Ogłoszenie o przetargach

20.09.2013r. - Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na "Przebudowa drogi gminnej nr 675958 w miejscowości Wolica osiedle – etap I roboty odwodnieniowe”.

Godziesze Wielkie: Przebudowa drogi gminnej nr 675958 w miejscowości Wolica osiedle - etap I roboty odwodnieniowe.
Numer ogłoszenia: 192605 - 2013; data zamieszczenia: 20.09.2013
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Godziesze Wielkie , ul. 11 Listopada 10, 62-872 Godziesze Wielkie, woj. wielkopolskie, tel. 062 7611089, faks 062 7611053.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.godzieszewielkie.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Przebudowa drogi gminnej nr 675958 w miejscowości Wolica osiedle - etap I roboty odwodnieniowe..

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiot zamówienia obejmuje odwodnienie ulicy Projektowana I na odcinku od drogi powiatowej do łącznika nr 1, łącznika nr 1 i Projektowanej II od łącznika nr 1 do drogi powiatowej. Zakres tych robót jest częścią dokumentacji drogowej obejmującej część drogową wraz z odwodnieniem ulicy Projektowanej I, II i trzech łączników Na Osiedlu Wolica w gminie Godziesze. Rozwiązania projektowe w zakresie odwodnienia 1. Ulica Projektowana I na odcinku do łącznika nr 1. Pod jezdnią ulicy Projektowana I przy drodze powiatowej przechodzi przepust średnicy 40 cm wykonany z rur PCV. Przepust jest w dobrym stanie technicznym. Projektowane są do wykonania jedynie dwie ścianki czołowe prefabrykowane wlotowa i wylotowa dla rur średnicy 40 cm. W obrębie wylotu z przepustu do wykonania są roboty związane z pogłębieniem rowu i umocnieniem go na wylotach płytami betonowymi 50x50x7, oraz z wykonaniem przykanalika średnicy 40 cm z rur PCV długości 8,0 m i zamontowanie wpustu ulicznego średnicy 40 cm. Do wpustu i dalej przykanalikiem do rowu spływać będą wody z korytek ściekowych ustawionych po południowej stronie ulicy Projektowana I. Korytka przylegać będą do krawężników 15x30. Zarówno krawężniki jak i korytka ściekowe osadzone będą na ławie z betonu C 12/15 z oporem. Na dalszym odcinku niweleta jezdni skierowana jest w stronę łącznika nr 1 i tam zostaną skierowane wody z korytek ściekowych do istniejącego rowu w łączniku. Istniejącą nawierzchnię z kamienia należy tak przeprofilować do jednostronnego spadku poprzecznego, aby wody opadowe spływały do korytek ściekowych. 2. Ulica Projektowana II na odcinku do łącznika nr 1 Pod ulicą Projektowaną II w obrębie skrzyżowania z drogą powiatową przebiega przepust betonowy z rur o średnicy 30 cm. Projektowana jest wymiana tych rur na rury PCV karbowane średnicy 40 cm. Na wlocie i wylocie przepustu osadzone będą prefabrykowane ścianki czołowe. Do rowu, który zostanie na wylocie przepustu odmulony włączony zostanie przykanalik z rur PCV średnicy 40 cm. Przykanalik będzie łączył rów ze studnią rewizyjną pobudowaną na końcu rowu odwadniającego ulicę Projektowana II. Na długości 47 m przed studnią rów po stronie południowej ulicy Projektowana II umocniony będzie prefabrykowanymi korytkami ściekowymi zbrojonymi 68X74 cm. Wody z korytek wpadać będą do studni rewizyjnej przez wykonany w studni otwór. Rów na dalszym odcinku do łącznika nr 1 umocniony będzie płytami betonowymi 35x35x5 wbudowanymi na ławie z betonu C 8/10 grubości 10 cm. Pod projektowanymi zjazdami po południowej stronie należy założyć rury z PCV średnicy 40 cm z prefabrykowanymi ściankami czołowymi wlotowymi i wylotowymi a nawierzchnię w tym etapie robót należy pozostawić gruntową. Pod jezdnią ulicy Projektowana II na przedłużeniu istniejącego kanału z rur PCV w Łącznika nr 1 należy ułożyć rury karbowane PCV średnicy 40 cm z prefabrykowanym wylotem do rowu. Rów na tym odcinku będzie umocniony płytami betonowymi 35x35x5 wbudowanymi na ławie z betonu C 8/10 grubości 10 cm. Istniejący rów odwadniający po północnej stronie należy na tym etapie robót pozostawić. Ulicę należy przeprofilować z nadaniem wyraźnego spadku (ok.3%) w stronę rowu po południowej stronie. 3. Łącznik nr 1 Na tym etapie robót na Łączniku nr 1 należy odmulić istniejący rów i zamontować prefabrykowaną ściankę czołową wlotową do istniejącego kanału średnicy 40 cm. Na połączeniu istniejącego kanału z projektowanym przepustem pod ulicą Projektowaną II, który stanowi przedłużenie tego kanału - należy pobudować studzienkę deszczową średnicy 40 cm z wpustem ulicznym z bezpośrednim połączeniem do istniejącego kanału deszczowego. 4. Dostosowanie istniejącej podbudowy do wysokości ustawionych ścieków korytkowych. Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża z mieszanki kamiennej 0/31,5 celem dostosowania wysokościowego do korytek ściekowych - kategoria gruntu: I-IV. Przemieszczanie kamienia z miejsc zawyżonych w stosunku do ścieku do miejsc zaniżonych. Szczegółowy opis robót zawierają: Projekt budowlany, Przekroje, Przedmiar robót, Szczegółowe Specyfikacje Techniczne stanowiące odrębne załączniki do SWIZ..

