Ogłoszenie o przetargach

18.04.2013 - Publiczne zaproszenie do rokowań na sprzedaż wolnych lokali użytkowych i nieruchomości gruntowej pod garaż w Godzieszach Wielkich


Publiczne zaproszenie do rokowań

  Wójt Gminy Godziesze Wielkie

o g ł a s z a


rokowania na sprzedaż wolnych lokali użytkowych w budynkach wielolokalowych wraz z udziałami wczęściach nieruchomości wspólnej i w prawie własności gruntu oraz sprzedaż nieruchomości gruntowej pod garaż.      

Lp.

Oznaczenie nieruchomości Wg. księgi wieczystej I katastru nieruchomości

Opis lokalu

Udział w nieruchomości wspólnej i w prawie własności gruntu

Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania

Cena wywoławcza Netto

(zł.)

Zaliczka

(zł.)

1

2

3

4

5

6

7

1.

Godziesze Wielkie
ul.11 Listopada 11

KW Nr : KZ1A/00057190/0

Lokal nr 7, przy ul.11 listopada nr 11 w Godzieszach Wielkich o powierzchni 101,60m2
Lokal o charakterze użytkowym, znajduje się w budynku mieszkalnym wielorodzinnym, w którym mieści się ponadto 6 samodzielnych lokali mieszkalnych 

917/6298

MN -tereny zabudowy mieszkaniowej

91.878,91 zł.

 

(22 300,71 euro)

5.000,00 zł.

2.

 

Godziesze Wielkie
ul. Kordeckiego 2

KW Nr KZ1A/00056895/0

Lokal nr 1 w Godzieszach Wielkich przy ul. Ks. A. Kordeckiego 2, o pow. 60,01m², powierzchnia piwnic 35,49m².Łączna pow. 95,50m²

Lokal o charakterze użytkowym, może stanowić samodzielny lokal mieszkalny, wchodzący w skład budynku mieszkalnego wielorodzinnego 

 

950/8216

MN -tereny zabudowy mieszkaniowej

53 015,74 zł.

(12 867,90

euro)

 

3000,00 zł.

3.

Godziesze Wielkie
ul. Kordeckiego 2

KW Nr KZ1A/00056895/0

 

Lokal nr 3 w Godzieszach Wielkich przy ul. Ks. A. Kordeckiego 2, o pow. 59,85m², powierzchnia piwnic 29,96m². Łączna pow. 89,81m²

Lokal o charakterze użytkowym, może stanowić samodzielny lokal mieszkalny, wchodzący w skład budynku mieszkalnego wielorodzinnego.

903/8216

 

MN -tereny zabudowy mieszkaniowej

 

51537,12 zł.

 

(12 509,01 euro)

 

3 000,00 zł.

 

4.

Godziesze Wielkie
ul.11 Listopada 11

KW Nr KZ1A/00038385/5

 

Działka nr 527/10
Nieruchomość położona jest w Godzieszach Wielkich, przy ul. 11 Listopada nr 11,, stanowi działkę „garażową", przyległą do innych działek garażowych. Kształt działki to prostokąt przylegający dłuższymi bokami do innych garaży. Powierzchnia działki- 65m²

 

n/d

Bi-tereny zabudowy usługowej, usług handlu, zdrowia, kultury, administracji i inne.

2 839,50 zł.

(689,20 euro)

150,00 zł.

Wartość nieruchomości w euro ustalono wg średniego kursu NBP ogłoszonego na dzień 12.04.2013 roku

Podstawa Prawna:

- art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami ( Dz. U. z  2010r. nr 102 poz. 651 z późn. zm.)
-  § 13 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości
 (Dz. U. Nr 207 poz. 2108).


  1. Rokowania odbędą się w dniu 22.05.2013 roku w siedzibie Urzędu Gminy Godziesze Wielkie, ul. 11 Listopada nr 10 ( I piętro, pokój nr 10). Rozpoczęcie o godzinie 11: 00. 

