Ogłoszenie o przetargach

06.06.2013r. - Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na "Budowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Godziesze Małe, Gmina Godziesze Wielkie"

Godziesze Wielkie: BUDOWA OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW W MIEJSCOWOŚCI GODZIESZE MAŁE, GMINA GODZIESZE WIELKIE
Numer ogłoszenia: 102199 - 2013; data zamieszczenia: 06.06.2013
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Godziesze Wielkie , ul. 11 Listopada 10, 62-872 Godziesze Wielkie, woj. wielkopolskie, tel. 062 7611089, faks 062 7611053.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.godzieszewielkie.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: BUDOWA OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW W MIEJSCOWOŚCI GODZIESZE MAŁE, GMINA GODZIESZE WIELKIE.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiot niniejszego zamówienia stanowi budowa biologiczno - mechanicznej oczyszczalni ścieków w Godzieszach Małych, o przepustowości Qśr.d. = 125 m3/d. Projektowana oczyszczalnia będzie opierała się na metodzie osadu czynnego i procesach tlenowych. Do oczyszczalni ścieki będą dopływały systemem nowo budowanej kanalizacji sanitarnej. Ścieki z terenu zlewni ulic Ostrowskiej i Zadowickiej w Godzieszach Małych będą doprowadzane grawitacyjnie do pompowni ścieków surowych na terenie oczyszczalni ścieków, skąd będą następnie tłoczone na zestaw do mechanicznego oczyszczania - sito piaskownik. W sito piaskowniku wszystkie ścieki będą podawane na sito bębnowe, gdzie następować będzie separacja ciał stałych. Odseparowane skratki będą płukane, odsączane, zagęszczane i transportowane do pojemników. Natomiast piasek oddzielony ze ścieków będzie gromadzony w piaskowniku poziomym , skąd będzie następnie transportowany do odpowiedniego pojemnika. Z sito piaskownika podczyszczone ścieki będą kierowane do komory retencyjnej zbiornika oczyszczalni. Komora retencyjna będzie wyposażona w pompę wirową zatapialną służącą do okresowego przepompowania ścieków do zbiornika bioreaktora oraz mieszadło zatapialne służące do ujednolicania składu ścieków surowych. Ponadto zbiornik będzie wyposażony w sondy pomiaru poziomu napełniania , które zapobiegają przepełnieniu zbiornika. Czas zatrzymania ścieków w komorze retencyjnej będzie wynosił 12 h. Kolejnym urządzeniem w ciągu technologicznym będzie reaktor biologiczny, w którym ścieki będą oczyszczane metodą niskoobciążonego osadu czynnego. Powietrze do napowietrzania ścieków dostarcza dmuchawa. Napowietrzanie ścieków odbywać się będzie za pomocą dyfuzorów ruchowych membranowych podających sprężone powietrze w postaci drobnych pęcherzyków. Dodatkowo zainstalowane będą sondy poziomu ścieków uniemożliwiające przepełnienie reaktora. Oczyszczalnie biologiczne prowadzone będzie w reaktorze przy cyklicznym charakterze jego pracy. Ścieki surowe ze zbiornika retencyjnego będą przepompowane dwa razy na dobę do bioreaktora i denitryfikację oraz usuwanie związków fosforu dzięki odpowiedniej sekwencji warunków tlenowych i beztlenowych. W celu utrzymania osadu biologicznego w stanie zawieszonym w ściekach w trakcie procesu denitryfikacji w bioreaktorze przewidziano uruchomianie mieszadła zatapialnego. Osad biologiczny nadmierny będzie częściowo stabilizowany tlenowo w zbiorniku bioreaktora, a następnie wypompowywany po zakończeniu każdego cyklu oczyszczania do wydzielonej komory osadów w zbiorniku oczyszczalni. W komorze tej osad będzie dale stabilizowany tlenowo. Ustabilizowany osad będzie następnie kierowany do odwodnienia ciśnieniowego w workownicy. Odwodniony i ustabilizowany osad będzie gromadzony na wydzielonej tacy w workach i okresowo wywożony na składowisko. Odwodnione osady będą gromadzone w workach na tacy, gdzie przez okres około 2-3 miesięcy będzie miało miejsce ich dalsze grawitacyjne odwodnienie. Odwodnienie osady będą wywożone przez odbiorcę osadów. Za zbiornikami oczyszczalni ścieków zaprojektowano studnię pomiarową, w której zostanie zainstalowany przepływomierz elektromagnetyczny służący do dokładnego pomiaru ilości oczyszczonych ścieków odprowadzanych do środowiska. Ż komory pomiarowej ścieki przetłaczane będą do studzienki rozprężnej, skąd grawitacyjnie będą odprowadzane do odbiornika - rowu melioracyjny. Zamówienie należy wykonać zgodnie z projektem budowlanym. Przedmiot zamówienia obejmuje ponadto: - wykonanie dokumentacji powykonawczej - wykonanie prób szczelności sieci i zbiorników, pomiarów instalacji i urządzeń elektrycznych - wykonanie rozruchu oczyszczalni ścieków na bazie ścieków dopływających min. z 30 posesji - uzyskanie ostatecznej decyzji o pozwoleniu na użytkowanie - uzyskanie efektu ekologicznego potwierdzonego przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska..

