Ogłoszenie o przetargach

20.05.2014r. - Ogłoszenie o II przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż zabudowanej nieruchomości położonej w miejscowości Kakawa Kolonia.

O G Ł O S Z E N I E 

     Działając na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami ( Dz.U. z  2010r. nr 102 poz. 651 z późn. zm.) i  § 13 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości  (Dz.U. Nr 207 poz. 2108).

Wójt Gminy Godziesze Wielkie

o g ł a s z a ,

że dnia 25 czerwca 2014 roku , w budynku Urzędu Gminy w Godzieszach Wielkich
ul. 11 Listopada nr 10 ( I piętro, pokój nr 10) , odbędzie się

II publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż  nieruchomości zabudowanej  stanowiącej własność Gminy Godziesze Wielkie

o godzinie 10:00 - nieruchomość zabudowana  położona w Kakawie Kolonii

dla której Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Kaliszu prowadzi księgę wieczystą o numerze  KZ1A/00045067/2

Na działce oznaczonej numerem ewidencyjnym 55/2 o powierzchni 0,5708 ha znajduje się budynek po byłej szkole podstawowej, użytkowy jednokondygnacyjny z wysokim poddaszem użytkowym wybudowany w 1954 roku. Powierzchnia zabudowy 741 m², powierzchnia użytkowa 678 m². Obok budynku głównego jest budynek gospodarczy o powierzchni 87,15m².

W chwili obecnej Gmina Godziesze Wielkie nie posiada uchwalonego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Godziesze Wielkie.

Cena wywoławcza w/w nieruchomości  ustalona została w wysokości 270.000,00 złotych.

Osoby biorące udział w przetargu ustnym nieograniczonym powinny wpłacić wadium w wysokości nie mniejszej niż 5% ceny wywoławczej tj. 13.500,00 złotych.

Przedmiotowa  nieruchomość stanowi  mienie komunalne  Gminy   Godziesze Wielkie nie jest obciążona prawem osób trzecich i nie posiada zobowiązań.

Wadium - należy wpłacić w polskich złotych na konto 44 1020 2212 0000 5102 0315 1206. Wadium wniesione w PLN przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał, zalicza się na poczet ceny nabycia lokalu.

Wójt Gminy Godziesze Wielkie odstąpi od zawarcia umowy zbycia lokalu, a wadium ulegnie przepadkowi jeżeli osoba ustalona jako nabywca lokalu nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w miejscu i w terminie wskazanym w zawiadomieniu, o którym mowa w pkt. 21 regulaminu przetargu.

     Szczegółowych informacji o nieruchomościach można uzyskać w Urzędzie Gminy w Godzieszach Wielkich pok. Nr  12, tel. 62/76-11-089 w.31
Nieruchomość można oglądać w każdy poniedziałek od godz. 10:00 do 12:00.

                                                                            Wójt  Gminy Godziesze Wielkie

                                                                                                          mgr Józef Podłużny

Lista wiadomości