Wspieranie aktywności zawodowej pracowników poprzez działania prozdrowotne - RPZ Zdrowa aorta

 

          W związku z ogłoszeniem przez Zarząd Województwa Wielkopolskiego. konkursu nr RPWP.06.06.01-IZ-00-30-001/18. 6.6.1 Wspieranie aktywności zawodowej pracowników poprzez działania prozdrowotne - RPZ Zdrowa aorta, Wydział Strategii Rozwoju Powiatu i Inwestycji zawiadamia, że wnioski o dofinansowanie projektów należy składać w formie elektronicznej poprzez Lokalny System Informatyczny do obsługi Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 (LSI 2014+) na stronie internetowej lsi.wielkopolskie.pl od dnia 01.03.2018 r. od godziny 0.00 do dnia 12.04.2018 r. do godziny 15.30. Przygotowanie wniosków w systemie LSI 2014+ możliwe jest już od momentu ogłoszenia naboru. Wersję papierową wniosku z wymaganą dokumentacją należy składać (w terminie do 5 dni roboczych od dnia wysłania wersji elektronicznej) w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego, Sekretariacie Departamentu Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego al. Niepodległości 18, 61-713 Poznań (bud. „C", 1 piętro, pok. 142) od poniedziałku do piątku w godzinach: 7.30 do 15.30 lub wysłać pocztą za potwierdzeniem bądź przesyłką kurierską.

Kto może składać wnioski?

-      pracodawcy,
-      instytucje rynku pracy,
-      podmioty ekonomii społecznej,
-      organizacje pozarządowe,
-      podmioty utworzone przez jst realizujące zadania publiczne,
-      jednostki samorządu terytorialnego i ich jednostki organizacyjne oraz utworzone przez nie podmioty,
-      podmioty lecznicze utworzone przez jst (a także przedsiębiorcy powstali z ich przekształceń),
-      niepubliczne zakłady opieki zdrowotnej, świadczące usługi medyczne w publicznym systemie ochrony zdrowia.

Na co można otrzymać dofinansowanie?

W ramach konkursu można realizować w szczególności następujące działania:
1)    usługi zdrowotne pod warunkiem, że są one niezbędne do realizacji celów Programu oraz w przypadku gdy projekt przewiduje zarówno usługi zdrowotne wymienione w katalogu świadczeń gwarantowanych jako podstawowe i jednocześnie niezbędne do realizacji tego projektu, jak i usługi zdrowotne ponadstandardowe zgodnie z rozdziałem 5 pkt 9 Wytycznych w obszarze zdrowia;
2)    zapewnienie dojazdu niezbędnego dla realizacji usługi zdrowotnej dla danej osoby z miejsca zamieszkania do miejsca wykonywania badania i z powrotem;
3)    zapewnienie opieki nad osobą niesamodzielną, którą opiekuje się osoba korzystająca z usługi zdrowotnej w ramach projektu, w czasie korzystania ze wsparcia;
4)    działania informacyjno-edukacyjne dotyczące tematyki Programu, w tym edukacja prozdrowotna, skierowana do odbiorców Programu, prowadzone przez osoby uprawnione do  udzielania  świadczeń  oraz  osoby  legitymujące się  nabyciem  fachowych kwalifikacji  do  udzielania  świadczeń  w  określonym  zakresie  lub  w  określonej dziedzinie medycyny;
5)    działania informacyjno-szkoleniowe związane z wdrażaniem Programu, skierowane w szczególności do lekarzy i pielęgniarek POZ, prowadzone przez osoby uprawnione  do  udzielania  świadczeń  oraz  osoby  legitymujące się nabyciem fachowych  kwalifikacji  do  udzielania  świadczeń  w  określonym  zakresie  lub w określonej dziedzinie medycyny;
6)    monitoring jakości i celowości podejmowanych działań. 

Kryteria wyboru projektów

Kryteria wyboru projektów

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu

95% kosztów kwalifikowanych (85% dofinansowania UE+ 10% dofinansowania krajowego)

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

Ogółem: 4 175 535,00 PLN
w tym wsparcie finansowe EFS: 3 736 005,00 PLN
w tym krajowe wsparcie finansowe z budżetu państwa: 439 530,00 PLN

 

Kontakt z pracownikiem Wydziału Strategii Rozwoju Powiatu i Inwestycji:

pan Damian Michalak

tel. 62 501-42-88

 

KONTAKT

ul. 11 Listopada 10

62 - 872 Godziesze Małe

gm. Godziesze Wielkie, pow. kaliski

tel.: 62 7611158

tel.: 62 7611089

e-mail: godziesze-wi@zgwrp.org.pl

GMINA KORZYSTA ZE ŚRODKÓW FINANSOWYCH POCHODZĄCYCH Z UNII EUROPEJSKIEJ
Program Rozwoji Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013
LGD - Kraina Nocy i dni
Kapitał Ludzki - Narodowa Strategia Spójności
ProgramRegionalny - Narodowa Strategia Spójności
Copyright Godziesze Wielkie © 2011