INFORMACJA O ROZPOCZĘCIU KONSULTACJI PROJEKTU WIELOLETNIEGO PROGRAMU WSPÓŁPRACY GMINY GODZIESZE WIELKIE Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ INNYMI UPRAWNIONYMI PODMIOTAMI PROWADZĄCYMI DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO NA LATA 2019-2022

 

INFORMACJA O ROZPOCZĘCIU KONSULTACJI

 

PROJEKTU WIELOLETNIEGO PROGRAMU WSPÓŁPRACY GMINY GODZIESZE  WIELKIE Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ INNYMI UPRAWNIONYMI PODMIOTAMI PROWADZĄCYMI
DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO NA LATA 2019-2022

 

                Urząd Gminy Godziesze Wielkie informuje o rozpoczęciu konsultacji projektu Wieloletniego Programu Współpracy Gminy Godziesze Wielkie z organizacjami pozarządowymi oraz innymi uprawnionymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na  lata 2019  - 2022

 

Uczestnicy:

1. organizacje pozarządowe,

2. podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity Dz. U. z 2017,  poz. 573, z późn. zm.)

 

         Termin konsultacji ustala się od dnia  05.10.2018r. do  dnia  15.10. 2018r.

 

Uwagi oraz wnioski do projektu programu można zgłaszać w formie pisemnych  opinii: w siedzibie Urzędu Gminy Godziesze Wielkie, 62-872 Godziesze Małe - w sekretariacie pokój nr 5, za pośrednictwem poczty: godziesze-wi@zgwrp.org.pl

         Nieprzedstawienie uwag czy też wniosków, o których mowa w/w terminie oznacza rezygnację z prawa do ich wyrażenia.

 

  

WIELOLETNI   PROGRAM  WSPÓŁPRACY GMINY GOPDZIESZE  WIELKIE  Z ORGANIZACJAMI    POZARZĄDOWYMI ORAZ PODMIOTAMI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 3 USTAWY  O DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO
I  WOLONTARIACIE.

 

ROZDZIAŁ  I

Postanowienia ogólne:

1.Program określa zasady współpracy samorządu Gminy Godziesze Wielkie z organizacjami pozarządowymi oraz innymi uprawnionymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego i o wolontariacie, zwanymi dalej „podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego".

Ilekroć w Programie jest mowa o:

1) „ustawie" - rozumie się przez to ustawę z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (  tekst jednolity Dz. U. z 2017,  poz. 573, z późn. zm. )

2) „Gminie" - rozumie się przez to Gminę Godziesze Wielkie

3) „Podmiotach programu" - rozumie się przez to organizacje pozarządowe oraz inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego, o których mowa w art. 3 ustawy

4) „Działalności pożytku publicznego" - rozumie się przez to działalność społecznie użyteczną prowadzoną przez organizacje pozarządowe w sferze zadań publicznych określonych w ustawie

5) „dotacji" - rozumie się przez to dotację w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (   ( Dz. U. z 2017 r. poz. 2077,   z 2018 r. poz. 62, 1000, 1366 z późn. zm.)

6) „konkursie" - rozumie się przez to otwarty konkurs ofert, o którym mowa w art. 13, ust. 1,2 i w art. 11 ustawy.

Podstawą Programu współpracy Gminy Godziesze Wielkie z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na lata 2019 - 2022, jest art. 5 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (  tekst jednolity Dz. U. z 2017,  poz. 573, z późn. zm. )

 

Program zawiera podstawowe cele, zasady oraz przedmiot współpracy, a także formy i sposób realizacji Programu.