II.1.5) przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających:

 • Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających
 • Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień uzupełniających do 50%.

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.25.21.27-4, 45.00.00.00-7, 45.10.00.00-8, 45.20.00.00-9, 45.30.00.00-0, 45.40.00.00-1, 45.25.22.00-0.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w miesiącach: 14.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Każdy Wykonawca zobowiązany jest wnieść przed upływem terminu składania ofert, wadium w wysokości: 30 000 PLN (słownie: trzydzieści tysięcy).

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Warunek ten będzie uznany za spełniony jeżeli wykonawca dostarczy: 1)aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert (w przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie niniejszego zamówienia przez dwóch lub więcej Wykonawców, każdy z nich musi złożyć przedmiotowe dokumenty); 2) Aktualne zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego oraz właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające odpowiednio, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, 3) Aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1pkt 4 - 8 u.p.z.p., wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Informację z KRK muszą złożyć odpowiednio: przedsiębiorca w przypadku osób fizycznych, wspólnik w przypadku spółek jawnych, partner lub członek zarządu w przypadku spółek partnerskich, komplementariusz w przypadku spółek komandytowych oraz spółek komandytowo-akcyjnych, urzędujący członek organu zarządzającego w przypadku osób prawnych, 4) Aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 u.p.z.p., wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert (dotyczy informacji o orzeczeniu przez sąd zakazu ubiegania się o zamówienie przez podmioty zbiorowe, wydanym na podstawie przepisów o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary). Zamawiający na podstawie złożonych przez wykonawcę oświadczeń z art. 22 ust.1 i art.24 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych dokona oceny spełniania warunków według formuły spełnia - nie spełnia.

 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Warunek ten będzie uznany za spełniony jeżeli wykonawca przedstawi wykaz robót budowlanych wykonanych okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości oraz daty i miejsca wykonania, oraz z załączeniem dowodów dotyczących najważniejszych robót określających czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone. Zamawiający w celu spełnienia warunku określa obowiązek wskazania w wykazie minimum 1 inwestycji polegającej na budowie oczyszczalni ścieków o przepustowości nie mniejszej niż (Qd)śr=125m3/d w układzie SBR, z potwierdzeniem należytego ich wykonania. Zamawiający na podstawie złożonego przez wykonawcę wykazu dokona oceny spełnienia warunku według formuły spełnia, nie spełnia.

 • III.3.3) Potencjał techniczny

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający w celu spełnienia warunku sporządza wykaz narzędzi i wyposażenia zakładu dostępnych wykonawcy do wykonania przedmiotu zamówienia wraz z informacja o podstawie do dysponowania tymi zasobami. Zamawiający na podstawie złożonego przez wykonawcę wykazu dokona oceny spełnienia warunku według formuły spełnia, nie spełnia.

 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Warunek ten będzie uznany za spełniony jeżeli wykonawca dysponuje osobami zdolnymi do wykonania zamówienia: Kierownik budowy - branży sanitarnej - posiadający: - co najmniej 5 letnie doświadczenie na stanowisku kierownika budowy; - w okresie ostatnich 10 lat wykazać się realizacją przynajmniej jednej inwestycji polegającej na budowie oczyszczalni ścieków o przepustowości min.(Qd)śr=125m3/d w układzie SBR, 2. Kierownik robót - branży konstrukcyjno - budowlanej - posiadający: , - co najmniej 5 letnie doświadczenie w robotach z zakresu konstrukcyjno - budowlanego, w tym, co najmniej 5 lat na stanowisku kierownika takich robót; 3. Kierownik robót - branży elektrycznej - posiadający: - co najmniej 5 letnie doświadczenie w robotach z zakresu instalacji elektroenergetycznych, w tym, co najmniej 5 lat na stanowisku kierownika takich robót; Wszyscy ww Kierownicy muszą posługiwać się językiem polskim lub w przypadku braku znajomości języka polskiego przez ww. Kierowników, Wykonawca zobowiązany jest na własny koszt do zapewnienia tłumacza języka polskiego w celu stałego tłumaczenia w kontaktach pomiędzy Zamawiającym, a personelem Wykonawcy. W celu potwierdzenia spełniania niniejszego warunku Wykonawcy zobowiązani są przedłożyć: - wykaz osób i podmiotów, którymi dysponuje lub będzie dysponował wykonawca i które będą uczestniczyć w wykonywaniu niniejszego zamówienia wraz z załączeniem kserokopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem, że osoby te posiadają wymagane uprawnienia, a także przynależność Właściwego Samorządu Zawodowego, jeżeli ustawy nakładają obowiązek ich posiadania. Zamawiający na podstawie złożonych dokumentów dokona oceny spełnienia warunku według formuły spełnia, nie spełnia.

