Ogłoszenie o przetargach

11.03.2015r.- Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na "Przebudowę dróg gminnych na terenie Gminy Godziesze Wielkie"

Godziesze Wielkie: Przebudowa dróg gminnych na terenie Gminy Godziesze Wielkie
Numer ogłoszenia: 34045 - 2015; data zamieszczenia: 11.03.2015
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Godziesze Wielkie , ul. 11 Listopada 10, 62-872 Godziesze Wielkie, woj. wielkopolskie, tel. 062 7611089, faks 062 7611053.

·         Adres strony internetowej zamawiającego: www.godzieszewielkie.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Przebudowa dróg gminnych na terenie Gminy Godziesze Wielkie.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest: 1. Przebudowa nawierzchni drogi gminnej nr 675953P ulica Ostrowska w Godzieszach Małych - polegająca na wykonaniu nawierzchni z mieszanki mineralno-bitumicznej AC 11S 50/70 dla KR1-2 , o grubości 4cm po uprzednim skropieniu podbudowy emulsją asfaltową w ilości 0,7 kg/m2. Istniejąca podbudowę z kruszywa kamiennego należy wyprofilować i wyrównać kruszywem łamanym stabilizowanym mechanicznie. Średnia grubość wyrównania - 5 cm. Na projektowanych poszerzeniach należy wykonać podbudowę z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie o grubości 25 cm. Lokalizacja poszerzeń pokazana jest na planie sytuacyjnym. Pobocza z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie. Istniejący przepust z rur betonowych na włączeniu ulicy Ostrowskiej do drogi powiatowej nr 5312P należy przebudować na przepust z rur HDPE fi 500 mm o sztywności obwodowej min.8 kN. 2. Przebudowa drogi gminnej nr 675947P w m. Godziesze Małe, ul. Zadowicka - polegająca na wykonaniu nawierzchni z mieszanki mineralno-bitumicznej o grubości 4 cm, po uprzednim skropieniu podbudowy emulsja asfaltową w ilości 0,7 kg/m2. Istniejącą podbudowę z kruszywa kamiennego należy wyprofilować i wyrównać kruszywem łamanym stabilizowanym mechanicznie. Od km 0+000 do 0+325 grubość podbudowy 5 cm, od km 0+325 do 0+427 grubość podbudowy 10 cm. Na projektowanych poszerzeniach i mijankach należy wykonać podbudowę z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie o grubości 25 cm. Lokalizacja poszerzeń i mijanki pokazana jest na planie sytuacyjnym. Pobocza z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie. Istniejące rowy i przepusty należy oczyścić. Odwodnienie - od km 0+250 do km 0+388 projektuje się rów lewostronny. W ciągu rowu należy ułożyć 3 przepusty z rur PVC o średnicy 300 mm i sztywności obwodowej 8 kN w celu zapewnienia wjazdu na działki . długość przepustu - 5m. Wodę z rowu należy odprowadzić do rowu melioracyjnego kanałem deszczowym z rur PCV fi 300mm, poprzez działkę nr 259/1. 3.Przebudowa drogi gminnej dojazdowej oznaczonej numerami działek 7/1 i 17 w m. Wola Droszewska- polegająca na wykonaniu nawierzchni z mieszanki mineralno bitumicznej o grubości 4 cm, po uprzednim skropieniu podbudowy emulsja asfaltową w ilości 0,7 kg/m2. Istniejącą podbudowę z kruszywa kamiennego należy wyprofilować i wyrównać kruszywem łamanym stabilizowanym mechanicznie..

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.31.20-6.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 30.06.2015.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Wykonawca ubiegając się o zamówienie wniesie wadium w wysokości: 10 000,00 złotych przed upływem terminu składania ofert. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku formach: a. pieniądza - art. 45 ust. 7 ustawy, tzn. przelewem na rachunek bankowy wskazany przez Zamawiającego, b. poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej, z tym że poręczenie kasy musi być zawsze poręczeniem pieniężnym, c. gwarancjach bankowych, d. gwarancjach ubezpieczeniowych, e. poręczeniach udzielonych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2014, poz.1804).

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

·         III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o    Warunek ten zostanie spełniony jeżeli Wykonawca złoży oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu określonych w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych.

·         III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o    Warunek ten zostanie spełniony jeżeli Wykonawca złoży oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu określonych w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych.

·         III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o    Warunek ten zostanie spełniony jeżeli Wykonawca złoży oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu określonych w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych.

·         III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o    Warunek ten zostanie spełniony jeżeli Wykonawca złoży oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu określonych w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych.

·         III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o    Warunek ten zostanie spełniony jeżeli Wykonawca złoży oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu określonych w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

  • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

  • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

-Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania określonych w art. 24 ust.2 -Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania określonych w art. 24 ust.2a

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

·         1 - Cena - 90

·         2 - Okres gwarancji jakości - 10

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.godzieszewielkie.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy Godziesze Wielkie ul. 11 Listopada 10, 62-872 Godziesze Małe, pokój nr 6..

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 26.03.2015 godzina 09:00, miejsce: Urząd Gminy Godziesze Wielkie ul. 11 Listopada 10, 62-872 Godziesze Małe, pokój nr 5 - Sekretariat.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Projekt jest współfinansowany ze środków Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych..

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

  

DOKUMENTY DO POBRANIA

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia z załącznikami

 

I. Przebudowa nawierzchni drogi gminnej nr 675953P ulica Ostrowska w Godzieszach Małych 

Lokalizacja robót

Plan sytuacyjny

Opis techniczny

Szczegółowa Specyfikacja Techniczna

Rysunek 1

Rysunek 2

Profil podłużny

Przekroje normalne  

Projekt stałej organizacji ruchu

Plan sytuacyjny - stała organizacja ruchu

Informacja BIOZ

Przedmiar robót

Kosztorys ofertowy  

 

II. Przebudowa drogi gminnej nr 675947P w m. Godziesze Małe, ul. Zadowicka

Lokalizacja robót

Plan sytuacyjny

Opis techniczny

Szczegółowa Specyfikacja Techniczna

Profil podłużny

Przekroje normalne

Projekt stałej organizacji ruchu

Plan sytuacyjny - stała organizacja ruchu

Informacja BIOZ

Przedmiar robót

Kosztorys ofertowy  

 

III. Przebudowa drogi gminnej dojazdowej oznaczonej numerami działek 7/1 i 17 w m. Wola Droszewska 

Lokalizacja robót

Plan sytuacyjny

Opis techniczny

Szczegółowa Specyfikacja Techniczna 

Przekroje normalne

Organizacja ruchu

Informacja BIOZ

Przedmiar robót

Kosztorys ofertowy  

Lista wiadomości