Ogłoszenie o przetargach

10.11.2014r. - Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na "Zimowe utrzymanie dróg gminnych na terenie gminy Godziesze Wielkie w sezonie 2014/2015."

Godziesze Wielkie: Zimowe utrzymanie dróg gminnych na terenie gminy Godziesze Wielkie w sezonie 2014/2015
Numer ogłoszenia: 235065 - 2014; data zamieszczenia: 10.11.2014
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Godziesze Wielkie , ul. 11 Listopada 10, 62-872 Godziesze Wielkie, woj. wielkopolskie, tel. 062 7611089, faks 062 7611053.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.godzieszewielkie.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Zimowe utrzymanie dróg gminnych na terenie gminy Godziesze Wielkie w sezonie 2014/2015.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: . Przedmiotem zamówienia jest wykonywanie w poszczególnych rejonach Gminy Godziesze Wielkie (rejonie 1, rejonie 2), z których każdy jest niezależną częścią zamówienia, usług transportowo - sprzętowych w zakresie zimowego utrzymania dróg gminnych na terenie gminy Godziesze Wielkie w sezonie 2014/2015. Wykonawca zapewnia, przygotowuje i utrzymuje niezbędny zapas mieszanki piaskowo - solnej we własnym zakresie. Kod opisujący przedmiot zamówienia zgodnie z CPV 90620000-9, 90630000-2. W każdym rejonie zakres usługi polega na: 1) uruchamianiu akcji czynnej zimowego utrzymania w ciągu 1 godziny od potwierdzenia przez Zamawiającego konieczności jej rozpoczęcia. 2) prowadzeniu akcji czynnej tj. odśnieżanie i usuwanie śliskości zimowej w technologii (określonej przez Zamawiającego) posypywania dróg mieszanką piaskowo-solną na drogach gminnych w sezonie zimowym 2014/2015 w poszczególnych rejonach o następujących długościach - rejon 1 obejmujący sieć dróg gminnych o łącznej długości 39,00 km do odśnieżania w tym 16 km odcinków dróg do posypywania, - rejon 2 obejmujący sieć dróg gminnych o łącznej długości 29 km do odśnieżania w tym 17 km odcinków dróg do posypywania. Wg. standardu szczegółowo określonego przez Zamawiającego. Faktyczną ilość kilometrów, w ramach limitu do posypywania i odśnieżania, każdorazowo podaje Zamawiający d/s zimowego utrzymania dróg, zlecając uruchomienie -Akcji zimowej. 4) w czasie objętym umową tj. od dnia podpisania umowy do dnia 15 kwietnia 2015 roku, w rejonie 1, który obejmuje wsie Wolica, Borek, Stobno, Bałdoń os strony Saczyna, Saczyn, Takomyśle, Skrzatki, Zajączki Bankowe, Godziesze Wielkie, Godzieszki, Końska Wieś przewiduje się wykonać następujący zakres zimowego utrzymania dróg. a) posypanie nawierzchni jezdni o szer. 3-4 m, mieszanką piasku i soli w ilości skutecznie likwidującej śliskość, bez pługowania - orientacyjna ilość km w rejonie 1 wynosi 16 km. b) pługowanie drogi o szerokości 3-4 m samochodami ciężarowymi - orientacyjna ilość km w rejonie wynosi 39 km., c) praca koparko-ładowarki na drodze - orientacyjna ilość m-godz. w sezonie wynosi 60. 5) w czasie objętym umową, w rejonie 2 który obejmuje wsie Żydów, Borek, Stobno Siódme, Józefów, Bałdoń - od strony Stobno Siódme, Godziesze Małe, Biała, Kąpie, Krzemionka, Wola Droszewska, Zadowice, Stara Kakawa, Nowa Kakawa, Kolonia Kakawa przewiduje się wykonać następujący zakres zimowego utrzymania dróg a) posypanie nawierzchni jezdni o szer. 3-4 m, mieszanką piasku i soli w ilości skutecznie likwidującej śliskość, bez pługowania - orientacyjna ilość km w sezonie wynosi 17 km., b) pługowanie drogi o szerokości 3-4 m samochodami ciężarowymi - orientacyjna ilość km w rejonie wynosi 29 km., e) praca koparko-ładowarki na drodze - orientacyjna ilość m-godz. w sezonie wynosi 60. 6) składaniu pisemnych meldunków i raportów dotyczących prowadzonej akcji. Wykonawca w ramach prowadzonej usługi, przekazuje do Zamawiającego meldunki o przebiegu akcji zimowej wg ustalonego przez Zamawiającego wzoru - stanowiącego załącznik do niniejszej specyfikacji. 7) Do zimowego utrzymania dróg stosowana będzie: mieszanka piasku i soli (20% soli drogowej, 80% piasku). Zużycie mieszanki powinno odpowiadać ilości skutecznie likwidującej śliskość. O użyciu odpowiedniego sprzętu i uruchomieniu akcji decydować będzie Przedstawiciel Zamawiającego. Podane ilości roboczo godzin i km są i służą tylko do określenia ceny i porównania ofert celem wyboru najkorzystniejszej oferty. Zamawiający zastrzega sobie prawo regulowania natężenia prowadzonej akcji zimowego utrzymania dróg..

II.1.5) przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających:

 • Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających
 • Zamawiający przewiduje zamówienia uzupełniające, stanowiące nie więcej niż 50 % wartości zamówienia podstawowego, o którym mowa w art. 67 ust 1 pkt 6 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych.

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90.62.00.00-9, 90.63.00.00-2.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.


II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 15.04.2015.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III.3.3) Potencjał techniczny

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Warunek ten zostanie spełniony jeżeli Wykonawca wykaże, że dysponuje oddzielnie na każdy rejon, na który składa ofertę, sprzętem niezbędnym do odśnieżania i posypywania dróg, zgodnie z charakterystyką prac związanych z zimowym utrzymaniem dróg opisanych w pkt. IV. - załącznik nr 4 do SIWZ.

 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Warunek ten zostanie spełniony jeżeli Wykonawca złoży oświadczenie, że przed zawarciem umowy opłaci ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę co najmniej 100 000,00 PLN - wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 9 do specyfikacji.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

 • wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu i urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy usług lub robót budowlanych w celu wykonania zamówienia wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami;

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

 • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

1. Formularz oferty z formularzem cenowym - wypełniony i podpisany przez wykonawcę. 2. Pełnomocnictwo do reprezentowania wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. 3. Pełnomocnictwo do reprezentowania do reprezentowania wykonawcy, zawierające zakres czynności do których uprawnia, jeżeli ofertę podpisuje pełnomocnik. 4. Wykaz osób do kontaktów z Zamawiającym. 5. Zakres robót, który zostanie powierzony podwykonawcom (dotyczy przypadku jeżeli Wykonawca zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom). 6. Projekt umowy - zatwierdzony i zaparafowany na każdej stronie.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.godzieszewielkie.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy w Godzieszach Wielkich ul. 11 listopada 10; 62-872 Godziesze Małe; pokój nr 12 nr 5 (sekretariat).

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 19.11.2014 godzina 09:00, miejsce: Urząd Gminy w Godzieszach Wielkich ul. 11 listopada 10; 62-872 Godziesze Małe; pokój nr 5 (sekretariat).

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

 

DOKUMENTY DO POBRANIA:

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA WRAZ Z ZAŁĄCZNIKAMI

 

Lista wiadomości