Ogłoszenie o przetargach

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym o wartości powyżej 14 000 euro na "Naprawę dróg gminnych gruntowych na terenie Gminy Godziesze Wielkie w celu wzmocnienia istniejącej nawierzchni na pow

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym o wartości powyżej

14 000 euro na„Naprawę dróg gminnych gruntowych

na terenie Gminy Godziesze Wielkie w celu

wzmocnienia istniejącej nawierzchni na powierzchni 22 720 m2


Znak sprawy: ZP/341/8/2009

1. Nazwa i adres zamawiającego:

Gmina Godziesze Wielkie,

 ul. 11 Listopada nr 10,

 62-872 Godziesze Małe

Regon:  250855162

NIP : 968 08 72 984

Adres internetowy: http://pgodzieszew.wokiss.pl/

E-mail: godziesze-wi@zgwrp.org.pl

Tel. 062/76-11-089, fax: 062/76-11-053

2. Osoba uprawniona do kontaktów:

Imię i nazwisko: Alicja Jędrasiewicz

Telefon: 062/76-11-089 w.31, fax: 062/76-11-053

Nr lokalu: pokój nr 12

Godziny w których udziela się informacji dotyczących przetargu : 8.00 – 15.00

3. Opis przedmiotu zamówienia:

Profilowanie i zagęszczenie istniejącego podłoża oraz wykonanie dolnej podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie (dopuszcza się wykonanie podbudowy z gruzu betonowego i bitumicznego) o grubości po zagęszczeniu 10 cm oraz górnej warstwy podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie  o grubości po zagęszczeniu 5 cm, na powierzchni 22 720 m2.

4. Miejsce realizacji:

Drogi gminne gruntowe na terenie Gminy Godziesze Wielkie

5. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.


6. Zamawiający nie dopuszcza składanie ofert wariantowych.


7. Zamawiający przewiduje zamówienia uzupełniające.

8. Termin realizacji zamówienia:

Do dnia 31.07.2009 r. od daty podpisania umowy.


9. Informacje na temat wadium:

Wadium nie jest wymagane.


10. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie: - cena (koszt): 100%

11. Sposób uzyskania Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia:

11.1 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia  znajduje się na stronie  internetowej
 

http://pgodzieszew.wokiss.pl


11.2 - w siedzibie zamawiającego , nr pokoju 12


12. Miejsce i termin składania oraz otwarcia ofert:

Oferty należy składać w siedzibie zamawiającego pokój nr 5.
Termin składania ofert upływa w dniu 21 maja 2009 r. o godz. 9:00.
Otwarcie ofert nastąpi w dniu 21 maja 2009 r. o godz. 9:30.

13. Termin związania ofertą:
30 dni od dnia w którym upływa termin składania ofert

14. Opis warunków udziału w postępowaniu:

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się oferenci, którzy spełniają następujące warunki:

1) posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień

2) posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny, a także dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,

3) Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia

4) nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia  


15 . Informacja o oświadczeniach i dokumentach potwierdzających spełnianie przez oferowane dostawy, usługi lub roboty

budowlane wymagań określonych przez zamawiającego.

W celu potwierdzenia, że wykonawca posiada uprawnienie do wykonywania określonej działalności lub czynności oraz nie podlega wykluczeniu na podstawie art.24 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r.- Prawo zamówień publicznych, wykonawca składa następujące dokumenty:

- formularz ofertowy z wykorzystaniem wzoru – załącznik nr 1

- kosztorys ofertowy – załącznik nr 2

- formularz oświadczenia – art. 22 ustawy Prawo Zamówień Publicznych – załącznik nr 3

- wykaz maszyn i urządzeń jakimi dysponuje wykonawca niezbędnych do wykonania zamówienia – załącznik nr 4

- podpisany projekt umowy, który stanowi załącznik nr 5 do SIWZ

- aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,

- koncesja , zezwolenie lub licencja, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania koncesji, zezwolenia lub licencji na podjęcie działalności gospodarczej w zakresie objętym niniejszym zamówieniem,

- aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego albo równoważne zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego kraju pochodzenia osoby w zakresie określonym w art. 14 ust. 1 pkt. 4-9 ustawy, wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,

- zaświadczenie z właściwego Urzędu Skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, że uzyskał zgodę na zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji organu podatkowego – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert,

- zaświadczenie z właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert,

- dokumenty potwierdzające uprawnienie osób podpisujących ofertę, o ile nie wynikają
z przepisów prawa lub innych dokumentów rejestrowych

- polisę lub inny dokument ubezpieczenia potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej,

- informację banku, w której potwierdza się wielkość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy.

16. Wspólny Słownik Zamówień (CPV) 45.23.31.42-6
17. Ogłoszenie zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu

30.04.2009 r. pod numerem 129862-2009

                                                                      

 Wójt Gminy Godziesze Wielkie

 

                                                                                   Józef Podłużny

Lista wiadomości