Ogłoszenie o przetargach

02.07.2013r. - Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na Przebudowę dróg gminnych w nawierzchnię asfaltową na terenie Gminy Godziesze Wielkie.

Godziesze Wielkie: Przebudowa dróg w nawierzchnię asfaltową na obszarze Gminy Godziesze Wielkie.

Numer ogłoszenia: 130541 - 2013; data zamieszczenia: 02.07.2013
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Godziesze Wielkie , ul. 11 Listopada 10, 62-872 Godziesze Wielkie, woj. wielkopolskie, tel. 062 7611089, faks 062 7611053.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.godzieszewielkie.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Przebudowa dróg w nawierzchnię asfaltową na obszarze Gminy Godziesze Wielkie..

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiot zamówienia obejmuje następujące zadania: 1. ZADANIE 1. Przebudowa drogi nr 4632 P w miejscowości Nowa Kakawa, na długości 350 mb. szerokość 4 m., polegająca na wykonaniu robót budowlanych obejmujących: przepust pod drogą, wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego, wykonanie nawierzchni z mieszanek mineralno - asfaltowych, formowanie poboczy z kruszywa łamanego., oznakowanie pionowe zgodnie z przedmiarem robót. 2. ZADANIE 2. Przebudowa nawierzchni drogi nr 4631 P w m. Zajączki Bankowe, na długości 490 mb. szer. 4,00 m, polegająca na wykonaniu robót budowlanych obejmujących: wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie, wykonanie nawierzchni z mieszanek mineralno - asfaltowych, wykonanie poboczy zgodnie z przedmiarem robót. 3. ZADANIE 3. Przebudowa nawierzchni drogi gminnej w m. Żydów ul. Polna działka nr 11, na odcinku 476,7 mb. szer. 3,50 m. polegająca na wykonaniu robót budowlanych obejmujących: wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie, wykonanie nawierzchni z mieszanek mineralno - asfaltowych, wykonanie poboczy - zgodnie z przedmiarem robót. 4. ZADANIE 4. Przebudowa nawierzchni drogi gminnej w m. Zadowice działki nr 346/2, 347/3, 356, 384/1, 384/3, na odcinku 288,10 mb. szer. 4,0 m., polegająca na wykonaniu robót budowlanych obejmujących wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie, wykonanie nawierzchni z mieszanek mineralno - asfaltowych, wykonanie poboczy - zgodnie z przedmiarem robót stanowiącym załącznik do SWIZ. 5. ZADANIE 5. Przebudowa nawierzchni drogi gminnej w m. Zajączki Bankowe dz. nr 203, na odcinku 150 mb. szer. 3,0 m., polegająca na wykonaniu robót budowlanych obejmujących wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie, wykonanie nawierzchni z mieszanek mineralno - asfaltowych, wykonanie poboczy zgodnie z przedmiarem robót. 6. ZADANIE 6. Przebudowa nawierzchni drogi gminnej w m. Wola Droszewska dz. nr 329, na odcinku 340,7 mb. szer. 3,0 m., polegająca na wykonaniu robót budowlanych obejmujących wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie, wykonanie nawierzchni z mieszanek mineralno - asfaltowych, wykonanie poboczy zgodnie z przedmiarem robót. 7. ZADANIE 7. Przebudowa nawierzchni drogi gminnej w m. Wola Droszewska dz. nr 574, na odcinku 237 mb. szer. 3,5 m, polegająca na wykonaniu robót budowlanych obejmujących wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie, wykonanie nawierzchni z mieszanek mineralno - asfaltowych, wykonanie poboczy zgodnie z przedmiarem robót. 8. ZADANIE 8. Przebudowa nawierzchni drogi gminnej w m. Stara Kakawa dz. nr 124, 146/2, 112 na odcinku 100 mb., szer. 3,50 m., polegająca na wykonaniu robót budowlanych obejmujących wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie, wykonanie nawierzchni z mieszanek mineralno - asfaltowych, wykonanie poboczy, umocnienie dna rowu wraz z wykonaniem przepustu zgodnie z przedmiarem robót. 9. ZADANIE 9. Przebudowa nawierzchni drogi gminnej w m. Stobno Siódme nr 675946 P na odcinku 137,70 mb. szer. 3,0 m., polegająca na wykonaniu robót budowlanych obejmujących wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie, wykonanie nawierzchni z mieszanek mineralno - asfaltowych, wykonanie poboczy, umocnienie dna rowu wraz z wykonaniem przepustu zgodnie z przedmiarem robót. 10. ZADANIE 10. Przebudowa nawierzchni drogi gminnej w m Bałdoń nr 675909 P, na odcinku 110 m. szer. 3,50 m. polegająca na wykonaniu robót budowlanych obejmujących wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie, wykonanie nawierzchni z mieszanek mineralno - asfaltowych, wykonanie poboczy, umocnienie dna rowu wraz z wykonaniem przepustu zgodnie z przedmiarem robót. Szczegółowy opis robót zawierają: Projekty budowlane, Przedmiary robót, Szczegółowe Specyfikacje Techniczne na przebudowę nawierzchni, stanowiące odrębne załączniki do SWIZ dla poszczególnych zadań. Wykonawca w ramach przedmiotu zamówienia skalkuluje w cenie ofertowej i bez dodatkowego wynagrodzenia: 1) oznakowania i właściwego zabezpieczenia terenu budowy, 2) zapewnienia dostępu (dojścia i dojazdu) do posesji ich mieszkańcom i użytkownikom drogi podczas prowadzenia robót, 3) uporządkowania terenu budowy po zakończeniu robót, 4) odtworzenia znaków geodezyjnych (kamieni granicznych) w przypadku ich naruszenia, 5) naprawy uszkodzonych urządzeń uzbrojenia podziemnego i nadziemnego 6) naprawy ogrodzeń oraz innych uszkodzeń istniejących obiektów i elementów zagospodarowania terenu spowodowanych prowadzonymi robotami budowalnymi, 7) innych prac, których wykonanie będzie niezbędne dla prawidłowej realizacji i funkcjonowania przedmiotu zamówienia. Wskazane jest dokonanie wizji lokalnej w miejscu budowy celem sprawdzenia i uzyskania wszelkich dodatkowych informacji koniecznych do prawidłowej wyceny robót. Wymagania dotyczące wykonania przedmiotu zamówienia: 1). Zamawiający wymaga, aby Wykonawca ubiegający się o zamówienie udzielił: a) co najmniej 36 miesięcznej gwarancji na wykonane roboty budowlane; b) 30 - dniowego terminu do płatności faktur, licząc od dnia dostarczenia Zamawiającemu prawidłowo sporządzonej faktury za wykonany i protokolarnie odebrany przedmiot umowy. 2). Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych, na poszczególne zadania odrębnie. 3). Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych. 4). Zamawiający nie przewiduje robot dodatkowych. 5). Zamawiający przewiduje roboty uzupełniające.