 

 Program obejmuje współpracę z:  ( art. 3  Ustawy):

1) organizacjami pozarządowymi   oraz osobami prawnymi i jednostkami organizacyjnymi działającymi na podstawie przepisów o stosunku państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, o stosunku państwa do innych Kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancjach wolności sumienia i wyznania, jeżeli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności pożytku publicznego i stowarzyszeniami jednostek samorządu terytorialnego

2) Stowarzyszenia

3) Spółdzielnie socjalne

4) Spółki akcyjne i spółki z ograniczoną odpowiedzialnością oraz kluby sportowe będące spółkami działającymi na podstawie przepisów ustawy o sporcie

 

ROZDZIAŁ II

Cele główne i cele szczegółowe ( priorytetowe)  programu

1.Głównymi celami wprowadzenia programu współpracy Gminy Godziesze Wielkie z podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na lata 2019 - 2022  są:

1)pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób;

1a)wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej;

1b)udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej oraz zwiększania świadomości prawnej społeczeństwa;

2)działalności na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym;

3)działalności charytatywnej;

4)podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej;

5)działalności na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych oraz języka regionalnego;

5a)działalności na rzecz integracji cudzoziemców;

6)ochrony i promocji zdrowia, w tym działalności leczniczej w rozumieniu ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2015 r. poz. 618, z późn. zm.);

7)działalności na rzecz osób niepełnosprawnych;

8)promocji zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy;

9działalności na rzecz równych praw kobiet i mężczyzn;

10)działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym;

11)działalności wspomagającej rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości;

12)działalności wspomagającej rozwój techniki, wynalazczości i innowacyjności oraz rozpowszechnianie i wdrażanie nowych rozwiązań technicznych w praktyce gospodarczej;

13)działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych;

14)nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania;

15)działalności na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży;

16)kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego;

17)wspierania i upowszechniania kultury fizycznej;

18)ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego;

19)turystyki i krajoznawstwa;

20)porządku i bezpieczeństwa publicznego;

21)obronności państwa i działalności Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej;

22)upowszechniania i ochrony wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także działań wspomagających rozwój demokracji;

22a)udzielania nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego;

23)ratownictwa i ochrony ludności;

24)pomocy ofiarom katastrof, klęsk żywiołowych, konfliktów zbrojnych i wojen w kraju i za granicą;

25)upowszechniania i ochrony praw konsumentów;

26)działalności na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami;

27)promocji i organizacji wolontariatu;

28)pomocy Polonii i Polakom za granicą;

29)działalności na rzecz kombatantów i osób represjonowanych;

29a) działalności na rzecz weteranów i weteranów poszkodowanych w rozumieniu ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o weteranach działań poza granicami państwa (Dz. U. z 2018,  poz. 937);

30)promocji Rzeczypospolitej Polskiej za granicą;

31)działalności na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw dziecka;

32)przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym;

32a)rewitalizacji;

33)działalności na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3,  w zakresie określonym w punktach od 1 do 32a.

 

 

ROZDZIAŁ III

Zasady współpracy:

Program współpracy Gminy Godziesze Wielkie z organizacjami pozarządowymi opiera się na wymienionych niżej zasadach:

1. Podstawowym kryterium decydującym o podjęciu współpracy z organizacjami  pozarządowymi jest prowadzenie przez nie działalności  na rzecz mieszkańców.

2. Zasada pomocniczości - samorząd udziela pomocy organizacjom pozarządowym, w niezbędnym zakresie, uzasadnionym potrzebami wspólnoty

samorządowej, a organizacje zapewniają ich wykonanie w sposób ekonomiczny, profesjonalny i terminowy;

3. Zasada suwerenności stron - władze samorządowe i organizacje nie narzucają sobie nawzajem zadań, szanując swoją autonomię, mogą natomiast zgłaszać wzajemne propozycje i deklaracje, gotowość wysłuchania propozycji drugiej strony;

4. Zasada partnerstwa - współpraca pomiędzy władzami samorządowymi a organizacjami pozarządowymi oparta jest na obopólnych korzyściach, woli i chęci wzajemnych działań, współdziałaniu na rzecz rozwiązywania lokalnych problemów;

5. Zasada efektywności - samorząd udziela pomocy organizacjom pozarządowym w celu prowadzenia nowatorskich i bardziej efektywnych działań, wspólnie dążą do osiągnięcia możliwie najlepszych efektów z realizacji zadań publicznych;

6. Zasada uczciwej konkurencji - zarówno władze samorządowe, jak i organizacje, w trakcie udzielania dotacji oraz wydatkowania przyznanych środków publicznych działają zgodnie z prawem i dobrymi obyczajami, nie naruszając dobra wzajemnych działań;

