"Bony na innowacje dla MSP" - dofinansowanie na rozwój firm

W związku z ogłoszeniem przez Polską Agencje Rozwoju Przedsiębiorczości, konkursu na dofinansowanie projektów w ramach działania 2.3 „Proinnowacyjne usługi dla przedsiębiorstw”. Wydział Strategii Rozwoju Powiatu i Inwestycji zawiadamia, że o „Bony na innowacje dla MŚP” na usługi badawczo-rozwojowe mogą ubiegać się wyłącznie mikro, mali lub średni przedsiębiorcy prowadzący działalność gospodarczą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej potwierdzoną wpisem do odpowiedniego rejestru.

Konkurs podzielony jest na dwie części:

1 etap – Konkurs na usługi - nabór wniosków: 22.03.2018 – 22.11.2018 r.

2 etap – Konkurs na inwestycje – nabór wniosków: 17.04.2018 – 04.01.2019 r.

Wnioski o dofinansowanie projektu należy składać wyłącznie w wersji elektronicznej za pośrednictwem Generatora Wniosków udostępnionego na stronie internetowej PARP.

Dofinansowanie (udzielane w ramach pomocy de minimis) przeznaczone jest na realizację projektów obejmujących zakup od wykonawcy usługi polegającej na opracowaniu nowego lub znacząco ulepszonego wyrobu, usługi, technologii lub nowego projektu wzorniczego.

Minimalna wartość kosztów kwalifikowalnych projektu wynosi 60 000,00 zł
Maksymalna wartość kosztów kwalifikowalnych projektu wynosi 400 000,00 zł
Maksymalna intensywność dofinansowania wynosi 85% wartości kosztów kwalifikowalnych projektu.

Więcej szczegółowych informacji znajdą Państwo na stronie Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości poświęconej Konkursowi.

Zapytania do PARP można kierować poprzez:

·      na adres poczty elektronicznej: info@parp.gov.pl

·      telefonicznie: 22 432 89 91- 93 lub 0 801 332 202.

KONTAKT

ul. 11 Listopada 10

62 - 872 Godziesze Małe

gm. Godziesze Wielkie, pow. kaliski

tel.: 62 7611158

tel.: 62 7611089

e-mail: godziesze-wi@zgwrp.org.pl

GMINA KORZYSTA ZE ŚRODKÓW FINANSOWYCH POCHODZĄCYCH Z UNII EUROPEJSKIEJ
Program Rozwoji Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013
LGD - Kraina Nocy i dni
Kapitał Ludzki - Narodowa Strategia Spójności
ProgramRegionalny - Narodowa Strategia Spójności
Copyright Godziesze Wielkie © 2011