II.1.5) przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających:

 • Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających
 • Zamawiający przewiduje zgodnie z art. 67 ust. 1 pkt.3 ustawy Pzp udzielenia zamówień uzupełniających do wysokości 20 % zamówienia podstawowego.

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.24.52-5.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.


II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 12.11.2013.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Warunek ten będzie uznany za spełniony, jeżeli Wykonawca oświadczy, że posiada uprawnienia do wykonywania działalności lub czynności w zakresie przedmiotu niniejszego zamówienia i na potwierdzenie spełniania tego warunku dołączy do oferty aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, z których wynikać będzie, że wykonawca jest uprawniony do wykonywania działalności i czynności w zakresie odpowiadającym przedmiotowi zamówienia;Zamawiający na podstawie złożonych przez Wykonawcę dokumentów dokona oceny spełniania warunków według formuły spełnia - nie spełnia.

 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Warunek ten będzie uznany za spełniony, jeżeli wykonawca oświadczy, że posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie na potwierdzenie spełniania tego warunku dołączy do oferty stosowne dokumenty, w których wykaże, że w okresie ostatnich pięciu lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, wykonał należycie co najmniej jedną robotę budowlaną - drogową odpowiadającą swoim rodzajem przedmiotowi zamówienia. Zamawiający na podstawie złożonych przez Wykonawcę dokumentów dokona oceny spełniania warunków według formuły spełnia - nie spełnia.

 • III.3.3) Potencjał techniczny

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Warunek ten będzie uznany za spełniony, jeżeli wykonawca oświadczy, że dysponuje potencjałem technicznym na potwierdzenie spełniania tego warunku dołączy do oferty stosowne dokumenty, w których wykaże, że dysponuje osobami zdolnymi do wykonania zamówienia dysponuje niezbędnym sprzętem, w celu realizacji zamówienia wraz z informacją o podstawie dysponowania tymi zasobami. Zamawiający na podstawie złożonych przez Wykonawcę dokumentów dokona oceny spełniania warunków według formuły spełnia - nie spełnia.

 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Warunek ten będzie uznany za spełniony, jeżeli wykonawca oświadczy, że dysponuje osobę zdolną do wykonania zamówienia oraz na potwierdzenie spełniania tego warunku dołączy do oferty stosowne dokumenty, w których wykaże, że dysponuje osobę zdolną do wykonania zamówienia - kierownik budowy musi posiadać uprawnienia do prowadzenia robót w zakresie drogowych obiektów budowlanych oraz należeć do właściwej Izby Samorządu Zawodowego. Zamawiający na podstawie złożonych przez Wykonawcę dokumentów dokona oceny spełniania warunków według formuły spełnia - nie spełnia.

 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Warunek ten będzie uznany za spełniony, jeżeli wykonawca oświadczy, że znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie przedmiotu zamówienia oraz na potwierdzenie spełniania tego warunku dołączy do oferty opłaconą polisy, a w przypadku jej braku innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na wartość nie mniejszej niż wartość złożonej oferty.Zamawiający na podstawie złożonych przez Wykonawcę dokumentów dokona oceny spełniania warunków według formuły spełnia - nie spełnia.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

 • potwierdzenie posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, w szczególności koncesje, zezwolenia lub licencje;
 • wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz z załączeniem dowodów dotyczących najważniejszych robót, określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone;
 • wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu i urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy usług lub robót budowlanych w celu wykonania zamówienia wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami;
 • wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;
 • oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;
 • opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia.

Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełnienia warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 pkt 4 ustawy, na zasoby innych podmiotów przedkłada następujące dokumenty dotyczące podmiotów, zasobami których będzie dysponował wykonawca:

 • opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że inny podmiot jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia;

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
 • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na zasoby innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

 • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.godzieszewielkie.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy w Godzieszach Wielkich Godziesze Wielkie, ul. 11 listopada 10 62-872 Godziesze Małe pokój nr 12..

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 07.10.2013 godzina 09:00, miejsce: Urząd Gminy w Godzieszach Wielkich Godziesze Wielkie, ul. 11 listopada 10 62-872 Godziesze Małe pokój nr 5..

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA WRAZ Z ZAŁĄCZNIKAMI.

PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY

KOSZTORYS OFERTOWY

PRZEDMIAR ROBÓT

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJE TECHNICZNE 1

SST 2

SST 3

SST 4

SST 5

SST 6

PRZEKRÓJ KONSTRUKCYJNY A

PRZEKRÓJ KONSTRUKCYJNY B

PRZEKRÓJ KONSTRUKCYJNY C

PRZEKRÓJ KONSTRUKCYJNY D

PRZEKRÓJ PODŁUŻNY I

PRZEKRÓJ PODŁUŻNY II

PRZEKRÓJ PODŁUŻNY ŁĄCZNIKA

P SZCZEGÓŁOWY KONSTRUKCYJNY A

P SZCZEGÓŁOWY KONSTRUKCYJNY D

P SZCZEGÓŁOWY KONSTRUKCYJNY E

Lista wiadomości