7. Zasada jawności - procedury postępowania przy realizacji zadań publicznych przez organizacje pozarządowe, sposób udzielania oraz wykonania zadania są jawne. Dotyczy to w szczególności udostępniania, organizacjom przez gminę, informacji o celach, kosztach i efektach współpracy, a także środkach finansowych zaplanowanych w budżecie gminy na współpracę z organizacjami pozarządowymi oraz kryteriach oceny projektów. Zasada obliguje również organizacje do udostępniania gminie danych dotyczących struktury organizacyjnej, sposobu funkcjonowania, prowadzenia przez nie działalności statutowej oraz sytuacji finansowej.

 

Przedmiotowy zakres współpracy gminy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami obejmuje zadania publiczne, które zostały wymienione jednocześnie w ustawie z 2018 roku o samorządzie gminnym

 

O realizacji zadań decydują priorytety .
 

 

ROZDZIAŁ IV

Przedmiot współpracy

Współpraca z podmiotami Programu dotyczy zadań określonych w art. 7 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U.  z 2018 r., poz. 994,  z późn.zm.), a w szczególności zadań o zasięgu gminnym w dziedzinie:

1. Promocja zdrowego stylu życia poprzez sport i turystykę. Przeciwdziałanie patologiom społecznym

2.Organizacja czasu wolnego dla dzieci i młodzieży z orzeczoną grupą niepełnosprawności pozostających w miejscu zamieszkania

3. Wsparcie finansowe różnych form wypoczynku dzieci i młodzieży podczas wakacji, na których zostanie zrealizowany program przeciwdziałania patologiom społecznym ,

4. pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób,

5. wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej,

6. działalności na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym,

7. działalności charytatywnej,

8. promocji zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy,

9. działalności wspomagającej rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości,

10. nauki, edukacji, oświaty i wychowania,

11. działalności na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw dziecka,

12. Ochrona porządku i bezpieczeństwa publicznego.

13. Ratownictwa i ochrony ludności

14. Ochrona i promocja zdrowia

15. Podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji regionalnej - wspierania działań i inicjatyw kulturalnych promujących gminę:

- Organizacja zajęć kulturalnych dla dzieci i młodzieży oraz mieszkańców gminy,

- Organizacja imprez masowych,

- Organizacja międzynarodowej wymiany kulturalnej,

16. Kultury fizycznej i sportu:

- Upowszechnianie kultury fizycznej wśród dzieci, młodzieży i dorosłych, poprzez prowadzenie zajęć w różnych dyscyplinach sportu, wypoczynku dzieci i młodzieży

- Organizacja imprez sportowych i sportowo-rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży oraz mieszkańców gminy, w szczególności zawodów sportowych, festynów, turniejów,

17.  Wspieranie działalności seniorów i osób w wieku emerytalnym

18.Promocji i organizacji wolontariatu

19.wspieranie działalności wspomagającej rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości

20.Wspieranie działalności wymagającej wspólnot i społeczności lokalnych,

21.Ratownictwo i ochrona ludności

22.Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym,

23. działalności na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społecznościami,

24. działalności na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw dziecka,

25 .Działalność na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy

 

ROZDZIAŁ V

Formy współpracy 

Realizowanymi w ramach Programu formami współpracy o charakterze finansowym i pozafinansowym Gminy Godziesze Wielkie z podmiotami Programu są:

1. Zlecanie podmiotom Programu zadań publicznych na zasadach określonych w ustawie o pożytku publicznym i wolontariacie,

2. Powierzanie zadań publicznych wraz z udzieleniem dotacji na finansowanie ich realizacji lub wspieranie takich zadań wraz z udzieleniem dotacji na współfinansowanie ich realizacji,

3. Wzajemne informowanie się o planowanych kierunkach działalności poprzez:

- utworzenie na stronie internetowej Gminy działu umożliwiającego prezentacje organizacji pozarządowych z terenu gminy Godziesze Wielkie

- zapoznanie organizacji pozarządowych z obszarami działań, w które mogą się włączyć, jako realizatorzy zadań,

- bieżące informowanie o sesjach Rady Gminy Godziesze Wielkie i posiedzeniach Komisji, na których omawiane będą zagadnienia związane z działalnością statutową organizacji pozarządowych.