II.1.5) przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających:

 • Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających
 • Zamawiający przewiduje możliwość udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 7 ustawy do wysokości 20% wartości zamówienia podstawowego w zakresie wykonania przebudowy dróg.

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.31.40-2.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 10.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.


II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 30.09.2013.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Warunek ten będzie uznany za spełniony, jeżeli Wykonawca oświadczy, że posiada uprawnienia do wykonywania działalności lub czynności w zakresie przedmiotu niniejszego zamówienia i na potwierdzenie spełniania tego warunku dołączy do oferty aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, z których wynikać będzie, że wykonawca jest uprawniony do wykonywania działalności i czynności w zakresie odpowiadającym przedmiotowi zamówienia;

 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Warunek ten będzie uznany za spełniony, jeżeli wykonawca oświadczy, że posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz na potwierdzenie spełniania tego warunku dołączy do oferty stosowne dokumenty, w których wykaże, że: a) w okresie ostatnich pięciu lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, wykonał należycie co najmniej jedną robotę budowlaną - drogową odpowiadającą swoim rodzajem przedmiotowi zamówienia.

 • III.3.3) Potencjał techniczny

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Warunek ten będzie uznany za spełniony, jeżeli wykonawca oświadczy, że dysponuje potencjałem technicznym oraz na potwierdzenie spełniania tego warunku dołączy do oferty stosowne dokumenty, w których wykaże, że: a) dysponuje niezbędnym sprzętem, w celu realizacji zamówienia wraz z informacją o podstawie dysponowania tymi zasobami - układarka do asfaltu, walec, równiarka , masa asfaltowa

 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Warunek ten będzie uznany za spełniony, jeżeli wykonawca oświadczy, że dysponuje osobami zdolnymi do wykonania zamówienia oraz na potwierdzenie spełniania tego warunku dołączy do oferty stosowne dokumenty, w których wykaże, że: b) dysponuje osobami zdolnymi do wykonania zamówienia: - 1 osoba- kierownik budowy musi posiadać uprawnienia do prowadzenia robót w zakresie drogowych obiektów budowlanych oraz należeć do właściwej Izby Samorządu Zawodowego

 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Warunek ten będzie uznany za spełniony, jeżeli wykonawca oświadczy, że znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie przedmiotu zamówienia oraz na potwierdzenie spełniania tego warunku dołączy do oferty : a) opłaconą polisę, a w przypadku jej braku , inny dokument potwierdzający ,że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia o wartości nie mniejszej niż wartość złożonej oferty.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

 • potwierdzenie posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, w szczególności koncesje, zezwolenia lub licencje;
 • wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz z załączeniem dowodów dotyczących najważniejszych robót, określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone;
 • wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu i urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy usług lub robót budowlanych w celu wykonania zamówienia wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami;
 • oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;
 • opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia.

Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełnienia warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 pkt 4 ustawy, na zasoby innych podmiotów przedkłada następujące dokumenty dotyczące podmiotów, zasobami których będzie dysponował wykonawca:

 • opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że inny podmiot jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia;

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
 • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

 • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

Referencje, protokoły odbioru końcowego potwierdzające, że roboty te zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.godzieszewielkie.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy w Godzieszach Wielkich ul. 11 Listopada 10 , 62-872 Godziesze Małe pok. nr. 12.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 17.07.2013 godzina 09:00, miejsce: Urząd Gminy w Godzieszach Wielkich ul. 11 Listopada 10 62-872 Godziesze Małe,.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

CZĘŚĆ Nr: 1 NAZWA: ZADANIE 1. Przebudowa drogi nr 4632 P w miejscowości Nowa Kakawa.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Przebudowa drogi nr 4632 P w miejscowości Nowa Kakawa, na długości 350 mb. szerokość 4 m., polegająca na wykonaniu robót budowlanych obejmujących: przepust pod drogą, wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego, wykonanie nawierzchni z mieszanek mineralno - asfaltowych, formowanie poboczy z kruszywa łamanego., oznakowanie pionowe zgodnie z przedmiarem robót..

 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.31.40-2.

 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 30.09.2013.
 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.


CZĘŚĆ Nr: 2 NAZWA: ZADANIE 2. Przebudowa nawierzchni drogi nr 4631 P w m. Zajączki Bankowe.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Przebudowa nawierzchni drogi nr 4631 P w m. Zajączki Bankowe, na długości 490 mb. szer. 4,00 m, polegająca na wykonaniu robót budowlanych obejmujących: wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie, wykonanie nawierzchni z mieszanek mineralno - asfaltowych, wykonanie poboczy zgodnie z przedmiarem robót..

 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.31.40-2.

 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 30.09.2013.
 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.


CZĘŚĆ Nr: 3 NAZWA: ZADANIE 3. Przebudowa nawierzchni drogi gminnej w m. Żydów ul. Polna.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Przebudowa nawierzchni drogi gminnej w m. Żydów ul. Polna działka nr 11, na odcinku 476,7 mb. szer. 3,50 m. polegająca na wykonaniu robót budowlanych obejmujących: wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie, wykonanie nawierzchni z mieszanek mineralno - asfaltowych, wykonanie poboczy - zgodnie z przedmiarem robót..

 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.31.40-2.

 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 30.09.2013.
 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.


CZĘŚĆ Nr: 4 NAZWA: ZADANIE 4. Przebudowa nawierzchni drogi gminnej w m. Zadowice.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Przebudowa nawierzchni drogi gminnej w m. Zadowice działki nr 346/2, 347/3, 356, 384/1, 384/3, na odcinku 288,10 mb. szer. 4,0 m., polegająca na wykonaniu robót budowlanych obejmujących wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie, wykonanie nawierzchni z mieszanek mineralno - asfaltowych, wykonanie poboczy - zgodnie z przedmiarem robót stanowiącym załącznik do SWIZ..

 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.31.40-2.

 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 30.09.2013.
 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.


CZĘŚĆ Nr: 5 NAZWA: ZADANIE 5. Przebudowa nawierzchni drogi gminnej w m. Zajączki Bankowe.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Przebudowa nawierzchni drogi gminnej w m. Zajączki Bankowe dz. nr 203, na odcinku 150 mb. szer. 3,0 m., polegająca na wykonaniu robót budowlanych obejmujących wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie, wykonanie nawierzchni z mieszanek mineralno - asfaltowych, wykonanie poboczy zgodnie z przedmiarem robót..

 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.31.40-2.

 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 30.09.2013.
 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.


CZĘŚĆ Nr: 6 NAZWA: ZADANIE 6. Przebudowa nawierzchni drogi gminnej w m. Wola Droszewska.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Przebudowa nawierzchni drogi gminnej w m. Wola Droszewska dz. nr 329, na odcinku 340,7 mb. szer. 3,0 m., polegająca na wykonaniu robót budowlanych obejmujących wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie, wykonanie nawierzchni z mieszanek mineralno - asfaltowych, wykonanie poboczy zgodnie z przedmiarem robót..

 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.31.40-2.

 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 30.09.2013.
 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.


