Nabór wniosków w ramach Działania 1.2 Wzmocnienie potencjału innowacyjnego przedsiębiorstw Wielkopolski               W związku z ogłoszeniem przez Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu nowego naboru wniosków w ramach Działania 1.2 Wzmocnienie potencjału innowacyjnego przedsiębiorstw Wielkopolski Wydział Strategii Rozwoju Powiatu i Inwestycji zawiadamia, że wnioski w wersji papierowej można składać osobiście od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.30 do 15.30 pod adresem:

Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu Punkt Naboru Wniosków mieszczący się w holu głównym urzędu al. Niepodległości 34 61-714 Poznań

Dokumentację w wersji papierowej można także wysłać drogą pocztową lub przesyłką kurierską na adres:

Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu Departament Wdrażania Programu Regionalnego al. Niepodległości 34 61-714 Poznań

O przyjęciu wniosku decyduje data i godzina wpływu wniosku do jednostki, a nie data nadania.

Sposób składania wniosków

Wniosek o dofinansowanie projektu należy wypełnić on-line i wysłać w formie elektronicznej w Lokalnym Systemie Informatycznym do obsługi Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 (LSI 2014+) od 29.12.2017 r. od godziny 7.30 do 2.02.2018 r. do godziny 15.30. Przygotowywanie wniosków w Systemie LSI 2014+ możliwe jest już od momentu ogłoszenia naboru tj. 29.11.2017 r.

Wersję papierową dokumentacji aplikacyjnej (wniosek o dofinansowanie wraz z załącznikami) należy złożyć w terminie do 5 dni roboczych od dnia wysłania wersji elektronicznej w Systemie LSI 2014+.

Kto może składać wnioski?

O dofinansowanie mogą się ubiegać:

a) Mikro, małe, średnie i duże przedsiębiorstwa lub ich grupy;

b) Konsorcja przedsiębiorstw i jednostek naukowych, uczelni (w tym spółek celowych uczelni) lub organizacji pozarządowych (wiodącą rolę pełni przedsiębiorstwo).

Na co można otrzymać dofinansowanie?

W ramach konkursu dofinansowanie mogą otrzymać projekty, których przedmiotem będzie:

1. Wsparcie infrastruktury B+R poprzez stworzenie lub rozwój istniejącego zaplecza badawczo-rozwojowego w postaci działów B+R w przedsiębiorstwach (w tym laboratoriów) oraz tworzenie centrów badawczo-rozwojowych;

2. Prowadzenie badań w przedsiębiorstwach, w tym badań przemysłowych i/lub eksperymentalnych prac rozwojowych po stworzenie linii demonstracyjnej;

3. Wsparcie przygotowania do wdrożenia własnych lub zakupionych wyników badań naukowych/technologii oraz praw do własności intelektualnej (w tym zakup wyników prac B+R).

Finanse

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu

1. Maksymalny poziom dofinansowania projektów objętych regionalną pomocą inwestycyjną:

a) Mikro, małe przedsiębiorstwa - do 45% kosztów kwalifikowalnych;

b) Średnie przedsiębiorstwa - do 35% kosztów kwalifikowalnych;

c) Duże przedsiębiorstwa - do 25% kosztów kwalifikowalnych;

2. Maksymalny poziom dofinansowania projektów badawczych lub projektów badawczych z elementami infrastruktury:

a) MŚP - maksymalnie 80% kosztów kwalifikowalnych;

b) Duże przedsiębiorstwa - maksymalnie 65% kosztów kwalifikowalnych;

3. Maksymalny poziom dofinansowania projektów objętych pomocą de minimis - do 80% kosztów kwalifikowalnych, przy czym maksymalna wartość dofinansowania nie może przekroczyć 700 000 PLN.

Wskazane powyżej intensywności wsparcia określają maksymalne poziomy dofinansowania.

Ostateczny procent dofinansowania uzależniony jest od wybranych typów i wariantów realizacji projektu określonych w Regulaminie Konkursu nr RPWP.01.02.00-IZ-00-30-001/17.

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektu to 150 000 000 PLN.

W ramach alokacji przeznaczonej na konkurs wydziela się odrębną pulę środków przeznaczoną na dofinansowanie:

a) Wnioskodawców/Beneficjentów z sektora MŚP - 141 100 000,00 PLN

b) Wnioskodawców/Beneficjentów z sektora dużych przedsiębiorstw - 8 900 000, 00 PLN.Kontakt z pracownikiem Wydziału Strategii Rozwoju Powiatu i Inwestycji:

pan Damian Michalak

tel. 62 501-42-88

KONTAKT

ul. 11 Listopada 10

62 - 872 Godziesze Małe

gm. Godziesze Wielkie, pow. kaliski

tel.: 62 7611158

tel.: 62 7611089

e-mail: godziesze-wi@zgwrp.org.pl

GMINA KORZYSTA ZE ŚRODKÓW FINANSOWYCH POCHODZĄCYCH Z UNII EUROPEJSKIEJ
Program Rozwoji Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013
LGD - Kraina Nocy i dni
Kapitał Ludzki - Narodowa Strategia Spójności
ProgramRegionalny - Narodowa Strategia Spójności
Copyright Godziesze Wielkie © 2011