Zamówienie na usługi społeczne o wartości poniżej 750.000 euro dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na „Świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla dzieci upośledzonych umysłowo lub wskazujących inne przewlekłe zaburzenia czynności psychicznych zamieszkałych na terenie gminy Godziesze Wielkie w 2021 roku”

                                                                                                          Godziesze Wielkie, dnia 06.11.2020r.

 

 

ZAMÓWIENIE NA USŁUGI SPOŁECZNE

o wartości poniżej 750.000 euro

dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na „Świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla dzieci  upośledzonych umysłowo lub wskazujących inne przewlekłe zaburzenia czynności  psychicznych zamieszkałych na terenie gminy Godziesze Wielkie w 2021 roku”

 

1. Zamawiający : Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Godzieszach Wielkich

                           ul. 11 listopada 10,  62-872 Godziesze

                           tel./fax  62 761 14 78

2. Tryb udzielenia zamówienia:

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w formie zamówienia na usługi społeczne i inne szczególne usługi o wartości nie przekraczającej kwoty określonej w art.138g w związku z art.138o, ustawy – Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2019r., poz. 1843 z późn. zm.).

3. Opis przedmiotu zamówienia:

  Przedmiot zamówienia oznaczony został we Wspólnym Słowniku Zamówień   kodami:           

                       85000000-9               Usługi w zakresie zdrowia i opieki społecznej

   Usługa będąca przedmiotem zamówienia realizowana będzie na podstawie:  ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej ( Dz. U. z 2019, poz.1507 z  późn. zm.)  Rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej z dnia 22 września 2005 roku   w sprawie specjalistycznych usług opiekuńczych ( Dz. U. z 2005 Nr 189, poz.1598 z późn. zm.).

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie specjalistycznych usług opiekuńczych dla dzieci upośledzonych umysłowo lub wskazujących inne przewlekłe zaburzenia czynności  psychicznych w miejscu zapewnionym przez wykonawcę lub w uzasadnionych przypadkach w mieszkaniu świadczeniobiorców, którym Zamawiający przyznał te usługi stosowną decyzją  administracyjną.

     Na przedmiot zamówienia składa się wykonywanie specjalistycznych usług opiekuńczych dla dzieci upośledzonych umysłowo lub wskazujących inne przewlekłe zaburzenia czynności  psychicznych w miejscu zapewnionym przez wykonawcę lub w uzasadnionych przypadkach w mieszkaniu świadczeniobiorców polegających na:

a) uczeniu i rozwijaniu umiejętności niezbędnych do samodzielnego życia, w tym zwłaszcza:

- kształtowaniu umiejętności zaspokajania podstawowych potrzeb życiowych i umiejętności społecznego funkcjonowania, motywowaniu do aktywności, leczenia i rehabilitacji, prowadzeniu treningów umiejętności samoobsługi i umiejętności społecznych oraz wspieraniu, także w formie asystowania w codziennych czynnościach życiowych, w szczególności takich jak: samoobsługa, dbałość o higienę i wygląd,

 - wsparciu psychologicznym, rozmowach terapeutycznych.

b) wspieraniu psychologiczno-pedagogicznym i edukacyjno-terapeutycznym zmierzającym do wielostronnej aktywizacji osoby korzystającej ze specjalistycznych usług;

c) zapewnieniu dzieciom i młodzieży z zaburzeniami psychicznymi dostępu do zajęć rehabilitacyjnych i rewalidacyjno-wychowawczych, między innymi: logopedy, terapeuty integracji sensorycznej, pedagoga specjalnego w zależności od potrzeb

d) usprawnianiu w różnych formach terapii zaburzonych funkcji organizmu w zakresie nieobjętym przepisami ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2020r., poz. 1398 z późn. zm.)

