Ogłoszenie o przetargach

25.10.2013r. - Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na"Zimowe utrzymanie dróg gminnych na terenie gminy Godziesze Wielkie w sezonie 2013/2014"

Godziesze Wielkie: Zimowe utrzymanie dróg gminnych na terenie gminy Godziesze Wielkie w sezonie 2013/2014
Numer ogłoszenia: 224579 - 2013; data zamieszczenia: 25.10.2013
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Godziesze Wielkie , ul. 11 Listopada 10, 62-872 Godziesze Wielkie, woj. wielkopolskie, tel. 062 7611089, faks 062 7611053.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.godzieszewielkie.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Zimowe utrzymanie dróg gminnych na terenie gminy Godziesze Wielkie w sezonie 2013/2014.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Zamówienie dzieli się na 6 nieróżniących się kategorią wykonywanych usług, a jedynie rejonem realizacji. Przedmiotem zamówienia jest wykonywanie w poszczególnych rejonach Gminy Godziesze Wielkie, z których każdy jest niezależną częścią zamówienia, usług transportowo - sprzętowych w zakresie zimowego utrzymania dróg gminnych na terenie gminy Godziesze Wielkie w sezonie 2013/2014, polegających na ich odśnieżaniu na całej szerokości w celu utrzymania przejezdności i usuwania gołoledzi poprzez posypywanie nawierzchni dróg mieszanką piaskową - solną w miejscach ich występowania. Wykonawca zapewnia, przygotowuje i utrzymuje niezbędny zapas mieszanki piaskowo - solnej we własnym zakresie. Orientacyjna ilość km w poszczególnych rejonach przedstawiona została poniżej. Kod opisujący przedmiot zamówienia zgodnie z CPV: 90620000-9, 90630000-2. Zadanie 1 - Rejon I Nazwa: Wykonywanie usług transportowo - sprzętowych w zakresie zimowego utrzymania dróg gminnych na terenie miejscowości: Wolica, Żydów, Borek. Opis: odśnieżanie i usuwanie śliskości zimowej na terenie w/w miejscowości: Rejon obejmuje drogi gminne o łącznej długości 13,000 km. - orientacyjna ilość kilometrów do pługowania w sezonie wynosi 130 km, - orientacyjna ilość kilometrów do posypywania w sezonie wynosi 8 km. Zadanie 2 - Rejon II Nazwa: Wykonywanie usług transportowo - sprzętowych w zakresie zimowego utrzymania dróg gminnych na terenie miejscowości: Stobno Wieś, Bałdoń, Saczyn od strony Bałdonia do drogi powiatowej, Stobno Siódme, Józefów, Sobocin. Opis: odśnieżanie i usuwanie śliskości zimowej na terenie w/w miejscowości Rejon obejmuje drogi gminne o łącznej długości 22 km. - orientacyjna ilość kilometrów do pługowania w sezonie wynosi 220 km, - orientacyjna ilość kilometrów do posypywania w sezonie wynosi 9 km. Zadanie 3 - Rejon III Nazwa: Wykonywanie usług transportowo - sprzętowych w zakresie zimowego utrzymania dróg gminnych na terenie miejscowości: Takomyśle, Saczyn, Zajączki Bankowe, Skrzatki, Godzieszki, Końska Wieś. Opis: odśnieżanie i usuwanie śliskości zimowej na terenie w/w miejscowości Rejon obejmuje drogi gminne o łącznej długości 21 km. - orientacyjna ilość kilometrów do pługowania w sezonie wynosi 210 km, - orientacyjna ilość kilometrów do posypywania w sezonie wynosi 9 km. Zadanie 4 - Rejon IV Nazwa: Wykonywanie usług transportowo - sprzętowych w zakresie zimowego utrzymania dróg gminnych na terenie miejscowości: Godziesze Wielkie, Godziesze Małe ul. Zadowicka. Opis: odśnieżanie i usuwanie śliskości zimowej na terenie w/w miejscowości. Rejon obejmuje drogi gminne o łącznej długości 6,6 km. - orientacyjna ilość kilometrów do pługowania w sezonie wynosi 66 km, - orientacyjna ilość kilometrów do posypywania w sezonie wynosi 16 km. Zadanie 5 - Rejon V Nazwa: Wykonywanie usług transportowo - sprzętowych w zakresie zimowego utrzymania dróg gminnych na terenie miejscowości: Godziesze Małe (przyległe ulice do ul. Ostrowskiej), Kąpie, Zadowice, Wola Droszewska. Opis: odśnieżanie i usuwanie śliskości zimowej na terenie w/w miejscowości. Rejon obejmuje drogi gminne o łącznej długości 16 km do odśnieżania. - orientacyjna ilość kilometrów do pługowania w sezonie wynosi 160 km, - orientacyjna ilość kilometrów do posypywania w sezonie wynosi 6 km. Zadanie 6 - Rejon VI Nazwa: Wykonywanie usług transportowo - sprzętowych w zakresie zimowego utrzymania dróg gminnych na terenie miejscowości, Biała, Nowa Kakawa, Kolonia Kakawa, Stara Kakawa, Rafałów, Krzemionka. Opis: odśnieżanie i usuwanie śliskości zimowej na terenie w/w miejscowości. Rejon obejmuje drogi gminne o łącznej długości 24 km. - orientacyjna ilość kilometrów do pługowania w sezonie wynosi 240 km, - orientacyjna ilość kilometrów do posypywania w sezonie wynosi 8 km. Podane ilości roboczogodzin i km są orientacyjne i służą tylko do określenia ceny i porównania ofert celem wyboru najkorzystniejszej oferty. Zamawiający zastrzega sobie prawo regulowania natężenia prowadzonej akcji zimowego utrzymania dróg. Każdy oferent może złożyć ofertę na wybrane przez siebie zadanie lub zadania wymienione w pkt. II SIWZ..

