XLII sesja Rady Gminy Godziesze Wielkie odbędzie się 22 grudnia 2017 roku

 

            Zapraszam do wzięcia udziału w XLII sesji Rady Gminy Godziesze Wielkie, która odbędzie się w piątek 22 grudnia 2017 roku o godz. 800 w Zespole Szkół Nr 1 w Godzieszach Wielkich.

 

Tematem obrad będzie:

1.      Rozpatrzenie i podjęcie uchwał w sprawie:

a)      uchwalenia Gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii w Gminie Godziesze Wielkie na rok 2018,

b)      wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości zabudowanej w formie darowizny,

c)      nadania nazwy ulicy w miejscowości Godziesze Małe,

d)     rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Godziesze Wielkie,

e)      udzielenia pomocy finansowej przez Gminę Godziesze Wielkie Powiatowi Kaliskiemu,

f)       zmian w budżecie Gminy Godziesze Wielkie na 2017 rok,

g)      zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Godziesze Wielkie na lata 2017-2026,

h)      Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Godziesze Wielkie na lata 2018-2027,

2.      Uchwalenie budżetu Gminy Godziesze Wielkie na 2018 rok

a)      odczytanie projektu uchwały budżetowej wraz z uzasadnieniem,

b)      odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu,

c)      odczytanie zbiorczej opinii stałych komisji Rady,

d)     przedstawienie stanowiska Wójta do wniosków zawartych w zbiorczej opinii komisji,

e)      wniesienie propozycji autopoprawek Wójta do projektu uchwały budżetowej,

f)       dyskusja nad projektem uchwały budżetowej,

g)      głosowanie wniesionych propozycji autopoprawek Wójta,

h)      głosowanie uchwały budżetowej.

 

                                           Przewodnicząca Rady Gminy Godziesze Wielkie

                                                      Mirosława Kobyłka

   

KONTAKT

ul. 11 Listopada 10

62 - 872 Godziesze Małe

gm. Godziesze Wielkie, pow. kaliski

tel.: 62 7611158

tel.: 62 7611089

e-mail: godziesze-wi@zgwrp.org.pl

GMINA KORZYSTA ZE ŚRODKÓW FINANSOWYCH POCHODZĄCYCH Z UNII EUROPEJSKIEJ
Program Rozwoji Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013
LGD - Kraina Nocy i dni
Kapitał Ludzki - Narodowa Strategia Spójności
ProgramRegionalny - Narodowa Strategia Spójności
Copyright Godziesze Wielkie © 2011