 

Ze względu na stan zdrowia dzieci wymagane jest zapewnienie:

- terapii pedagogicznej

- terapii psychologicznej

- terapii logopedycznej

- terapii integracji sensorycznej

- trening umiejętności społecznych

- terapii taktylnej

- Play Attention

 

Szacunkowa liczba świadczeń wynosi 2.400 godzin w okresie realizacji zamówienia.

Liczba godzin może ulec zmianie w zależności od kształtowania się liczby świadczeniobiorców lub rzeczywistych potrzeb.

Zamawiający zastrzega możliwość wykonywania usług, o których mowa w umowie w godzinach dopołudniowych jak i popołudniowych.

Lokale, w których wykonywane będą poszczególne terapie winny być wyposażone w sprzęt niezbędny do realizacji zajęć.

Do obowiązków Wykonawcy należy także  prowadzenie imiennego wykazu wykonanych usług zawierającego liczbę godzin z podpisami osoby wykonującej usługę i podpisami świadczeniobiorcy/opiekuna potwierdzającymi wykonanie usługi.

 

4. Termin wykonania zamówienia.

Termin realizacji zamówienia : od 02.01.2021r do dnia 31.12.2021r.

 

 5. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych i wariantowych.

 

 6. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających.

 

 7. Warunki udziału w postępowaniu.

 O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy co do których jest brak podstaw do wykluczenia z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 pkt. 13-23 i 24 ust.5 ustawy Pzp.

 O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu;

Wykonawca oświadczy, że dysponuje lub będzie dysponował osobami, które będą skierowane do wykonania zamówienia oraz, że osoby te posiadają kwalifikacje zawodowe, doświadczenie i wykształcenie niezbędne dla wykonania zamówienia, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Polityki Społecznej z dnia 22 września 2005r. w sprawie specjalistycznych usług opiekuńczych (Dz.U. z 2005r. Nr 189 poz.1598 z późn. zm.). Osoby świadczące specjalistyczne usługi opiekuńcze dla dzieci i upośledzonej umysłowo lub wykazujących inne przewlekłe zaburzenia czynności psychicznych muszą posiadać stosowne kwalifikacje, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Polityki Społecznej z dnia 22 września 2005r., w sprawie specjalistycznych usług opiekuńczych ( Dz. U. z 2005r., poz. 1598 z późn. zm.) oraz posiadać co najmniej półroczny staż w jednej z następujących jednostek:

1) szpitalu psychiatrycznym;

2) jednostce organizacyjnej pomocy społecznej dla osób z zaburzeniami psychicznymi;

3) placówce terapii lub placówce oświatowej, do której uczęszczają dzieci z zaburzeniami rozwoju lub upośledzeniem umysłowym;

4) ośrodku terapeutyczno-edukacyjno-wychowawczym;

5) zakładzie rehabilitacji;

6) innej jednostce niż wymienione w pkt 1-5, świadczącej specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznym

W trakcie trwania umowy kadra nie może ulec zmianie, dopuszcza się ewentualną zmianę terapeuty w szczególnie uzasadnionych przypadkach za zgodą opiekuna dziecka.

 

8.      Wykaz oświadczeń lub dokumentów, jakie mają dostarczyć wykonawcy :

1)      Podstawowym elementem oferty jest: wypełniony i podpisany "Formularz oferty”, którego wzór stanowi załącznik nr 1 do zamówienia.

Wykonawca zobowiązany jest dołączyć do oferty:

2)      Oświadczenie pn. „Oświadczenie Wykonawcy dotyczące spełniania warunków udziału w postępowaniu i braku podstaw do wykluczenia z postępowania” o którym mowa w art. 24 ust.1 pkt. 13-22 ustawy Pzp. – załącznik nr 2

3)      W zakresie wykazania braku podstaw do wykluczenia, o którym mowa w art. 24 ust.1 pkt. 23 ustawy (przynależność do grupy kapitałowej) – załącznik nr 3.Wykonawca zobowiązany jest do złożenia oświadczenia w terminie 3 dni od otwarcia ofert. W przypadku gdy Wykonawca nie należy do żadnej grupy kapitałowej ww. oświadczenie można złożyć wraz z ofertą.