II.1.5) przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających:

 • Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających
 • Zamawiający przewiduje zamówienia uzupełniające, stanowiące nie więcej niż 50 % wartości zamówienia podstawowego, o których mowa w art. 67 ust 1 pkt 6 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych.

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90.62.00.00-9, 90.63.00.00-2.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 6.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.


II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 15.04.2014.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III.3.3) Potencjał techniczny

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Warunek ten zostanie spełniony jeżeli Wykonawca wykaże, że dysponuje oddzielnie na każdy rejon, na który składa ofertę, sprzętem niezbędnym do odśnieżania i posypywania dróg, zgodnie z charakterystyką prac związanych z zimowym utrzymaniem dróg opisanych w pkt. II.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

 • wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu i urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy usług lub robót budowlanych w celu wykonania zamówienia wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami;
 • opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia.

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

 • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

1. Formularz oferty - wypełniony i podpisany przez wykonawcę. 2. Pełnomocnictwo do reprezentowania wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. 3. Pełnomocnictwo do reprezentowania wykonawcy, zawierające zakres czynności do których uprawnia, jeżeli ofertę podpisuje pełnomocnik. 4. Wykaz osób do kontaktów z Zamawiającym. 5. Zakres robót, który zostanie powierzony podwykonawcom (dotyczy przypadku jeżeli Wykonawca zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom). 6. Projekt umowy - zatwierdzony i zaparafowany na każdej stronie.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.godzieszewielkie.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy w Godzieszach Wielkich ul. 11 Listopada 10; 62-872 Godziesze Wielkie, pokój nr 12.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 12.11.2013 godzina 09:00, miejsce: Urząd Gminy w Godzieszach Wielkich ul. 11 Listopada 10; 62-872 Godziesze Wielkie, pokój nr 5 (sekretariat).

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

DOKUMENTY DO POBRANIA:

Spezyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia z załącznikami

Druk formularza cenowego:

1) Zadanie 1 - Rejon I

2) Zadanie 2 - Rejon II

3) Zadanie 3 - Rejon III

4) Zadanie 4 - Rejon IV

5) Zadanie 5 - Rejon V

6) Zadanie 6 - Rejon VI

Załącznik graficzny - podział na rejony

Lista wiadomości