Nowy rodzaj umowy cywilnoprawnej oraz ubezpieczenie zdrowotne i wypadkowe dla pracowników sezonowych w rolnictwie

         

             W związku z podpisaniem przez Prezydenta RP w dniu 8 maja 2018 r. ustawy dot. pomocy przy zbiorach, Wydział Strategii Rozwoju Powiatu i Inwestycji informuje, iż podpisana nowelizacja ustawy wprowadza nowy rodzaj umowy cywilnoprawnej oraz ubezpieczenie zdrowotne i wypadkowe dla pracowników sezonowych w rolnictwie.

Podpis ten sankcjonuje powstanie nowego rodzaju umowy - o pomocy przy zbiorach. Chodzi o uchwaloną 13 kwietnia 2018 r. o nowelizację ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników oraz niektórych innych ustaw, które mają zadanie zmniejszyć skalę zatrudniania pracowników na czarno oraz ograniczyć zawieranie nieoskładkowanych umów o dzieło. Nowy rodzaj umowy zapewnia dostęp do ochrony zdrowia i ubezpieczenia wypadkowego dla pomocnika, przy jednoczesnym minimum obciążeń administracyjno-fiskalnych dla rolnika. Od teraz pracownicy sezonowi podlegają z mocy ustawy ubezpieczeniu: wypadkowemu, chorobowemu i macierzyńskiemu w zakresie uprawnień do jednorazowego odszkodowania z tytułu stałego lub długotrwałego uszczerbku na zdrowiu albo śmierci wskutek wypadku przy pracy rolniczej lub rolniczej choroby zawodowej. Umowę z pomocnikiem rolnika będzie można zawierać na 180 dni. Rolnik zatrudniający pracownika będzie musiał zgłosić go do ubezpieczenia społecznego w ciągu 7 dni od dnia zawarcia umowy o pomocy przy zbiorach oraz opłacić za niego składki za dany miesiąc (do 15 dnia następnego miesiąca) na ubezpieczenie wypadkowe, chorobowe i macierzyńskie. Aktualna wysokość składki zdrowotnej wynosi 142 zł, a wypadkowej 42 zł, czyli obciążenie dla rolnika wyniesie 184 zł miesięcznie. Ponadto pracownik rolnika podlega opodatkowaniu dochodu od osób fizycznych, w związku z czym rolnik będzie zobowiązany sporządzić informacje o wysokości przychodów z tytułu umowy o pomocy przy zbiorach na formularzu PIT-8C i przesłać go podatnikowi oraz urzędowi skarbowemu w terminie do końca lutego następnego roku podatkowego.

Umowa zawarta z pracownikami będzie stosowana do czynności obejmujących:

  • zbieranie chmielu, owoców, warzyw, tytoniu, ziół i roślin zielarskich,
  • usuwanie zbędnych części roślin,
  • klasyfikowanie lub sortowanie zerwanych lub zebranych chmielu, owoców, warzyw, tytoniu, ziół i roślin zielarskich lub wykonywanie innych czynności mających na celu przygotowanie chmielu, owoców, warzyw, tytoniu, ziół i roślin zielarskich do transportu, przechowywania lub sprzedaży,
  • wykonywanie innych czynności związanych z pielęgnowaniem i poprawą jakości plonów.

Ustawa wejdzie w życie po upływie 7 dni od dnia ogłoszenia.

Źródło: Kancelaria Prezydenta, MRiRW

Kontakt z pracownikiem Wydziału Strategii Rozwoju Powiatu i Inwestycji:

pan Damian Michalak

tel. 62 501-42-88


KONTAKT

ul. 11 Listopada 10

62 - 872 Godziesze Małe

gm. Godziesze Wielkie, pow. kaliski

tel.: 62 7611158

tel.: 62 7611089

e-mail: godziesze-wi@zgwrp.org.pl

GMINA KORZYSTA ZE ŚRODKÓW FINANSOWYCH POCHODZĄCYCH Z UNII EUROPEJSKIEJ
Program Rozwoji Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013
LGD - Kraina Nocy i dni
Kapitał Ludzki - Narodowa Strategia Spójności
ProgramRegionalny - Narodowa Strategia Spójności
Copyright Godziesze Wielkie © 2011