  2. Pisemne zgłoszenia udziału w rokowaniach należy składać w zamkniętych kopertach w terminie do dnia 17.05.2013 r. do godziny 15:00 w Urzędzie Gminy w Godzieszach Wielkich (pokój nr 5, sekretariat) z dopiskiem: „ROKOWANIA NA LOKAL MIESZKALNY NR 1,3,7, ORAZ DZIAŁKI GARAŻOWEJ" - nie otwierać przed 22.05.2013r.
  3.
Zgłoszenie powinno zawierać:

-  imię, nazwisko i adres albo nazwę lub firmę oraz siedzibę, jeżeli zgłaszającym jest 
osoba prawna lub inny podmiot
datę sporządzenia zgłoszenia;
 
-  oświadczenie, że zgłaszający zapoznał się z warunkami rokowań i przyjmuje
te warunki bez zastrzeżeń;
-  proponowaną cenę nie niższą od ceny wywoławczej i sposób jej zapłaty.


   Uwagi:
- do zgłoszenia należy dołączyć kopię dowodu wpłaty zaliczki pobieranej tytułem
 zabezpieczenia kosztów w przypadku uchylenia się od zawarcia umowy; 
-  wzór zgłoszenia stanowi załącznik nr 1, załącznik nr 2 do niniejszego ogłoszenia.
4.
Komisja przeprowadzająca rokowania przyjmuje tylko jedno kryterium tj. cena - 100%.
5. Rokowania można przeprowadzić, chociażby wpłynęło tylko jedno zgłoszenie spełniające
warunki określone w ogłoszeniu o rokowaniach.
6.
Przewodniczący Komisji zawiadomi ustnie uczestników o wyniku rokowań 
bezpośrednio po ich zamknięciu , tj. w dniu 22.05.2013r.
7.
W rokowaniach mogą brać udział osoby fizyczne i prawne, które w wyznaczonym terminie 
złożą pisemne zgłoszenie udziału w rokowaniach i wpłacą zaliczkę oraz przedłożą Komisji w dniu rokowań:
- w przypadku osób fizycznych: dowód tożsamości, oryginał dowodu wpłaty zaliczki, pełnomocnicy osób fizycznych winni przedstawić poświadczone pełnomocnictwo;
- w przypadku jednostek organizacyjnych i podmiotów gospodarczych: aktualny odpis (ważny 3 miesiące) z Krajowego Rejestru Sądowego lub wypis z ewidencji działalności gospodarczej, dokument potwierdzający uzyskanie swobodnej zgody na nabycie nieruchomości będącej przedmiotem rokowań, jeżeli przepisy prawa, statut, umowa spółki, akt założycielski przedsiębiorcy wymaga uzyskania takiej zgody od właściwego organu, pełnomocnictwo i dowód tożsamości osoby reprezentującej podmiot, oryginał wpłaty zaliczki.
8.
Zaliczkę określoną w powyższej tabeli należy wpłacić na rachunek Urzędu Gminy
Godziesze Wielkie 44 1020 2212 0000 5102 0315 1206, z takim wyprzedzeniem aby najpóźniej w dniu otwarcia nastąpiło uznanie rachunku bankowego.
- zaliczkę zwraca się niezwłocznie, jednak nie później niż przed upływem 3 dni od dnia, odpowiednio: odwołania rokowań, zamknięcia rokowań, unieważnienie rokowań, zakończenia rokowań wynikiem negatywnym;
- zaliczkę zwraca się na rachunek podany przez uczestnika rokowań;
- zaliczkę wpłaconą przez uczestnika rokowań, który rokowania wygrał , zalicza się na poczet ceny nabycia lokalu;
- wpłacona zaliczka nie podlega zwrotowi w razie uchylenia się osoby, która rokowania wygrała, od zawarcia umowy sprzedaży.

