Ogłoszenie o przetargach

29.09.2014 - Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia na "Poprawę gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Godziesze Wielkie. Etap II - Budowa kanalizacji sanitarnej dla części Wolicy i części Bork

Numer ogłoszenia: 205311 - 2014; data zamieszczenia: 29.09.2014

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

 

 

Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu.

Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 194397 - 2014 data 11.09.2014 r.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Gmina Godziesze Wielkie, ul. 11 Listopada 10, 62-872 Godziesze Wielkie, woj. wielkopolskie, tel. 062 7611089, fax. 062 7611053.

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić:

  • Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: III.3.2).
  • W ogłoszeniu jest: Wiedza i doświadczenie Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku: Warunek zostanie spełniony jeśli Wykonawca w ciągu ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy -w tym okresie wykonał co najmniej dwie roboty budowlane polegające na budowie kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej oraz przepompowni ścieków o wartości brutto minimum 2.000.000,00 PLN każda., potwierdzone przez Zamawiających. z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz z załączeniem poświadczeń dotyczących najważniejszych robót , określających , czy roboty te zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone, wydane nie wcześniej niż na 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.
  • W ogłoszeniu powinno być: Wiedza i doświadczenie Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku: Warunek zostanie spełniony jeśli Wykonawca w ciągu ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy -w tym okresie wykonał co najmniej dwie roboty budowlane polegające na budowie kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej oraz przepompowni ścieków o wartości brutto minimum 2.000.000,00 PLN każda., potwierdzone przez Zamawiających. z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz z załączeniem poświadczeń dotyczących najważniejszych robót , określających , czy roboty te zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone.
  • Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: IV.4.4).
  • W ogłoszeniu jest: Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 02.10.2014 godzina 09:00, miejsce: Urząd Gminy Godziesze Wielkie ul. 11 Listopada 10, 62-872 Godziesze Małe, pokój nr 5 - Sekretariat.
  • W ogłoszeniu powinno być: Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 09.10.2014 godzina 09:00, miejsce: Urząd Gminy Godziesze Wielkie ul. 11 Listopada 10, 62-872 Godziesze Małe, pokój nr 5 - Sekretariat.

 

DOKUMENTY DO POBRANIA:

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia z załącznikami

Lista wiadomości