Ogłoszenie o przetargach

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym o wartości powyżej 14 000 euro na "Zakup i dostawę na plac budowy stalowego zbiornika retencyjnego na wodę pitną o pojemności V-100 m3"

 

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym o wartości powyżej 14 000 euro na
„Zakup i dostawę na plac budowy stalowego zbiornika retencyjnego na wodę pitną o pojemności V-100 m3"

Znak sprawy: ZP/341/4/2009

1. Nazwa i adres zamawiającego:
Gmina Godziesze Wielkie,

 ul. 11 Listopada nr 10,

 62-872 Godziesze Małe

Regon:  250855162

NIP : 968 08 72 984

Adres internetowy: http://pgodzieszew.wokiss.pl/

E-mail: godziesze-wi@zgwrp.org.pl

Tel. 062/76-11-089, fax: 062/76-11-053

2. Osoby uprawnione do kontaktów:

Imię i nazwisko: Alicja Jędrasiewicz

Telefon: 062/76-11-089 w. 31, fax: 062/76-11-053

Nr lokalu: pokój nr 12

Godziny w których udziela się informacji dotyczących przetargu : 8.00 - 15.00

3. Opis przedmiotu zamówienia:
Jednokomorowy zbiornik stalowy z izolacją termiczną przeznaczony do magazynowania wody pitnej w celu uzupełnienia okresowych deficytów wody
o pojemności 100 m3. Zbiornik może być wykonany tylko z materiałów dopuszczonych do stosowania, posiadających niezbędne atesty i certyfikaty. Dokumenty te należy przekazać wraz z odbiorem Inwestorowi. Zbiornik musi spełniać wymagania stawiane przez przepisy „Prawo budowlane" i „Prawo wodne".

4. Miejsce dostawy:

Wodociąg Wolica - pompownia sieciowa,

Stobno, Gmina Godziesze Wielkie

5. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

6. Zamawiający nie dopuszcza składanie ofert wariantowych.

7. Zamawiający nie przewiduje zamówień uzupełniających.

8. Termin realizacji zamówienia:
Do dnia 30.06.2009 r. od daty podpisania umowy.

9. Informacje na temat wadium:
Wadium nie jest wymagane.

10. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie: - cena (koszt): 100%
11. Sposób uzyskania Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia:
11.1 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia  znajduje się na stronie internetowej  http://pgodzieszew.wokiss.pl/

11.2 - w siedzibie zamawiającego, nr pokoju 12


12. Miejsce i termin składania oraz otwarcia ofert:

Oferty należy składać w siedzibie zamawiającego pokój nr 5.
Termin składania ofert upływa w dniu 06 kwietnia 2009 r. o godz. 9:00.
Otwarcie ofert nastąpi w dniu 06 kwietnia 2009 r. o godz. 9:15.

13. Termin związania ofertą:
14 dni od dnia w którym upływa termin składania ofert

14. Opis warunków udziału w postępowaniu:

W postępowaniu mogą wziąć udział wykonawcy nie wykluczeni na podstawie art. 24 ust. 1 i 2, spełniający wymogi art. 22 ust. 1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych oraz spełniający warunki określone w SIWZ.

15 . Informacja o oświadczeniach i dokumentach potwierdzających spełnianie przez oferowane dostawy, usługi lub roboty budowlane wymagań określonych przez zamawiającego.

W celu potwierdzenia, że wykonawca posiada uprawnienie do wykonywania określonej działalności lub czynności oraz nie podlega wykluczeniu na podstawie art.24 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r.-Prawo zamówień publicznych, wykonawca składa następujące dokumenty:

- formularz ofertowy z wykorzystaniem wzoru - załącznik nr 1

- formularz oświadczenia - art. 17 ustawy Prawo Zamówień Publicznych - załącznik nr 2

- formularz oświadczenia - art. 22 ustawy Prawo Zamówień Publicznych - załącznik nr 3

- podpisany projekt umowy, który stanowi załącznik nr 4 do SIWZ

- aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,

- koncesja, zezwolenie lub licencja, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania koncesji, zezwolenia lub licencji na podjęcie działalności gospodarczej w zakresie objętym niniejszym zamówieniem,

- aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego albo równoważne zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego kraju pochodzenia osoby w zakresie określonym w art. 14 ust. 1 pkt. 4-9 ustawy, wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,

- zaświadczenie z właściwego urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, że uzyskał zgodę na zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności, lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji organu podatkowego, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert,

- zaświadczenie z właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert,

- dokumenty potwierdzające uprawnienie osób podpisujących ofertę, o ile nie wynikają z przepisów prawa lub innych dokumentów rejestrowych

- polisę lub inny dokument ubezpieczenia potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej,

- informację banku, w której potwierdza się wielkość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, wystawioną nie wcześniej niż 3 m-ce przed upływem terminu składania ofert.

16. Wspólny Słownik Zamówień (CPV) 44.61.15.00 -1

17. Ogłoszenie zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych

w dniu 16.03.2009 r. pod numerem  63276 - 2009

                                                                         Wójt Gminy Godziesze Wielkie

                                                                                   /-/ Józef Podłużny

Lista wiadomości