9
. Nabycie nieruchomości przez cudzoziemców może nastąpić w przypadku uzyskania zezwolenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji, jeżeli wymagają tego przepisy ustawy z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców ( Dz. U. z 2004 r. Nr 167, poz. 1758 ze zm.). Nabywca zobowiązany jest do ustalenia we własnym zakresie, czy nabycie nieruchomości będącej przedmiotem rokowań wymaga takiego zezwolenia.
10
. Na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami z dnia 21 sierpnia 1997 r. ( Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651 ze zm.) termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługiwało pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości upłynął w dniu 25 czerwca 2012 roku.
11.
Przedstawione do rokowań lokale mieszkalne były przedmiotami dwóch przetargów ustnych  nieograniczonych przeprowadzonych kolejno w dniach: 06 września 2012 roku i 23 października 2012 Przetargi te zakończyły się wynikami negatywnymi dla tych lokali i nieruchomości.
12.
Organizator rokowań jest obowiązany zawiadomić osobę ustaloną jako nabywca nieruchomości o miejscu i terminie zawarcia umowy sprzedaży, najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia rokowań. Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w miejscu i w terminie podanym wzawiadomieniu, organizator rokowań może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacona zaliczka nie podlega zwrotowi.
13. Koszty zawarcia aktu notarialnego i koszty sądowe ponosi w całości nabywca lokalu.
14. Cena sprzedaży lokalu , podlega zapłacie nie później niż do dnia zawarcia umowy sprzedaży. O dotrzymaniu terminu płatności decyduje data wpływu wymaganej należności na rachunek Gminy Godziesze Wielkie.

15. Wójt Gminy Godziesze Wielkie zastrzega sobie prawo zamknięcia rokowań bez wybrania nabywcy nieruchomości oraz prawo odwołania rokowań jedynie z ważnych powodów, informując o tym niezwłocznie w formie właściwej dla ogłoszenia o rokowaniach i podając przyczynę odwołania rokowań.

Informacje dot. zbywanych lokali oraz warunki realizacji zamierzeń inwestycyjnych

  Opisy poszczególnych lokali i nieruchomości

Lokal nr 7, przy ul.11listopada nr 11 w GodzieszachWielkich, znajduje się w budynkumieszkalnym wielorodzinnym, w którym mieści się ponadto 6 samodzielnych lokalimieszkalnych. Lokal nr 7 o charakterze użytkowym , z wejściem z jednej (pierwszej) z istniejących klatek schodowych na ścianie tylnej, jak i od strony frontowej, poprzez odrębne, środkowo umieszczone w budynku „wejście frontowe". Nie posiada piwnic przynależnych ani boksów gospodarczych. Części wspólne stanowią klatki schodowe, schody, część piwnic, korytarz w piwnicy, mury, stropy, dach Lokal znajduje się w budynku mieszkalnym o nr 11, położonym na nieruchomości oznaczonej  nr 523/1, 523/3, 524/3,527/5. Lokal
stanowi samodzielny lokal użytkowy , może stanowić lokal mieszkalny. Tynki i okładziny wewnętrzne, cementowo-wapienne  kl .III; malowane farbami : olejnymi- lamperie i klejowymi- ściany powyżej lamperii. Stan techniczny zadawalający, w części lichy (pomieszczenie ODR-u) Stolarka okienna : okna PCV zespolone, stan techniczny dobry i bardzo dobry, w biurze ODR-u okno drewniane zespolone - stan techniczny lichy. Stolarka drzwiowa . Do pomieszczeń drzwi drewniane płytowe , wejściowe „ocieplane prefabrykowane z blachy" a do biblioteki drewniane  klejone z elementów drewnianych. Stan techniczny -średni i dobry.

Instalacje:
Elektryczna,oświetleniowa i siłowa, wodna z sieci wiejskiej, centralnego ogrzewania zkotłowni lokalnej w piwnicy, kanalizacji wewnętrznej z odprowadzeniem do sieci kanalizacji sanitarnej w ulicy, telefoniczna i odgromowa. Stan techniczny -średni.