 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Warunek ten będzie uznany za spełniony jeżeli wykonawca będzie znajdować się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie niniejszego zamówienia. W szczególności Wykonawca musi spełniać następujące warunki (w przypadku wspólnego ubiegania się dwóch lub więcej Wykonawców o udzielenie niniejszego zamówienia, oceniana będzie ich łączna sytuacja ekonomiczna i finansowa): a) posiadać środki finansowe w wysokości, co najmniej 1,5 mln PLN lub posiadać zdolność kredytową w wysokości, co najmniej 1,5 mln PLN. W celu potwierdzenia spełniania niniejszego warunku Wykonawcy (ten lub Ci z Wykonawców, którzy w imieniu Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie niniejszego zamówienia będą potwierdzać spełnienie tego warunku) zobowiązani są przedłożyć informację z banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, w których posiadają rachunek bankowy, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, potwierdzającą posiadanie środków finansowych w wymaganej wysokości lub opinię banku o posiadaniu przez Wykonawcę zdolności kredytowej w wymaganej wysokości. W celu przeliczenia na PLN wartości i danych finansowych podanych w innych walutach, należy zastosować średni kurs NBP z dnia publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Wspólnot Europejskich. b) posiadać (aktualne i opłacone przynajmniej na dzień składania ofert) ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia, na kwotę nie mniejszą niż 1.500.000,00 PLN. Zamawiający na podstawie złożonych przez wykonawcę dokumentów dokona oceny spełnienia warunku według formuły spełnia, nie spełnia.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

 • potwierdzenie posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, w szczególności koncesje, zezwolenia lub licencje;
 • wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz z załączeniem dowodów dotyczących najważniejszych robót, określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone;
 • wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu i urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy usług lub robót budowlanych w celu wykonania zamówienia wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami;
 • wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;
 • oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;
 • informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającą wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia;
 • opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia.

Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełnienia warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 pkt 4 ustawy, na zasoby innych podmiotów przedkłada następujące dokumenty dotyczące podmiotów, zasobami których będzie dysponował wykonawca:

 • informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową innego podmiotu, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia;
 • opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że inny podmiot jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia;

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
 • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na zasoby innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

 • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.godzieszewielkie.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy Godziesze Wielkie, ul. 11 Listopada 10, 62-872 Godziesze Małe, pokój nr 12.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 21.06.2013 godzina 09:00, miejsce: Urząd Gminy Godziesze Wielkie, ul. 11 Listopada 10, 62-872 Godziesze Małe, pokój nr 5 - sekretariat.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Złożony został wniosek do Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach naboru w 2013 roku..

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

Dokumenty do pobrania:

1. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Publicznego z załącznikami

2. Opis techniczny do wielobranżowego projektu budowlano-wykonawczego

3. Projekt zagospodarowania terenu

      plik do pobrania

4. Projekt architektoniczno-budowlany

   a) Branża budowlana

      plik do pobrania

   b) Branża instalacyjna

      plik do pobrania

  c) Branża elektryczna

      plik do pobrania

5. Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót - sieci i instalacje elektryczne ST-04

6. Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót - wewnętrzne instalacje wod-kan w budynku wielofunkcyjnym ST-02

7. Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót - podziemne zbiornika oczyszczalni ścieków ST-01

8. Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót - roboty montażowe przyłącza wodociągowego oraz sieci międzyobiektowych z tworzyw sztucznych ST-03

9. Przedmiar robót z tabelą elementów scalonych - roboty instalacyjne i technologiczne

10. Przedmiar robót z tabelą elementów scalonych - roboty elektryczne i AKPiA

11. Przedmiar robót z tabelą elementów scalonych - roboty budowlane

12. Dokumentacja Geotechniczna

13. Raport oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko

14. Pozwolenie na budowę

15. Pozwolenie wodnoprawne

Lista wiadomości