4.Konsultowanie aktów prawnych w dziedzinach dotyczących statutowej działalności organizacji pozarządowych poprzez:

- udział organizacji pozarządowych w opracowywaniu projektów programów współpracy,

- udostępnianie organizacjom pozarządowym projektów uchwał z zakresu związanego z ich statutową działalnością,

5. Inne formy współpracy mogą być realizowane poprzez:

- udostępnianie organizacjom pozarządowym lokali na spotkania ogólnodostępne,

- bieżące poradnictwo oraz pomoc w organizowaniu szkoleń i składaniu wniosków aplikacyjnych,

- prowadzenie działalności promocyjnej i informacyjnej dotyczącej wspólnych przedsięwzięć Gminy i organizacji pozarządowych,

- merytoryczna pomoc w nawiązywaniu kontaktów z organizacjami pozarządowymi spoza terenu gminy Godziesze Wielkie.

 

ROZDZIAŁ VI

Okres realizacji programu 

Program współpracy Gminy Godziesze Wielkie z organizacjami pozarządowymi oraz innymi uprawnionymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego, będzie realizowany  od dnia 01 stycznia 2019 r. do dnia 30 listopada 2022 r.

 

ROZDZIAŁ VII

Realizacja Programu Współpracy 

1. Podejmowanie współpracy finansowej z podmiotami Programu następuje w drodze otwartych konkursów ofert ogłaszanych przez Wójta Gminy Godziesze Wielkie, zgodnie z zasadami zawartymi w ustawie.

2. Udział podmiotów Programu w wykonywaniu zadań publicznych realizowanych przez Gminę Godziesze Wielkie zapewnia się poprzez wsparcie realizacji tych zadań tym podmiotom, których działalność statutowa jest zgodna z dziedziną, do której należy zadanie.

3. Warunkiem przystąpienia do konkursu jest złożenie oferty zgodnej z wzorem kreślonym rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 sierpnia 2016r. ( Dz.U. poz 1300 ), w sprawie wzorów  ofert i  ramowego wzorów umów  dotyczących realizacji zadań publicznych oraz  wzorów sprawozdań z wykonanych zadań .

4. Tę samą ofertę na wykonanie zadania publicznego można złożyć tylko do jednego konkursu. Oferta złożona do różnych konkursów podlega wykluczeniu z postępowania konkursowego.

 

ROZDZIAŁ VII

Wysokość środków przeznaczonych na realizację programu

1. Wysokość środków finansowych na realizację zadań objętych Rocznym Programem Współpracy określa Rada Gminy Godziesze Wielkie w uchwale budżetowej na dany rok

2. Celem wydzielenia środków finansowych w uchwale budżetowej na każdy kolejny rok, organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 winny  złożyć do 30 września  propozycje realizacji zadań  na kolejny rok.

3.Wielkość dotacji uzależniona będzie od wysokości środków finansowych zabezpieczonych w uchwale budżetowej .

 

ROZDZIAŁ VIII

Sposób oceny realizacji programu

1.Ocena realizacji programu dokonana będzie w oparciu o następujące dane:

a) liczbę ofert złożonych przez podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego do otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych,

b) liczbę podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego, które zwróciły się do gminy Godziesze Wielkie wsparcie lub powierzenie realizacji zadań publicznych z pominięciem otwartych konkursów,

c) liczbę podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego, które otrzymały dofinansowanie z budżetu Gminy Godziesze Wielkie na realizację zadań publicznych.

2.Wójt Gminy Godziesze Wielkie do dnia 30 kwietnia każdego roku będzie przekładać Radzie Gminy Godziesze Wielkie sprawozdanie z realizacji programu współpracy za rok poprzedni.