  Lokal nr 1 , przy ul. Ks. A. Kordeckiego 2 w Godzieszach Wielkich
Lokal o charakterze użytkowym , może stanowić samodzielny lokal mieszkalny, wchodzący w skład budynku mieszkalnego wielorodzinnego. W (suterenie)-piwnicy, jest wydzielony ścianami „podziemia i nad ziemia" , posiada widne okna i samodzielne wejścia od strony frontowej. Pomieszczenia piwnic posiadają poziom podłóg poniżej poziomu gruntu, a ponadto ich wysokość wynosi ca. 2,30 m. W tym stanie rzeczy pomieszczenia te mogą być przeznaczone tylko na czasowy pobyt ludzi. Nie stanowią zatem pomieszczeń mieszkalnych, ani też użytkowych w rozumieniu ogólnych przepisów BHP. Na parterze budynku jest lokal użytkowy wydzielony ścianami, posiada samodzielne wejście od strony frontowej. Lokal połączony jest „pionowo" z piwnicą. Tynki i okładziny wewnętrzne - cementowo-wapienne Kl.III; malowane farbami olejnymi(lamperie) i klejowymi - ściany powyżej „lamperii". W pomieszczeniach możliwość włączenia się do instalacji kanalizacyjno-wodociągowej Okna drewniane zespolone, wypaczone, częściowo zdeformowane wymagające napraw, uszczelnień i wymiany części elementów. Stan techniczny - lichy .Do pomieszczeń drzwi drewniane płytowe, wejściowe drewniane klejone z elementów drewnianych, stan techniczny- lichy.
Instalacje: elektryczna oświetleniowa i siłowa.
Lokal został wyposażony w:

-wewnętrzną linię zasilającą (WLZ) o przekroju YDY 5x6 mm²
-rozdzielnie natynkową 1x18 modułów wewnątrz lokalu
-układ pomiarowy trzy fazowy 400V
-zabezpieczenie pod licznikowe typu BI
-skrzynkę zamykana w systemie moster key umieszczona na zewnątrz lokalu
-instalacja uziemiona, zmierzyć przed uruchomieniem.

Wodna - z sieci wiejskiej,
Centralnego ogrzewania z kotłowni Szkoły Podstawowej,Kanalizacji wewnętrznej z odprowadzeniem do sieci kanalizacji sanitarnej w ulicy, Telefoniczna i odgromowa


Lokal nr 3 przy ul .Ks.A. Kordeckiego 2  w Godzieszach Wielkich
Lokal o charakterze użytkowym , może stanowić samodzielny lokal mieszkalny, wchodzący w skład budynku mieszkalnego wielorodzinnego. W (suterenie)-piwnicy, jest wydzielony ścianami„podziemia i nadziemia" , posiada widne okna i samodzielne wejścia od strony frontowej. Pomieszczenia piwnic posiadają poziom podłóg poniżej poziomu gruntu, a ponadto ich wysokość wynosi ca. 2,30 m. W tym stanie rzeczy pomieszczenia te mogą być przeznaczone tylko na czasowy pobyt ludzi. Nie stanowią zatem pomieszczeń mieszkalnych , ani też użytkowych w rozumieniu ogólnych przepisów BHP.
Na parterze budynku jest lokal użytkowy wydzielony ścianami, posiada samodzielne wejście od strony frontowej. Lokal połączony jest „pionowo" z piwnicą. Tynki
i okładziny wewnętrzne - cementowo-wapienne Kl.III; malowane farbami olejnymi(lamperie) i klejowymi - ściany powyżej „Lamperii". W pomieszczeniach możliwość włączenia się do instalacji kanalizacyjno- wodociągowej. Okna drewniane zespolone, wypaczone, częściowo zdeformowane wymagające napraw, uszczelnień i wymiany części elementów. Stan techniczny - lichy. Do pomieszczeń drzwi drewniane płytowe, wejściowe drewniane klejone z elementów drewnianych, stan technicznylichy. Instalacje: elektryczna oświetleniowa i siłowa. Lokal został wyposażony w - wewnętrzną linię zasilającą (WLZ) o przekroju YDY 5x6 mm² - rozdzielnie natynkową 1x18 modułów wewnątrz lokalu -układ pomiarowy trzy fazowy 400V -zabezpieczenie pod licznikowe typu BI -skrzynkę zamykana w systemie moster key umieszczona na zewnątrz lokalu, -instalacja uziemiona, zmierzyć przed uruchomieniem.