4)      W celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia Wykonawcy z udziału w postępowaniu Wykonawca zobowiązany jest złożyć oświadczenie, że nie zalega z opłacaniem podatków oraz, że nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne – załącznik nr 4.

5)      W celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu Wykonawca zobowiązany jest złożyć wykaz osób,  skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia, odpowiedzialnych za świadczenie usług wraz z danymi na temat ich kwalifikacji zawodowych, niezbędnych do wykonania zamówienia – załącznik nr 5. Zamawiający wymaga zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Polityki Społecznej z dnia 22 września 2005r. w sprawie specjalistycznych usług opiekuńczych (Dz.U. z 2005r. Nr 189 poz.1598 z późn. zm.) dołączenia do wykazu czytelnych kopii dokumentów potwierdzających wykształcenie i ukończone kursy.

6)      Zaakceptowany wzór umowy – załącznik nr 6

 

9.       Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert.

Ofertę  wraz ze wszystkimi załącznikami proszę składać do  27.11.2020r., do godziny 10.00, w siedzibie: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Godzieszach Wielkich ul. 11 listopada 10, 62-872 Godziesze Wielkie, w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla dzieci upośledzonych umysłowo lub wskazujących inne przewlekłe zaburzenia czynności  psychicznych zamieszkałych na zamieszkałych na terenie gminy Godziesze Wielkie w 2020 roku”

Ofertę można przesłać faxem lub e-mailem a następnie dosłać pocztą pod wskazany wyżej adres.

 

10.  Kryteria oceny ofert.

Przy ocenie ofert i wyborze najkorzystniejszej oferty ocenie podlegać będzie cena brutto oferty – waga 100%

Za najkorzystniejszą ofertę Zamawiający uzna ofertę z najkorzystniejszą ceną.

 

11.  Inne informacje.

Wykonawca pozostaje związany złożoną przez siebie ofertą przez okres 30 dni od daty upływu terminu składania ofert.

Wykonawca zobowiązany jest do podpisania umowy na warunkach podanych w projekcie umowystanowiącym załącznik nr 6 do zamówienia.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia przedmiotowego zamówienia na każdym etapie bez podania przyczyny.

 

12. Ochrona danych osobowych.

  1. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w związku z prowadzonym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego będzie Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Godzieszach Wielkich.

Wykonawcy mogą się z nim kontaktować w następujący sposób:

1) listownie na adres: Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Godzieszach Wielkich, ul. 11 listopada 10, 62-872 Godziesze,

2) poprzez e-mail: gopsgodziesze@vp.pl ,

3) telefonicznie: 62 761 14 78.

  1. Administrator wyznaczył Inspektora ochrony danych . Z Inspektorem ochrony danych można się kontaktować poprzez e-mail: iod@comp-net.pl
  2. Dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie art.6 ust.1 lit a) RODO tj. zgody Wykonawcy wyrażonej poprzez akt uczestnictwa w niniejszym postępowaniu oraz art. 6 ust.1 lit. C) RODO tj. spełnienia obowiązków wynikających z następujących przepisów prawa:

1) ustawy Pzp i wydanych na jej podstawie przepisów wykonawczych;

2) ustawy z dnia 14 lipca 1983r o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz.U. z 2020r poz. 164).

  1. Podanie danych osobowych w związku z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp oraz w wydanych na jej podstawie przepisach wykonawczych związanych z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego. Konsekwencje niepodania określonych w tych przepisach danych wynikają z ustawy Pzp np. brak możliwości udziału w niniejszym postępowaniu.
  2. Odbiorcami danych osobowych mogą być podmioty uprawnione do ich otrzymania na podstawie przepisów prawa, a w szczególności:

             1) osoby lub podmioty, którym zostanie udostępniona dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8, art. 96 ust. 3, art. 139 ust. 3 ustawy Pzp oraz przepisy ustawy z dnia 6 września 2001r o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2019r poz. 1429 z późn. zm.);

             2) przepisy właściwe dla instytucji kontrolnych wobec Zamawiającego w szczególności: Krajowej Izby Odwoławczej, Sądów powszechnych, Prokuratury, Policji, Najwyższej Izby Kontroli, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, organów kontrolnych instytucji finansującej, właściwego Wojewody, Regionalnej Izby Obrachunkowej.

Ograniczenie dostępu do Państwa danych, o których mowa wyżej, może wystąpić jedynie w szczególnych przypadkach jeśli jest to uzasadnione ochroną prywatności zgodnie z art. 8 ust. 4 pkt 1 i 2 ustawy Pzp oraz art. 5 ust.2 ustawy z dnia 6 września 2001r o dostępie do informacji publicznej (Dz.U. z 2019r poz. 1429 z późn. zm.).

Ponadto odbiorcą danych zawartych w dokumentach związanych z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego lub umową w sprawie zamówienia publicznego mogą być podmioty z którymi Administrator zawarł umowy lub porozumienie na korzystanie z udostępnianych przez nie systemów informatycznych w zakresie przekazywania lub archiwizacji danych.

Zakres przekazania danych tym odbiorcom ograniczony jest jednak wyłącznie do możliwości zapoznania się z tymi danymi w związku ze świadczeniem usług wsparcia technicznego i usuwaniem awarii, w tym świadczeniem usług serwisowych. Odbiorców tych obowiązuje klauzula zachowania poufności pozyskanych w takich okolicznościach wszelkich danych, w tym danych osobowych.

  1. Dane osobowe będą przechowywane przez czas trwania niniejszego postępowania, następnie prze okres przechowywania dokumentacji postępowania lub umowy w sprawie zamówienia publicznego zgodnie z właściwą kategoria archiwalną.
  2. W związku z jawnością postępowania o udzielenie zamówienia publicznego Państwa dane mogą być przekazywane do państw z poza Europejskiego Obszaru Gospodarczego.
  3. W odniesieniu do pozyskanych danych w związku z prowadzonym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego, osobie której dane dotyczą przysługują następujące prawa:

1) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii, również w odniesieniu do protokołu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub jego załączników, przy czym w przypadku gdy wykonanie prawa dostępu do swoich danych i otrzymania ich kopii wymagałoby niewspółmiernie dużego wysiłku, Zamawiający może żądać od osoby, której dane dotyczą, wskazania dodatkowych informacji mających na celu sprecyzowanie żądania, w szczególności podania nazwy lub daty postępowania udzielenie zamówienia publicznego,

2) prawo do sprostowania lub uzupełnienia swoich danych osobowych (skorzystanie z prawa do sprostowania danych osobowych nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników),

3) prawo do usunięcia danych osobowych, w sytuacji, gdy przetwarzanie danych nie następuje w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa lub w ramach sprawowania władzy publicznej;

            4) prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych, przy czym wystąpienie z żądaniem ograniczenia przetwarzania danych osobowych nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego;

                   5) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul.Stawki 2, 00-193 Warszawa.

 

Aby skorzystać z praw, o których m owa wyżej w ppkt 1-4) należy się skontaktować z Administratorem lub Inspektorem ochrony danych.

    

                                                                                           Małgorzata Kubiak
                                                                                                     Kierownik 
                                                                          Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
                                                                                         w Godzieszach Wielkich

 

 

Załączniki do zamówienia:

1) formularz ofertowy,

2) oświadczenie dotyczące spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw wykluczenia z postępowania,

3) oświadczenie –grupa kapitałowa,

4) oświadczenie o niezaleganiu z podatkami i składkami ZUS,

5) wykaz osób,

6) umowa projekt.