Ogłoszenie Wójta Gminy Godziesze Wielkie w sprawie wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia inwestycyjnego polegającego na budowie sieci wodociągowej na terenie działek nr ewid. 28/4, 28/13, 28/18, 62/9, 334 obręb 0014 Saczyn, gmina Godziesze Wielkie

   WÓJT GMINY

Godziesze Wielkie

 

IK.6733.8.2020                                                                                                Godziesze Wielkie, dnia 12.05.2020 r.

 

OBWIESZCZENIE

Wójta Gminy Godziesze Wielkie

 Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz.U. z 2020r., poz. 293)

zawiadamiam, że

wszczęto postępowanie administracyjne w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia inwestycyjnego polegającego na budowie sieci wodociągowej na terenie działek nr ewid. 28/4, 28/13, 28/18, 62/9, 334 obręb 0014 Saczyn, gmina Godziesze Wielkie.

                                                                                    

Z up. Wójta Gminy

Alicja Jędrasiewicz

Z-ca Wójta Gminy