Ogłoszenie o przetargach

01.07.2013r - Ogłoszenie dot. zapytania ofertowego na realizację usługi szkoleniowej dla uczestników projektu systemowego Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Godzieszach Wielkich pn: "Krok w

                                                              

 

                                                                           Godziesze Wielkie, dnia 01.07.2013r.

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

dot. zamówienia poniżej 14.000 Euro na realizację usługi szkoleniowej dla uczestników projektu systemowego Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Godzieszach pn.: „KROK W PRZÓD" realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki , Priorytet VII Poddziałanie 7.1.1. 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Godzieszach Wielkich ogłasza zapytanie ofertowe na przeprowadzenie

1.                  Warsztatów Aktywnego Poszukiwania Pracy (zajęcia indywidualne i grupowe z doradcą zawodowym oraz psychologiem) - miejsce przeprowadzenia warsztatów: Godziesze Wielkie

2.                  kurs obsługi kasy fiskalnej - miejsce przeprowadzenia kursu: Godziesze Wielkie

3.                  kurs obsługi komputera i Internetu - miejsce przeprowadzenia kursu: Godziesze Wielkie

4.                  kurs prawo jazdy kat. C - miejsce przeprowadzenia kursu: Kalisz

5.                  kurs prawa jazdy na wózki widłowe wraz z wymianą butli gazowej - miejsce przeprowadzenia kursu: Kalisz

6.                  kurs florystyka i bukieciarstwo - miejsce przeprowadzenia kursu: Kalisz

7.                  kurs gastronomiczny - miejsce przeprowadzenia kursu: Kalisz

8.                  kurs księgowości kadrowo-płacowy - miejsce przeprowadzenia kursu: Kalisz

w ramach projektu pn.: „ KROK W PRZÓD".

Zamawiający:

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Godzieszach Wielkich,

ul. 11 listopada 10, 62-872 Godziesze Wielkie

Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie:

1.  Warsztatów Aktywnego Poszukiwania Pracy - warsztaty z doradcą zawodowym oraz psychologiem dla 6 osób bezrobotnych oraz 1 osoby nieaktywnej zawodowo -  uczestników projektu - 54 godziny

- oraz kursów:

2. kurs obsługi komputera i Internetu -  dla 7 uczestników projektu (60 godzin),

3. kurs obsługi kasy fiskalnej  -  dla 3 uczestników projektu (10 godzin),

4. kurs prawo jazdy kat. C (zajęcia teoretyczne i praktyczne) - dla 1 uczestnika projektu,

5. kurs prawa jazdy na wózki widłowe wraz z wymiana butli gazowej - dla 1 uczestnika projektu,

6. kurs gastronomiczny - dla 1 uczestnika projektu ( 140 godzin),

7. kurs  florystyka i bukieciarstwo - dla 4 uczestników projektu (70 godzin),

8. kurs  księgowości (kadrowo-płacowy)- dla 1 uczestnika projektu (60 godzin).

Harmonogram realizacji warsztatów i kursów sporządzi Wykonawca w porozumieniu z Zamawiającym.

Warsztaty Aktywnego Poszukiwania Pracy mają obejmować pomoc w przygotowaniu do rozmowy kwalifikacyjnej, przygotowaniu dokumentów aplikacyjnych, wyszukiwaniu odpowiednich ofert pracy. Celem zajęć jest wzmocnienie samooceny uczestników projektu poprzez odkrycie w nich mocnych stron i atutów ważnych do powrotu/wejścia na rynek pracy.

Zamawiający zastrzega, aby Realizator - wykonawca przeprowadził Warsztaty Aktywnego Poszukiwania Pracy, kurs kasy fiskalnej oraz kurs komputerowy na terenie gminy Godziesze Wielkie, w ramach zamówienia Wykonawca zapewnia salę z wyposażeniem i usługę cateringową.  

Zamawiający dopuszcza zlecenie podwykonawstwa przez Wykonawcę.

Termin realizacji zamówienia:

Od dnia podpisania umowy do 31.12. 2013r.

  Wykonawca składając ofertę, jest zobowiązany dołączyć do niej następujące dokumenty:

1.    Formularz cenowy (załącznik nr 1)

2.    Oświadczenie Wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu na podstawie  art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych(załącznik nr 2)

3.    Oświadczenie o tym, że wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych. (załącznik nr 3)

4.    Oświadczenie Wykonawcy o przynależności do grupy kapitałowej (załącznik nr 4)

5.    Doświadczenie - Zamawiający żąda aby Wykonawca udokumentował przeprowadzenie przynajmniej 2 szkoleń podobnych do przedmiotu zamówienia - potwierdzone referencjami.

6.    Wzór umowy - zaparafowany na każdej stronie.

Oferta będzie oceniana według następujących kryteriów:

- cena, ilość godzin składających się na przeprowadzenie kursów - 100%,

                     Cn    

wg wzoru:     Cb    x 100                             gdzie:    Cn- oferta z najniższą ceną

                                                                          Cb - cena badanej oferty                              

                                                                          100 - waga kryterium

 

Zamawiający podpisze umowę z oferentem, który zdobędzie 100,00 punktów.

Zamawiający dopuszcza możliwość przekazania informacji o wyborze najkorzystniejszych za pośrednictwem poczty, faxu lub telefonicznie

Termin i miejsce składania formularzy cenowych (ofert):

Oferty proszę składać do 08.07.2013r., do godziny 12.00, w siedzibie lidera projektu : Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Godzieszach Wielkich ul. 11 Listopada 10,

62-872 Godziesze Małe, w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Oferta na przeprowadzenie Warsztatów Aktywnego Poszukiwania Pracy oraz kursów w ramach projektu „Krok w przód".

 

Gminny Ośrodek Pomocy

Społecznej w Godzieszach Wielkich

ul. 11 listopada 10, 62-872 Godziesze Wielkie

tel. 0-62 76 11 478

gopsgodziesze@vp.pl

fax:0627611478

 

Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

Zamawiający przewiduje podpisanie umowy na wykonanie przedmiotu zamówienia z wykonawcą, który przedstawi najkorzystniejszą cenę, ofertę godzinową oraz doświadczenie w realizacji podobnych działań szkoleniowych.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do odstąpienia od realizacji niniejszego zamówienia bez podania przyczyny.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do swobodnego wyboru oferty oraz odstąpienia od wyboru oferty, bez podania przyczyny i ponoszenia jakichkolwiek skutków prawnych i finansowych.

 

 

                                                               Z upoważnienia Wójta Gminy Godziesze Wielkie

                                                                                       Izabela Staniszewska

  DOKUMENTY DO POBRANIA:

1. Załącznik nr 1

2. Załącznik nr 2

3. Załącznik nr 3

4. Załącznik nr 4 

5. Projekt umowy

Lista wiadomości