Ogłoszenie o przetargach

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym o wartości powyżej 14 000 euro na "Remont drogi gminnej nr 675900P na odcinku o długości 3,130 km Godziesze Małe - Józefów w celu wzmocnienia istniejące

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym o wartości powyżej 14 000 euro na

„Remont drogi gminnej nr 675900P na odcinku o długości 3,130 km Godziesze Małe – Józefów w celu

wzmocnienia istniejącej nawierzchni”

Znak sprawy: ZP/341/7/2009

1. Nazwa i adres zamawiającego:

Gmina Godziesze Wielkie,

 ul. 11 Listopada nr 10,

 62-872 Godziesze Małe

Regon:  250855162

NIP : 968 08 72 984

Adres internetowy: http://pgodzieszew.wokiss.pl/

E-mail: godziesze-wi@zgwrp.org.pl

Tel. 062/76-11-089, fax: 062/76-11-053

2. Osoba uprawniona do kontaktów:

Imię i nazwisko: Alicja Jędrasiewicz

Telefon: 062/76-11-089 w.31, fax: 062/76-11-053

Nr lokalu: pokój nr 12

Godziny w których udziela się informacji dotyczących przetargu : 8.00 – 15.00

3. Opis przedmiotu zamówienia:
Profilowanie i zagęszczenie istniejącego podłoża oraz wykonanie dolnej podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie (dopuszcza się wykonanie podbudowy z gruzu betonowego i bitumicznego) o grubości po zagęszczeniu 10 cm oraz górnej warstwy podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie  o grubości po zagęszczeniu 5 cm, na powierzchni 14 085 m2.

4. Miejsce realizacji:

Droga gminna nr 675900P Godziesze Małe - Józefów

5. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.


6. Zamawiający nie dopuszcza składanie ofert wariantowych.


7. Zamawiający przewiduje zamówienia uzupełniające.

8. Termin realizacji zamówienia:

Do dnia 31.07.2009 r. od daty podpisania umowy.


9. Informacje na temat wadium:
Wadium nie jest wymagane.


10. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie: - cena (koszt): 100%

11. Sposób uzyskania Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia:

11.1 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia  znajduje się na stronie internetowej
  http://pgodzieszew.wokiss.pl


11.2 - w siedzibie zamawiającego , nr pokoju 12


12. Miejsce i termin składania oraz otwarcia ofert:

Oferty należy składać w siedzibie zamawiającego pokój nr 5.
Termin składania ofert upływa w dniu 21 maja 2009 r. o godz. 9:00.
Otwarcie ofert nastąpi w dniu 21 maja 2009 r. o godz. 9:15.

13. Termin związania ofertą:

30 dni od dnia w którym upływa termin składania ofert

14. Opis warunków udziału w postępowaniu:

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się oferenci, którzy spełniają następujące warunki:

1) posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień

2) posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny, a także dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,

3) Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia

4) nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia  

15 . Informacja o oświadczeniach i dokumentach potwierdzających spełnianie przez oferowane dostawy, usługi lub roboty
budowlane wymagań określonych przez zamawiającego.


W celu potwierdzenia, że wykonawca posiada uprawnienie do wykonywania określonej działalności lub czynności oraz nie podlega wykluczeniu na podstawie art.24 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r.- Prawo zamówień publicznych, wykonawca składa następujące dokumenty:


- formularz ofertowy z wykorzystaniem wzoru – załącznik nr 1


- kosztorys ofertowy – załącznik nr 2


- formularz oświadczenia – art. 22 ustawy Prawo Zamówień Publicznych – załącznik nr 3


- wykaz maszyn i urządzeń jakimi dysponuje wykonawca niezbędnych do wykonania zamówienia – załącznik nr 4


- podpisany projekt umowy, który stanowi załącznik nr 5 do SIWZ


- aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,


- koncesja , zezwolenie lub licencja, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania koncesji, zezwolenia lub licencji na podjęcie działalności gospodarczej w zakresie objętym niniejszym zamówieniem,


- aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego albo równoważne zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego kraju pochodzenia osoby w zakresie określonym w art. 14 ust. 1 pkt. 4-9 ustawy, wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,


- zaświadczenie z właściwego Urzędu Skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, że uzyskał zgodę na zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji organu podatkowego – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert,


- zaświadczenie z właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert,


- dokumenty potwierdzające uprawnienie osób podpisujących ofertę, o ile nie wynikają
z przepisów prawa lub innych dokumentów rejestrowych


- polisę lub inny dokument ubezpieczenia potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej,


- informację banku, w której potwierdza się wielkość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy.


 

16. Wspólny Słownik Zamówień (CPV) 45.23.31.42-6
17. Ogłoszenie zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu

30.04.2009 r. pod numerem 129760-2009

                                                                      

 Wójt Gminy Godziesze Wielkie

 

                                                                                     Józef Podłużny

Lista wiadomości