XXXII sesja nadzwyczajna Rady Gminy Godziesze Wielkie odbędzie się 8 maja 2017 roku

 

                    Na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 roku, poz.446 ze zm.) oraz § 22 ust. 4 statutu Gminy Godziesze Wielkie zwołuję XXXII sesję nadzwyczajną Rady Gminy Godziesze Wielkie na dzień:

poniedziałek, 8 maja 2017 roku o godz. 1400

w sali obrad Urzędu Gminy Godziesze Wielkie

Projekt porządku obrad:

  • 1. Otwarcie sesji, przyjęcie porządku obrad.
  • 2. Rozpatrzenie i podjęcie uchwał w sprawie:
  • a) wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia w sprawie realizacji projektu pn. „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie gminy Opatówek oraz gmin: Brzeziny, Godziesze Wielkie,
  • b) zmian w budżecie Gminy Godziesze Wielkie na 2017 rok,
  • c) zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Godziesze Wielkie na lata 2017-2026,
  • 3. Zamknięcie obrad sesji.

   

                                              Przewodnicząca Rady Gminy Godziesze Wielkie
                                                                 
Mirosława Kobyłka

   

KONTAKT

ul. 11 Listopada 10

62 - 872 Godziesze Małe

gm. Godziesze Wielkie, pow. kaliski

tel.: 62 7611158

tel.: 62 7611089

e-mail: godziesze-wi@zgwrp.org.pl

GMINA KORZYSTA ZE ŚRODKÓW FINANSOWYCH POCHODZĄCYCH Z UNII EUROPEJSKIEJ
Program Rozwoji Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013
LGD - Kraina Nocy i dni
Kapitał Ludzki - Narodowa Strategia Spójności
ProgramRegionalny - Narodowa Strategia Spójności
Copyright Godziesze Wielkie © 2011