XXXIII sesja Rady Gminy Godziesze Wielkie odbędzie się 26 maja 2017 roku

 

              Zapraszam do wzięcia udziału w XXXIII sesji Rady Gminy Godziesze Wielkie, która odbędzie się w piątek 26 maja 2017 roku o godz. 900 w świetlicy „Stara Gmina" ul. Rynek 7 w Godzieszach Wielkich.

Tematem obrad będzie:

 1. Rozpatrzenie i dyskusja nad:
     a) sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2016 rok,
    
b) informacją o stanie mienia Gminy,
    
c) sprawozdaniem finansowym za 2016 rok,
    
d) opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu w sprawie wyrażenia opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Godziesze Wielkie sprawozdaniu
z wykonania budżetu Gminy za 2016 rok wraz z informacją o stanie mienia,
    
e) stanowiskiem Komisji Rewizyjnej w sprawie wniosku o udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy Godziesze Wielkie za 2016 rok.
 2. Rozpatrzenie i podjęcie uchwał w sprawie:
    
a) zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Godziesze Wielkie za 2016 rok,
    
b) udzielenie Wójtowi Gminy Godziesze Wielkie absolutorium z tytułu wykonania budżetu Gminy za 2016 rok,
    
c) nadania nazw ulic w miejscowości Wolica,
   
d) sprostowania oczywistej omyłki pisarskiej w uchwale nr XLII/212/10 Rady Gminy Godziesze Wielkie z dnia 29 września 2010 roku w sprawie wydzierżawienia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Godziesze Wielkie na czas nieokreślony,
    
e) sprostowania oczywistej omyłki pisarskiej w uchwale nr XXXI/187/2017 Rady Gminy Godziesze Wielkie z dnia 27 marca 2017 roku w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości,
    
f) uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Godziesze Wielkie,
    
g) określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości położonych na obszarze Gminy Godziesze Wielkie,
    
h) rozwiązania Zespołu Szkół Nr 2 im. Tadeusza Kościuszki w Godzieszach Wielkich,
     
i) zmian w budżecie Gminy Godziesze Wielkie na 2017 rok,
    
j) zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Godziesze Wielkie na lata 2017-2026.

                                     Przewodnicząca Rady Gminy Godziesze Wielkie
                                                    
Mirosława Kobyłka
  

KONTAKT

ul. 11 Listopada 10

62 - 872 Godziesze Małe

gm. Godziesze Wielkie, pow. kaliski

tel.: 62 7611158

tel.: 62 7611089

e-mail: godziesze-wi@zgwrp.org.pl

GMINA KORZYSTA ZE ŚRODKÓW FINANSOWYCH POCHODZĄCYCH Z UNII EUROPEJSKIEJ
Program Rozwoji Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013
LGD - Kraina Nocy i dni
Kapitał Ludzki - Narodowa Strategia Spójności
ProgramRegionalny - Narodowa Strategia Spójności
Copyright Godziesze Wielkie © 2011