a) zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Godziesze Wielkie za 2017 rok,

b) udzielenie Wójtowi Gminy Godziesze Wielkie absolutorium z tytułu wykonania budżetu Gminy za 2017 rok,

c) ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Godziesze Wielkie,

d) wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia w sprawie wspólnej realizacji projektu pn. „Program edukacji zdrowotnej, wykrywania zakażeń HBV i HCV oraz szczepień przeciwko WZW typu B na terenie Aglomeracji Kalisko - Ostrowskiej,

e) wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia w sprawie wspólnej realizacji projektu pn. „Program profilaktyki nowotworów skóry w Aglomeracji Kalisko - Ostrowskiej",

f) nadania Statutu Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Godzieszach Wielkich,

g) nadania nazwy ulicy w miejscowości Borek,

h) sprostowania oczywistej pomyłki pisarskiej w uchwale nr XLV/287/2018 Rady Gminy Godziesze Wielkie z dnia 22 marca 2018 roku w sprawie utworzenia stałych obwodów głosowania na obszarze Gminy Godziesze Wielkie, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych,

i) zmian w budżecie Gminy Godziesze Wielkie na 2018 rok,

j) zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Godziesze Wielkie na lata 2018-2027.

 

                                      Przewodnicząca Rady Gminy Godziesze Wielkie
                                                          Mirosława Kobyłka

   

KONTAKT

ul. 11 Listopada 10

62 - 872 Godziesze Małe

gm. Godziesze Wielkie, pow. kaliski

tel.: 62 7611158

tel.: 62 7611089

e-mail: godziesze-wi@zgwrp.org.pl

GMINA KORZYSTA ZE ŚRODKÓW FINANSOWYCH POCHODZĄCYCH Z UNII EUROPEJSKIEJ
Program Rozwoji Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013
LGD - Kraina Nocy i dni
Kapitał Ludzki - Narodowa Strategia Spójności
ProgramRegionalny - Narodowa Strategia Spójności
Copyright Godziesze Wielkie © 2011