Ogłoszenie o przetargach

29.06.2016r. - Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na "Budowę kanalizacji sanitarnej grawitacyjno-tłocznej w miejscowości Skrzatki, Gmina Godziesze Wielkie"

Godziesze Wielkie: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjno-tłocznej w miejscowości Skrzatki, Gmina Godziesze Wielkie
Numer ogłoszenia: 108905 - 2016; data zamieszczenia: 29.06.2016
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy:

V

zamówienia publicznego

zawarcia umowy ramowej

ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ)

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Godziesze Wielkie , ul. 11 Listopada 10, 62-872 Godziesze Wielkie, woj. wielkopolskie, tel. 062 7611089, faks 062 7611053.

·         Adres strony internetowej zamawiającego: www.godzieszewielkie.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjno-tłocznej w miejscowości Skrzatki, Gmina Godziesze Wielkie.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1. Przedmiotem zamówienia jest budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjno-tłocznej w miejscowości Skrzatki, Gmina Godziesze Wielkie. Zadanie obejmuje rozbudowę istniejącej sieci kanalizacji sanitarnej w m-ści Skrzatki z odprowadzeniem ścieków do zaprojektowanej przepompowni z odpływem ścieków sanitarnych zaprojektowanym rurociągiem tłocznym do istniejącej gminnej kanalizacji sanitarnej. Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjno-tłocznej w miejscowości Skrzatki - budowa sieci kanalizacji sanitarnej PCV Ø 200 SN8 (lite)- 741,5 mb (rury PVC Ø 200 SN8 lite w odcinkach L= 6 mb dostarcza Inwestor) - budowa odgałęzień kanalizacyjnych do granic prywatnych posesji z rur PCV Ø160 SN8 (lite)- 90,5 mb - budowa sieci kanalizacji tłocznej zgrzewanej doczołowo z rur PE 100, DN 110, SDR 17 PN 10DN prowadzonej we wspólnym wykopie z kanałem grawitacyjnym wraz z kanalizacją - 825 mb(rury PE 100, DN 110, PN 10 w odcinkach L=12 mb dostarcza Inwestor) - budowa studzienek kanalizacyjnych Ø 425 mm z włazem żeliwnym teleskopowym Ø 425 typu D 400- 16 szt. (studzienki kanalizacyjne dostarcza Inwestor) - budowa studzienki kanalizacyjnej rozprężnej Ø 600 mm z adapterem pod właz żeliwno-betonowy D400 - 1 szt. - wykonanie przecisku pod drogą powiatową rurą stalową osłonową DN 200 ( 1 szt.) - 9,4 mb - wykonanie przecisku pod drogą powiatową rurą stalową osłonową DN 250 ( 5 szt.) - 52,8 mb - montaż polimerobetonowej obudowy przepompowni ścieków Ø 1500 wraz z wykonaniem żelbetowej płyty dennej i pierścienia dociążającego zgodnie z P.T. - 1 kpl. (przepompownię wraz z wyposażeniem technologicznym i AKPiA dostarcza Inwestor, rozruch po stronie Inwestora) - odtworzenie przydrożnego rowu zgodnie z Decyzją ZDP - 825 mb - odtworzenie nawierzchni gminnej drogi gruntowej - 100 m2 - przywrócenie terenu budowy oraz zjazdów do posesji do stanu pierwotnego - 1 kpl. 2.Inwestor dostarcza tylko te materiały, które zostały opisane w pkt. 1. Koszt pozostałych materiałów niezbędnych do zrealizowania przedmiotu zamówienia Wykonawca powinien uwzględnić w całkowitej cenie ryczałtowej przedmiotu zamówienia..

II.1.5)

V

przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających:

·         Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających

·         Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień uzupełniających. Zamawiający, w trakcie wykonywania umowy ma prawo zlecić Wykonawcy wykonanie uzupełniających robót, nie przekraczających 30 % wartości zamówienia podstawowego. 1) roboty uzupełniające obejmują wszystkie prace polegające na powtórzeniu tego samego rodzaju robót zamówienia podstawowego, które zostało przewidziane w SIWZ, ogłoszeniu przetargu nieograniczonego i ujęte w ofercie Wykonawcy. 2) koszt robót uzupełniających wyliczony jest na podstawie dotychczasowych stawek ofertowych zamówienia podstawowego.

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.00.00.00-7, 45.23.00.00-8, 45.23.24.23-3.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.


II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.10.2016.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Wykonawca ubiegając się o zamówienie wniesie wadium w wysokości: 5 000,00 złotych przed upływem terminu składania ofert. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku formach: - pieniądza - art. 45 ust. 7 ustawy, tzn. przelewem na rachunek bankowy wskazany przez Zamawiającego, - poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej, z tym że poręczenie kasy musi być zawsze poręczeniem pieniężnym, - gwarancjach bankowych, - gwarancjach ubezpieczeniowych, - poręczeniach udzielonych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2016r., poz. 359 z późn. zm.).

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

·         III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o    Warunek ten zostanie spełniony jeżeli Wykonawca złoży oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu określonych w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych.

·         III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o    Warunek ten zostanie spełniony jeżeli Wykonawca złoży oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu określonych w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych.

·         III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o    Warunek ten zostanie spełniony jeżeli Wykonawca złoży oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu określonych w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych.

·         III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o    Warunek ten zostanie spełniony jeżeli Wykonawca złoży oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu określonych w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych.

·         III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o    Warunek ten zostanie spełniony jeżeli Wykonawca złoży oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu określonych w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

  • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

  • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

- Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania określonych w art. 24 ust.2 -Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania określonych w art. 24 ust.2a

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

·         1 - Cena - 90

·         2 - okres gwarancji jakości - 10

IV.2.2)

 

przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna, adres strony, na której będzie prowadzona:

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.godzieszewielkie.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy Godziesze Wielkie ul. 11 Listopada 10, 62-872 Godziesze Małe, pokój nr 6..

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 14.07.2016 godzina 09:00, miejsce: Urząd Gminy Godziesze Wielkie ul. 11 Listopada 10, 62-872 Godziesze Małe, pokój nr 5 - Sekretariat..

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

 

DOKUMENTY DO POBRANIA

1) Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia z załącznikami

2) Opis techniczny z Informacją BIOZ  

3) Przedmiar robót

4) Lokalizacja inwestycji

5) Projekt zagospodarowania terenu rys. 1

6) Projekt zagospodarowania terenu rys. 2

7) Profil podłużny rys. 1  

8) Profil podłużny rys. 2 

9) Schemat przepompowni ścieków PS

10) Dociążenie zbiornika przepompowni ścieków PS

11) Schemat wspólnego wykopu dla przewodów kanalizacyjnych grawitacyjnych i tłocznych

12)Studnia rozprężna

13) Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

14) Decyzja Zarządu Powiatu Kaliskiego

15) Pozwolenie na budowę  

 

Lista wiadomości