XLIII sesja Rady Gminy Godziesze Wielkie odbędzie się 05 lutego 2018 roku

             

             Zapraszam do wzięcia udziału w XLIII sesji Rady Gminy Godziesze Wielkie, która odbędzie się poniedziałek, 05 lutego 2018 roku o godz. 1200 w świetlicy „Stara Gmina" ul. Rynek 7 w Godzieszach Wielkich.

 

Tematem obrad będzie:

1.      Rozpatrzenie i podjęcie uchwał w sprawie:

a)      nadania imienia Szkole Podstawowej w Woli Droszewskiej,

b)      dopuszczenia zapłaty podatków i innych opłat stanowiących dochody budżetu Gminy Godziesze Wielkie instrumentem płatniczym,

c)      zlecenia Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Godziesze Wielkie zbadania zasadności „zawiadomienia o nieprawidłowościach",

d)     przyjęcia planów pracy Rady Gminy Godziesze Wielkie i stałych Komisji na 2018 rok,

e)      programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Godziesze Wielkie na 2018 rok,

f)       ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych na terenie Gminy Godziesze Wielkie przez inne niż gmina, osoby prawne i osoby fizyczne oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobierania i wykorzystania,

g)      określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 6 lat w przedszkolach publicznych i oddziałach przedszkolnych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Godziesze Wielkie,

h)      dofinansowania form dokształcania i doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w szkołach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Godziesze Wielkie,

i)        zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Godziesze Wielkie na lata 2018-2027,

j)        zmian w budżecie Gminy Godziesze Wielkie na 2018 rok,

k)      udzielenia pomocy finansowej Województwu Wielkopolskiemu w 2018 roku.

 

                                             Przewodnicząca Rady Gminy Godziesze Wielkie

                                                                  Mirosława Kobyłka

 

KONTAKT

ul. 11 Listopada 10

62 - 872 Godziesze Małe

gm. Godziesze Wielkie, pow. kaliski

tel.: 62 7611158

tel.: 62 7611089

e-mail: godziesze-wi@zgwrp.org.pl

GMINA KORZYSTA ZE ŚRODKÓW FINANSOWYCH POCHODZĄCYCH Z UNII EUROPEJSKIEJ
Program Rozwoji Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013
LGD - Kraina Nocy i dni
Kapitał Ludzki - Narodowa Strategia Spójności
ProgramRegionalny - Narodowa Strategia Spójności
Copyright Godziesze Wielkie © 2011