Wodna - z sieci wiejskiej,
Centralnego ogrzewania z kotłowni Szkoły Podstawowej, Kanalizacji wewnętrznej z odprowadzeniem do sieci kanalizacji sanitarnej w ulicy, Telefoniczna i odgromowa

Działka z przeznaczeniem pod budowę garaż
Nieruchomośćpołożona jest w Godzieszach Wielkich , przy ul. 11 Listopada nr 11,  stanowi działkę „garażową", przyległą do innych działek garażowych. Kształt działki to prostokąt przylegający dłuższymi bokami do innych garaży.

1.
Nowy właściciel ponosi wydatki związane z utrzymaniem jego lokalu, jest obowiązany utrzymywać swój lokal w należytym stanie, przestrzegać porządku domowego, uczestniczyć w kosztach zarządu związanych z utrzymaniem nieruchomości wspólnej
- stosownie do nabytego udziału, korzystać z niej w sposób nie utrudniający korzystania przez innych współwłaścicieli oraz współdziałać z nimi w ochronie wspólnego dobra.
2. Właściciel lokalu ma prawo do współkorzystania z nieruchomości wspólnej zgodnie z jej przeznaczeniem.
3.
Pożytki i inne przychody z nieruchomości wspólnej służą pokrywaniu wydatków związanych z jej utrzymaniem, a w części przekraczającej te potrzeby przypadają właścicielom lokali w stosunku do ich udziałów. W takim samym stosunku właściciele lokali ponoszą wydatki i ciężary związane z utrzymaniem nieruchomości wspólnej w części nie znajdującej pokrycia w pożytkach i innych przychodach.
4. Na koszty zarządu nieruchomością wspólną składają się w szczególności:

- wydatki na remonty i bieżącą konserwację;
- opłaty za dostawę energii elektrycznej i cieplnej, gazu i wody w części dotyczącej nieruchomości wspólnej
- ubezpieczenia, podatki i inne opłaty publicznoprawne, chyba że są pokrywane bezpośrednio przez właścicieli poszczególnych lokali;
- wydatki na utrzymanie porządku i czystości;
- wynagrodzenieb członków zarządu i zarządcy.
5. 
Na pokrycie kosztów zarządu właściciele lokali uiszczają zaliczki w formie bieżących opłat.
6. Sposób zarządu nieruchomością wspólną określa rozdział IV ustawy z dnia 24 czerwca 1994r. o własności lokali ( Dz. U. z 2000 r. Nr 80, poz. 903 ze zm.).
7.
Oględzin lokalu można dokonać po uprzednim uzgodnieniu telefonicznym zZastępca Wójta Gminy Godziesze Wielkie - tel. 662 243 782 .
8. Nabywca przyjmuje lokal w stanie istniejącym.
9.
Wydanie lokalu nastąpi w dniu podpisania aktu notarialnego.
10. Przed przystąpieniem do rokowań należy zapoznać się z warunkami rokowań podanymi w ogłoszeni o rokowaniach.
11. Rokowania zostaną przeprowadzone zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości ( Dz. U. z 2004 r. Nr 207, poz. 2108 ze zm.).
12. ZGŁOSZENIE UDZIAŁU W ROKOWANIACH stanowi załącznik nr 1, załącznik nr 2 do ogłoszenia.

 

 

Dodatkowych informacji udziela:

Urząd Gminy w Godzieszach Wielkich 

 ul. 11 Listopada nr 10

62-872 Godziesze Małe

Pokój nr 10, tel: 62/ 7611089 w. 31

 

Godziesze Wielkie dnia 18.04.2013r 

Wójt  Gminy Godziesze Wielkie

                                                    Józef Podłużny 

Dokumenty do pobrania:

1. Zgłoszenie udziału w rokowaniach na sprzedaż lokalu mieszkalnego

2. Zgłoszenie udziału w rokowaniach na sprzedaż działki z przeznaczeniem pod budowę garażu 

Lista wiadomości