Ogłoszenie o przetargach

11.09.2014 r. - Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na "Poprawę gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Godziesze Wielkie. Etap II - Budowa kanalizacji sanitarnej dla części Wolicy i c

Godziesze Wielkie: Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Godziesze Wielkie. Etap II - Budowa kanalizacji sanitarnej dla części Wolicy i części Borku w Gminie Godziesze Wielkie
Numer ogłoszenia: 194397 - 2014; data zamieszczenia: 11.09.2014
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Godziesze Wielkie , ul. 11 Listopada 10, 62-872 Godziesze Wielkie, woj. wielkopolskie, tel. 062 7611089, faks 062 7611053.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.godzieszewielkie.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Godziesze Wielkie. Etap II - Budowa kanalizacji sanitarnej dla części Wolicy i części Borku w Gminie Godziesze Wielkie.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest budowa kanalizacji sanitarnej dla części Wolicy i części Borku w gminie Godziesze Wielkie z odprowadzeniem ścieków do kanalizacji miejskiej Kalisza - studnia włączeniowa w ul. Bizantyjskiej w Kaliszu. Sieć kanalizacyjna lokalizuje się: w pasie dróg powiatowych (w poboczach): nr 4627P Kalisz - Wolica nr 6232P Kalisz - Brzeziny (w tym oprócz kanałów- obie przepompownie) nr 4636P Borek - Wolica- Godziesze w pasie drogi gminnej Wolica - Kalisz (w tym oprócz kanałów- komora pomiarowa.) w pasie ulicy Bizantyjskiej w Kaliszu ( włączenie do kanalizacji miejskiej Kalisza i studnia poboru próbek ścieków do analizy bio - chem.) Przedsięwzięcie usytuowano na terenie Gminy Godziesze Wielkie i w części na terenie miasta Kalisz. Obiekt będzie służył dla spławiania ścieków bytowo gospodarczych od mieszkańców i zakładów usługowych części Wolicy, części Borku oraz ścieków bytowo - gospodarczych (bez ścieków technologicznych - szpitalnych) ze szpitala w Wolicy, do kanalizacji miejskiej Kalisza - studnia włączeniowa w ul. Bizantyjskiej w Kaliszu. Szczegółowy zakres robót określony jest w SIWZ oraz załącznikach do SIWZ obejmujących: dokumentację projektową, specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót, przedmiar robót..

II.1.5) przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających:

 • Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających
 • Zamawiający w trakcie wykonywania umowy ma prawo zlecić Wykonawcy wykonanie uzupełniających robót, nie przekraczających 30 % wartości zamówienia podstawowego. Roboty będące przedmiotem niniejszej umowy obejmują wszystkie prace polegające na powtórzeniu twego samego rodzaju zamówienia podstawowego, które zostało przewidziane w ogłoszeniu przetargu nieograniczonego i ujęte w ofercie Wykonawcy.

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.00.00.00-7, 45.23.00.00-8, 45.23.24.23-3.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 15.05.2015.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Wykonawca ubiegając się o zamówienie wniesie wadium w wysokości: 50 000 złotych przed upływem terminu składania ofert. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku formach: - pieniądza - art. 45 ust. 7 ustawy, tzn. przelewem na rachunek bankowy wskazany przez Zamawiającego, - poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej, z tym że poręczenie kasy musi być zawsze poręczeniem pieniężnym, - gwarancjach bankowych, - gwarancjach ubezpieczeniowych, - poręczeniach udzielonych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawyz 9 listopada 2000 r. o utworzeniu PARP (Dz. U. z 2007r. Nr 42, poz. 275 z późn. zm.).

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Warunek ten będzie uznany za spełniony jeżeli wykonawca przedstawi oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu o których mowa w art. 22 ust.1
 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Warunek zostanie spełniony jeśli Wykonawca w ciągu ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy -w tym okresie wykonał co najmniej dwie roboty budowlane polegające na budowie kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej oraz przepompowni ścieków o wartości brutto minimum 2.000.000,00 PLN każda., potwierdzone przez Zamawiających. z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz z załączeniem poświadczeń dotyczących najważniejszych robót , określających , czy roboty te zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone, wydane nie wcześniej niż na 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.
 • III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Warunek ten będzie uznany za spełniony jeżeli wykonawca przedstawi oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu o których mowa w art. 22 ust.1
 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Warunek ten zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca wskaże osobę, która będzie uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia tj. pełnić funkcję: kierownika budowy, posiadającą uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń do kierowania robotami budowlanymi, wydane na podstawie obowiązujących przepisów prawa (lub uprawnienia w zakresie sieci wodociągowych i kanalizacyjnych wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, wystarczające do realizacji przedmiotu zamówienia). Kierownik budowy musi przedstawić Zamawiającemu dokumenty potwierdzające, iż prowadził min. 2 roboty budowlane o podobnym przedmiocie zamówienia (budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej oraz przepompowni ścieków o długości min. 3,5 kilometra)
 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Warunek zostanie spełniony poprzez opłacanie polisy, lub innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z wykonywanym przedmiotem zamówienia na wartość minimum 2.000.000 zł oraz przedstawią informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościo-kredytowej potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy na wartość minimum 2.000.000 zł, wystawionej nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

 • potwierdzenie posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, w szczególności koncesje, zezwolenia lub licencje;
 • wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz z załączeniem dowodów dotyczących najważniejszych robót, określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone;
 • wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;
 • oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;
 • informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającą wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia;
 • opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia.

Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełnienia warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 pkt 4 ustawy, na zasoby innych podmiotów przedkłada następujące dokumenty dotyczące podmiotów, zasobami których będzie dysponował wykonawca:

 • informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową innego podmiotu, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia;
 • opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że inny podmiot jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia;

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
 • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na zasoby innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

 • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.godzieszewielkie.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy Godziesze Wielkie ul. 11 Listopada 10, 62-872 Godziesze Małe, pokój nr 6.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 02.10.2014 godzina 09:00, miejsce: Urząd Gminy Godziesze Wielkie ul. 11 Listopada 10, 62-872 Godziesze Małe, pokój nr 5 - Sekretariat.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Projekt jest współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach: Działania Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej objętego PROW na lata 2007 - 2013.

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

 

 DOKUMENTY DO POBRANIA

 

1) Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia z załącznikami

2) Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych

3) Projekt Wykonawczy

4) Przedmiar robót

5) Plan orientacyjny

6) Zagospodarowanie terenu

7) Rysunki

     Rys. 1         Rys. 2          Rys. 3         Rys. 4       Rys. 5        

     Rys. 6 - Profile              Rys. 7- Profile             Rys. 8 - Profile

     Rys. 9 - Profile              Rys. 10 - Profile

      Rys. 11 - Przepompownia P4                   Rys. 12 - Przepompownia P5

     Rys. 13 - Komora pomiarowa                   Rys. 14 - Studnia poboru prób

     Rys. 15 - Komora krat

8) Decyzja z dnia 16.08.2012 r.

     str. 1              str. 2

9) Decyzja z dnia 16.01.2013 r.

    str. 1              str. 2

10) Opinia ZUDP

11) Decyzja Zarządu Dróg Miejskich

    str.1               str. 2

12) Uzgodnienie - Urząd Ochrony Zabytków

13) Zgoda na włączenie do kanalizacji sanitarnej

    str. 1             str. 2
Lista wiadomości