KIEROWNIK GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W GODZIESZACH WIELKICH ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Godzieszach Wielkich, ul. 11 Listopada 10

 Ogłoszenie

z dnia 13.08.2020r.

KIEROWNIK GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W GODZIESZACH WIELKICH

ogłasza

 nabór na wolne stanowisko urzędnicze
w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Godzieszach Wielkich,
 ul. 11 Listopada 10

Stanowisko pracy : główny księgowy GOPS

Wymiar czasu pracy :  1 pełny etat

Rodzaj umowy: umowa o pracę na czas określony z możliwością przedłużenia na czas nieokreślony.

Miejsce wykonywania pracy: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Godzieszach Wielkich.

 

 1.       Wymagania niezbędne:

Osoba ubiegająca się o stanowisko głównego księgowego powinna spełniać zgodnie z art.54 ust.2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r.o finansach publicznych (Dz.U. z 2019r, poz. 869 z późniejszymi zmianami) następujące niezbędne wymagania:

1) ma obywatelstwo państwa członkowskiego Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej albo państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA)

2) ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych,

3) nie była prawomocnie skazana za przestępstwo przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo skarbowe,

4) posiada znajomość języka polskiego w mowie i piśmie w zakresie koniecznym do wykonywania obowiązków głównego księgowego,

5) spełnia jeden z poniższych warunków:

a) ukończyła ekonomiczne jednolite studia magisterskie, ekonomiczne wyższe studia zawodowe, uzupełniające ekonomiczne studia magisterskie lub ekonomiczne studia podyplomowe i posiada co najmniej 3-letnią praktykę w księgowości,

b) ukończyła średnią, policealną lub pomaturalną szkołę ekonomiczną i posiada co najmniej 6-letnią praktykę w księgowości

c) jest wpisana do rejestru biegłych rewidentów na podstawie odrębnych przepisów,

d) posiada certyfikat księgowy uprawniający do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych albo świadectwo kwalifikacyjne uprawniające do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych, wydane na podstawie odrębnych przepisów.

 

2.       Wymagania dodatkowe:

1) ogólna znajomość zasad księgowości budżetowej, planu kont i klasyfikacji budżetowej oraz zasad gospodarki finansowej jednostek budżetowych i dyscypliny finansów publicznych,

2) podstawowa wiedza i umiejętności do prowadzenia księgowości komputerowej i samodzielnej obsługi programu komputerowego do prowadzenia księgowości,

3) ogólna znajomość zasad finansowania na szczeblu gminy jako organu samorządu terytorialnego,

4) umiejętność sporządzania analiz danych statystycznych, tworzenia prognoz, zestawień, planów w oparciu o materiały źródłowe i przewidywane założenia,

5) cechy osobowości: komunikatywność, dyskrecja, konsekwencja w realizowaniu zadań, dokładność, sumienność, rzetelność, odpowiedzialność, terminowość, umiejętność korzystania z przepisów prawa, nieposzlakowana opinia.

 

3.  Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

1)    prowadzenie rachunkowości jednostki

2)    wykonywanie dyspozycji środkami pieniężnymi

3)    dokonywanie wstępnej kontroli zgodności operacji gospodarczych i finansowych z planem finansowym

4)    dokonywanie wstępnej kontroli kompletności i rzetelności dokumentów dotyczących operacji gospodarczych i finansowych

5)    księgowanie dochodów i wydatków budżetowych w układzie klasyfikacji budżetowej

6)    sporządzanie sprawozdań miesięcznych , kwartalnych i innych ustalonych przepisami

7)    sporządzanie bilansu, rachunku zysków i strat, zestawienia zmian w funduszu jednostki

8)    prowadzenie ewidencji planu finansowego i jego zmian, kont syntetycznych i analitycznych, ksiąg środków trwałych i przedmiotów nietrwałych

9)    prowadzenie bieżącej analizy wykorzystania środków w stosunku do planu

10)  sporządzanie list płac oraz prowadzenie rozliczeń z Urzędem Skarbowym i ZUS

11)  przygotowywanie dokumentów ZUS w programie PŁATNIK

12) prowadzenie spraw kadrowych pracowników

13) prowadzenie i realizacja finansowej części wniosków aplikacyjnych i  rozliczeniowych projektów finansowanych ze środków UE

 

4.       Informacja o warunkach pracy na stanowisku

 Praca w systemie jednozmianowym przy komputerze. Praca w budynku, bezpieczne warunki pracy na stanowisk 

 

5.       Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych: 0

 

6.       Wymagane dokumenty:

1) życiorys (CV) oraz list motywacyjny,

2) kserokopie dokumentów poświadczających wykształcenie,

3) kserokopie świadectw pracy lub zaświadczeń z zakładu pracy jeżeli stosunek pracy trwa nadal lub gdy na podstawie świadectwa pracy nie można ustalić charakteru pracy

4) kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,

5) oświadczenie o niekaralności i korzystaniu z pełni  praw publicznych

6) oświadczenie o stanie zdrowia pozwalającym na zatrudnienie na w/w stanowisku

7) oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych, wraz z klauzulą informacyjną, zawartych w dokumentach aplikacyjnych  dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE,

8) oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie wizerunku zamieszczonego w dokumentach aplikacyjnych, wraz z klauzulą informacyjną  dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

9) inne dodatkowe dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach

 

7.       Termin i miejsce składania dokumentów

Wymagane dokumenty (w zaklejonej kopercie) należy składać osobiście w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Godzieszach Wielkich przy ul. 11 listopada 10, lub pocztą (liczy się data wpływu dokumentów do GOPS) na adres Ośrodka z dopiskiem: „ Nabór na stanowisko głównego księgowego GOPS”  w terminie do dnia 18 września 2020r. do godz. 1500.
Dokumenty, które wpłyną do Ośrodka po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

 

8.       Informacje dodatkowe związane z naborem na stanowisko

O terminie i miejscu przeprowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej kandydaci spełniający wymagania formalne, zostaną powiadomieni indywidualnie – telefonicznie.

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej BIP Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej  w Godzieszach Wielkich  www.gops-godziesze.pl

 

9.       Klauzula informacyjna dla kandydatów biorących udział w naborze

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Godzieszach Wielkich  jest administratorem danych osobowych osób ubiegających się o zatrudnienie. Dane te będą przetwarzane w celu przeprowadzenia naboru.

 

                                                                     Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
                                                                                               w Godzieszach Wielkich

                                                                                          Małgorzata Kubiak

 

Załaczniki

1.Kwestionariusz personalny kandydata

2. Oświadcznia

3. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych - wizerunek

4. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych