Ogłoszenie o przetargach

26.04.2013r. - Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na przebudowę drogi gminnej w miejscowości Rafałów oraz wykonanie nawierzchni asfaltowej na drodze w miejscowości Końska Wieś, Gmina God

Godziesze Wielkie: 1. Przebudowa drogi gminnej nr 675910P w miejscowości Rafałów, Gminy Godziesze Wielkie 2. Wykonanie nawierzchni asfaltowej na drodze gminnej nr 675911P w miejscowości Końska Wieś
Numer ogłoszenia: 168382 - 2013; data zamieszczenia: 26.04.2013
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Godziesze Wielkie , ul. 11 Listopada 10, 62-872 Godziesze Wielkie, woj. wielkopolskie, tel. 062 7611089, faks 062 7611053.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.godzieszewielkie.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: 1. Przebudowa drogi gminnej nr 675910P w miejscowości Rafałów, Gminy Godziesze Wielkie 2. Wykonanie nawierzchni asfaltowej na drodze gminnej nr 675911P w miejscowości Końska Wieś.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: ZADANIE NR 1 Przebudowa drogi gminnej nr 675910P w miejscowości Rafałów. Zakres prac do zadania obejmuje: 1.)Wykonanie nawierzchni bitumicznej o szerokości 3,5 m z obustronnym poboczami, poszerzenie istniejącej podbudowy o 0,5m na odcinku 127,6 mb, Projektowana konstrukcja nawierzchni: Na odcinku drogi od km 0+000 do km 0+300 i od km 0+350 do 1+858,24 4cm - nawierzchnia bitumiczna w-wa ścieralna 5 cm - podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie Na odcinku od km 0+300 do km 0+350 4 cm - nawierzchnia bitumiczna w-wa ścieralna 10 cm - podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie Na odcinku od km 1+858,24 do km 1+882,78 4 cm - nawierzchnia bitumiczna w-wa ścieralna 25 cm - podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 2.)Wykonanie pobocza: 10 cm - nawierzchnia z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie. Od km 0+000 do km 0+483 oraz od km 1+000 do km 1+861 pobocza o szerokości 0,25 Od km 0+600 do km 1+000 pobocza o szerokości 0,50m Od km 0+483 do km 0+600 pobocza o szerokości 0,75m Od km 1+681 do km 1+880 pobocza o szerokości 1,0 m. W projekcie przebudowy nawierzchni drogi zachowany został jej dotychczasowy przebieg. Na planie zagospodarowania terenu przedstawiono zakres budowy wraz z rozwiązaniami geometrycznymi w planie. 3.)Przebudowa przepustu W km 0+003,50 przebudowa przepustu z rur betonowych fi 400 na rury PCV fi 400 o długości 11,0 m wraz ze ściankami czołowymi, oraz odmulenie istniejącego rowu wzdłuż drogi gminnej na długości 50 m ( 2x 25m). 4.)Odwodnienie Odwodnienie powierzchniowe poprzez zachowanie stanu istniejącego przebiegu drogi w planie i zachowaniem istniejących spadków podłużnych i poprzecznych, które dotychczas zapewniały odwodnienie przedmiotowej drogi. Od km 1+478,50 do km 1+619,50 przewidziano renowację istniejącego drenażu w celu poprawy odwodnienia korpusu drogi na tym odcinku. 5.)Oznakowanie pionowe Na drodze 675903P przed skrzyżowaniem z drogą 675910P należy ustawić tablice F-6, a następnie znaki D-1, Na wlocie w drogę 675910P ustawić znak B-5 8t z tabliczką nie dotyczy mieszkańców wsi Rafałów oraz znak B-33 40 Wylot drogi ze względu na złą widoczność oznakować znakiem B-20. Na drodze 675941P ustawić odpowiednio znaki A-IA-2 ze znakiem A-6b, A-6c, a następnie tablice F-6 Na drodze 675910P ustawić znak A-1, a sam zakręt w prawo zabezpieczyć tablicą kierującą U-3c, Na wlocie w drogę 675910P ustawić znak B-5 8t z tabliczka nie dotyczy mieszkańców wsi Rafałów oraz znak B-33 40 Wylot z drogi ze względu na złą widoczność oznakować znakiem B-20. Znaki winny być grupy wielkości ŚREDNIE o licu z folii odblaskowej II generacji. ZADANIE NR 2 Wykonanie nawierzchni asfaltowej na drodze gminnej nr 675911P w miejscowości Końska Wieś na powierzchni 1200 m² (nakładka) Zakres prac do wykonania obejmuje ułożenie nawierzchni bitumicznej w-wa ścieralna o grubości 3 cm po zagęszczeniu na istniejącej ( pokruszonej) nawierzchni asfaltowej na długości 300 mb i szerokości 4m..

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.31.40-2.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w dniach: 60.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.2) ZALICZKI

 • przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Warunek ten będzie uznany za spełniony, jeżeli Wykonawca oświadczy, że posiada uprawnienia do wykonywania działalności lub czynności w zakresie przedmiotu niniejszego zamówienia i na potwierdzenie spełniania tego warunku dołączy do oferty aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, z których wynikać będzie, że wykonawca jest uprawniony do wykonywania działalności i czynności w zakresie odpowiadającym przedmiotowi zamówienia;
 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Warunek ten będzie uznany za spełniony, jeżeli wykonawca oświadczy, że posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponuje potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia oraz na potwierdzenie spełniania tego warunku dołączy do oferty stosowne dokumenty, w których wykaże, że: - w okresie ostatnich pięciu lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, wykonał należycie co najmniej dwie roboty budowlane - drogowe odpowiadające swoim rodzajem przedmiotowi zamówienia - przebudowa - budowa dróg o wartości nie mniejszej niż 300 000 zł. brutto każde zadanie. - dysponuje osobami zdolnymi do wykonania zamówienia: 1 osoba- kierownik budowy musi posiadać uprawnienia do prowadzenia robót w zakresie drogowych obiektów budowlanych oraz należeć do właściwej Izby Samorządu Zawodowego - dysponuje niezbędnym sprzętem, w celu realizacji zamówienia wraz z informacją o podstawie dysponowania tymi zasobami.
 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Warunek ten będzie uznany za spełniony, jeżeli wykonawca oświadczy, że znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie przedmiotu zamówienia oraz na potwierdzenie spełniania tego warunku dołączy do oferty : - opłaconą polisę, a w przypadku jej braku , inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na wartość co najmniej 300.000,00zł, słownie:trzysta tysięcy złotych .

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

 • potwierdzenie posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, w szczególności koncesje, zezwolenia lub licencje;
 • wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz z załączeniem dowodów dotyczących najważniejszych robót, określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone;
 • wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu i urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy usług lub robót budowlanych w celu wykonania zamówienia wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami;
 • oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;
 • opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia.

Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełnienia warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 pkt 4 ustawy, na zasoby innych podmiotów przedkłada następujące dokumenty dotyczące podmiotów, zasobami których będzie dysponował wykonawca:

 • opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że inny podmiot jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia;

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
 • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

Referencje, protokoły odbioru końcowego potwierdzające że roboty te zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.godzieszewielkie.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy w Godzieszach Wielkich Godziesze Wielkie ul. 11Listopada 10 62-872 Godziesze Małe, pok. nr 12.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 14.05.2013 godzina 09:00, miejsce: Urząd Gminy w Godzieszach Wielkich Godziesze Wielkie ul. 11Listopada 10 62-872 Godziesze Małe, pok. nr 5.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

 

  DOKUMENTY DO POBRANIA:

1. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

2. Załączniki do SWIZ

3. Projekt budowlany - załącznik nr 9 do SWIZ

4.Kosztorys ofertowy - załącznik nr 10 do SWIZ

5. Przedmiar robót - załącznik nr 11 do SWIZ

Lista wiadomości