 

ROZDZIAŁ IX

Informacje o sposobie tworzenia programu oraz przebiegu konsultacji

1. Tworzenie programu polegać będzie na:

a) przygotowaniu przez pracownika Urzędu Gminy Godziesze Wielkie, odpowiedzialnego za sprawy działalności pożytku publicznego, założeń do projektu programu,

b) podjęciu przez Radę Gminy Godziesze Wielkie uchwały w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3  ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji,

c) przeprowadzeniu z podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego, konsultacji projektu Programu,

d) sporządzeniu przez pracownika Urzędu Gminy Godziesze Wielkie odpowiedzialnego za sprawy działalności pożytku publicznego, analizy uwag i wniosków zgłoszonych podczas konsultacji,

e) przyjęciu przez Radę Gminy Godziesze Wielkie uchwały w sprawie uchwalenia programu współpracy Gminy Godziesze Wielkie z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego nalata  2019 - 2022

2.Konsultacje programu polegać będą na:

a) zamieszczeniu na tablicy ogłoszeń i stronie internetowej Urzędu Gminy Godziesze Wielkie informacji o rozpoczęciu konsultacji projektu programu,

b) zamieszczeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Godziesze Wielkie projektu programu oraz informacji o możliwości składania uwag i wniosków dotyczących przedmiotowego projektu, w siedzibie Urzędu, przesłania ich drogą pocztową, dostarczenia osobiście lub przesłania za pośrednictwem poczty elektronicznej,

c) zamieszczeniu na tablicy ogłoszeń i stronie internetowej Urzędu Gminy Godziesze Wielkie informacji o terminie w jakim podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego mogą zgłaszać swoje uwagi i wnioski,

d) przygotowaniu przez pracownika Urzędu Gminy Godziesze Wielkie analizy uwag i wniosków zgłoszonych podczas konsultacji,

e) przygotowaniu sprawozdania z przebiegu konsultacji i zamieszczenia go na stronie internetowej Urzędu Gminy Godziesze Wielkie.

 

ROZDZIAŁ X

Tryb powołania i zasady działania komisji konkursowych do opiniowania ofert  w otwartych konkursach ofert

1.Komisje konkursowe powołuje się w celu opiniowania złożonych ofert,

2.Wójt Gminy Godziesze Wielkie po ogłoszeniu otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych powołuje komisję konkursową do oceny złożonych ofert,

3.W skład komisji konkursowej wchodzą:

a) wyłonieni przez Wójta Gminy Godziesze Wielkie pracownicy Urzędu,

b) osoby reprezentujące organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy,

4. kandydatami na członków komisji konkursowej nie mogą być reprezentanci organizacji pozarządowej lub podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy, biorących udział w konkursie,

5. Wójt powołując komisję wskazuje jej przewodniczącego, który kieruje jej pracami

6. Komisja pracuje na posiedzeniach zamkniętych bez udziału oferentów,

7. Do zadań komisji konkursowej należy:

a) ocena ofert pod względem formalnym,

b) ocena ofert pod względem merytorycznym,

c) przygotowanie dla Wójta propozycji podziału środków pomiędzy oferentami,

d) przygotowanie protokołu z prac komisji,

e) pisemne powiadomienie oferentów o otrzymanej lub nie otrzymanej dotacji.

 

ROZDZIAŁ XI

Postanowienia końcowe

1.Wójt Gminy Godziesze Wielkie dokona ostatecznego rozstrzygnięcia wyboru ofert na realizację zadania publicznego.

2.Rozstrzygnięcie konkursu dokonane będzie w formie zarządzenia podanego do publicznej wiadomości.

 

KONTAKT

ul. 11 Listopada 10

62 - 872 Godziesze Małe

gm. Godziesze Wielkie, pow. kaliski

tel.: 62 7611158

tel.: 62 7611089

e-mail: godziesze-wi@zgwrp.org.pl

GMINA KORZYSTA ZE ŚRODKÓW FINANSOWYCH POCHODZĄCYCH Z UNII EUROPEJSKIEJ
Program Rozwoji Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013
LGD - Kraina Nocy i dni
Kapitał Ludzki - Narodowa Strategia Spójności
ProgramRegionalny - Narodowa Strategia Spójności
Copyright Godziesze Wielkie © 2011