CZĘŚĆ Nr: 7 NAZWA: ZADANIE 7. Przebudowa nawierzchni drogi gminnej w m. Wola Droszewska.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Przebudowa nawierzchni drogi gminnej w m. Wola Droszewska dz. nr 574, na odcinku 237 mb. szer. 3,5 m, polegająca na wykonaniu robót budowlanych obejmujących wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie, wykonanie nawierzchni z mieszanek mineralno - asfaltowych, wykonanie poboczy zgodnie z przedmiarem robót..

 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.31.40-2.

 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 30.09.2013.
 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.


CZĘŚĆ Nr: 8 NAZWA: ZADANIE 8. Przebudowa nawierzchni drogi gminnej w m. Stara Kakawa.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Przebudowa nawierzchni drogi gminnej w m. Stara Kakawa dz. nr 124, 146/2, 112 na odcinku 100 mb., szer. 3,50 m., polegająca na wykonaniu robót budowlanych obejmujących wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie, wykonanie nawierzchni z mieszanek mineralno - asfaltowych, wykonanie poboczy, umocnienie dna rowu wraz z wykonaniem przepustu zgodnie z przedmiarem robót..

 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.31.40-2.

 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 30.09.2013.
 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.


CZĘŚĆ Nr: 9 NAZWA: ZADANIE 9. Przebudowa nawierzchni drogi gminnej w m. Stobno Siódme.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Przebudowa nawierzchni drogi gminnej w m. Stobno Siódme nr 675946 P na odcinku 137,70 mb. szer. 3,0 m., polegająca na wykonaniu robót budowlanych obejmujących wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie, wykonanie nawierzchni z mieszanek mineralno - asfaltowych, wykonanie poboczy, umocnienie dna rowu wraz z wykonaniem przepustu zgodnie z przedmiarem robót..

 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.31.40-2.

 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 30.09.2013.
 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.


CZĘŚĆ Nr: 10 NAZWA: ZADANIE 10. Przebudowa nawierzchni drogi gminnej w m Bałdoń.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Przebudowa nawierzchni drogi gminnej w m Bałdoń nr 675909 P, na odcinku 110 m. szer. 3,50 m. polegająca na wykonaniu robót budowlanych obejmujących wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie, wykonanie nawierzchni z mieszanek mineralno - asfaltowych, wykonanie poboczy, umocnienie dna rowu wraz z wykonaniem przepustu zgodnie z przedmiarem robót..

 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.31.40-2.

 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 30.09.2013.
 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.


DOKUMENTY DO POBRANIA:

Specyfikacja Istotnych Warynków Zamówienia z załącznikami

 

Załączniki do drogi:


1)Zadanie 1 - Nowa Kakawa

Kosztorys ofertowy       Opis techniczny            Plan orientacyjny       

Plan sytuacyjny             Przedmiary                 Przekrój normalny        

Specyfikacja  techniczna

 

2) Zadanie 2 - Zajączki Bankowe

Kosztorys ofertowy         

Przedmiary                Przekrój normalny         

 

 


3) Zadanie 3 - Żydów

Kosztorys ofertowy       Opis techniczny             Plan orientacyjny           

Plan sytuacyjny             Przedmiary                  Przekrój normalny          

Specyfikacja  techniczna

   

4) Zadanie 4 - Zadowice

Kosztorys ofertowy       Opis techniczny            Plan orientacyjny  

Plan sytuacyjny             Przedmiary                  Przekrój normalny          

Specyfikacja  techniczna

 

 

5) Zadanie 5 - Zajączki Bankowe

Kosztorys ofertowy       Opis techniczny             Plan orientacyjny           

Plan sytuacyjny             Przedmiary                  Przekrój normalny          

Specyfikacja  techniczna

 


6) Zadanie 6 - Wola Droszewska

Kosztorys ofertowy       Opis techniczny            Plan orientacyjny         

Plan sytuacyjny             Przedmiary                  Przekrój normalny          

Specyfikacja  techniczna

 


7) Zadanie 7 - Wola Droszewska

 

Kosztorys ofertowy       Opis techniczny             Plan orientacyjny           

Plan sytuacyjny             Przedmiary                  Przekrój normalny          

Specyfikacja  techniczna

  

8) Zadanie 8 - Stara Kakawa

Kosztorys ofertowy       Opis techniczny              Plan orientacyjny           

Plan sytuacyjny             Przedmiary                   Przekrój normalny          

Specyfikacja  techniczna

 

9) Zadanie 9 - Stobno Siódme

 

Kosztorys ofertowy       Informacjia BIOZ            Plan orientacyjny           

Przedmiary                   Przekrój normalny          

Specyfikacja  techniczna

   

10) Zadanie 10 - Bałdoń

Kosztorys ofertowy       Informacia BIOZ             Plan orientacyjny           

Przedmiary                 Przekrój normalny          

Specyfikacja  techniczna

Lista wiadomości