Formy płatności

Sposób uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

 

- bezpośrednio do PKO BP SA Centrum Korporacyjne w Kaliszu- Agencja Godziesze Wielkie,

- przelewem na indywidualne konto bankowe,

- u inkasentów.

 

 Lista inkasentów uprawnionych do pobierania w/w opłaty w poszczególnych sołectwach zawiera tabela: Inkasenci.